The North Shore (New Brunswick) RegimentDe Canadezenbrug Toen en Nu (foto: Harm Kuijper/Regionaal Archief Zutphen)

Het North Shore Regiment uit New Brunswick (afgekort NS(NB)R ) was in de tweede wereldoorlog een infanterie regiment dat samen met Le Régiment de la Chaudière en de Queens Own Rifles of Canada de 8ste Infanterie Brigade van de 3de Canadese Infanterie Divisie vormde. Het vertrok naar het Verenigd Koninkrijk op 18 juli 1941 en landde op 6 juni 1944 op Juno Beach in Normandië, Frankrijk. Het regiment vocht in Europa tot 8 mei 1945, VE-day, de dag dat er officieel een einde kwam aan de oorlog in Europa. 
De prijs die het regiment voor de vrijheid van Europa betaalde was hoog. Volgens officiële cijfers van de Common Wealth Wargraves Commision vielen er als gevolg van de oorlog 385 doden te betreuren waarvan 90 man in Nederland begraven liggen. 

Father Hickey
De gruwelen van de oorlog werden op  aangrijpende wijze beschreven door Msgr (Majoor) Raymond Myles Hickey, MC, die door de manschappen “Father Hickey” genoemd werd. Hij was als geestelijk verzorger verbonden aan  het North Shore Regimenet en stond zowel Rooms Katholieke als Protestante soldaten bij op moeilijke momenten en ging voor in de mis.
Op D-day (6 juni 1944) landde pater Hickey met het North Shore (NB) Regiment in St. Aubin-sur-Mer, Normandië. In zijn beschrijving van de landing schreef Hickey: “Er was een lang, vijftig meter breed, open strand tussen de waterkant en de betonnen muur... maar ach, zoveel van onze fijne jonge mannen hebben het niet gehaald. Daar op het open strand lagen ze dood of stervend. Het was onze plicht om bij hen te komen, dus met onze brancarddragers en EHBO-mannen kropen dokter Patterson en ik weer terug over de helse vijftig meter... Het geluid was oorverdovend; je kon niet eens onze enorme tanks horen die al waren geland en zich een weg door het zand baanden; sommige mannen, die hen niet konden horen, werden overreden en verpletterd.”
Op 4 juli 1944 namen de mannen van het regiment deel aan “Operation Windsor”, de aanval op Carpiquet, het vliegveld van de stad Caen. Hier verloor het North Shore Regiment 130 man, 46 vonden de dood en Father Hickey noemde dit later “de begraafplaats van het regiment”. 
Laat in de avond na de eerste dag van gevechten leidden Hickey en majoor Lockwood een begrafenisgroep terug naar het slagveld. Hickey beschrijft de korenvelden als "vertrapt in de  aarde; de grond was verscheurd door granaatgaten en overal kon je de bleke, omhoog gerichte gezichten van de doden zien... die nacht alleen al begroeven we er veertig." 
Het regiment weerde herhaalde Duitse tegenaanvallen af en Hickey schreef: "Ik zag versterking aankomen in de avond en ik zou ze de volgende ochtend begraven” 
Na vijf dagen trokken de Duitsers zich terug.
In 1987 keerde Father Hickey terug naar Carpiquet en onthulde samen met een aantal andere veteranen een monument aldaar. Diezelfde avond overleed hij in Normandië op 82 jarige leeftijd.

 


"Chaplain"- jeep bij de brug aan de Deventerweg in Zutphen, de huidige Canadezenbrug. Mogellijk was dit "Father Hickey"

Na de gevechten in  Normandië vocht het North Shore Regiment onder andere bij  de Schelde, in Duitsland in het Rhineland en het Hochwald. 
In Zutphen raakte het betrokken bij gevechten die ervaren werden als de zwaarste in stedelijk gebied sinds Caen. Samen met de Chaudieres en de Sherbrooke Fusiliers moesten zij op 6 april 1945 de hoofdaanval inzetten op de stad waar fel tegenstand geboden werd door leden van het 3e Fallschirmjäger Ersatz und Ausbildungs Regiment, de 361e Volks Grenadier Divisie, en Nederlandse SS-ers.


De hoofdaanval op Zutphen vanuit het oosten van de stad op 6 april 1945.


Canadezenbrug Toen en Nu: soldaten van het North Shore Regiment steken de brug over (foto: Harm Kuijper/Regionaal Archief Zutphen)


Op de foto’s is te zien hoe een carrier van het North Shore Regiment positie heeft ingenomen bij de brug, voor het pand Deventerweg 20.(foto: Harm Kuijper/Regionaal Archief Zutphen)


Op deze foto is te zien hoe de manschappen op de Deventerweg richting de vernielde brug lopen. (foto: Harm Kuijper/Video fragment)


Posities North Shore Regiment op 5, 6, 7 en 8 april 1945. 

Uiteindelijk lukte het na 3 dagen de stad in handen te krijgen waarbij het regiment 14 leden verloor.

Tijdens het verblijf in Zutphen had het North Shore Regiment onderkomen gevonden in School A, de latere Jan Ligthartschool aan de Leeuweriklaan. Dit was uit kaarten in het oorlogsdagboek te herleiden. 


De nog brandende school A aan de Leeuweriklaan in Zutphen


Ook Father Hickey was in Zutphen en refereert naar het verblijf in de school in zijn boek The Scarlet Dawn: "Ik heb meer dan twintig mannen begraven in Zutphen en de meesten van hen waren gesneuveld door Duitse sluipschutters... De volgende ochtend ging ik voor in de mis voor de mannen in de restanten van een schoolgebouw in Zutphen. .. en terwijl de mannen naar de Heilige Communie kwamen, kon ik in elk oorlogsmoe gezicht mijn eigen dierbaarste hoop lezen, de hoop dat het einde van de oorlog nabij was.'

Van het North Shore (NB) Regiment sneuvelden de volgende leden:


The what is now called "Canadian Bridge"  today and in 1945 (foto: Harm Kuijper/Regionaal Archief Zutphen)

During the Second World War, the North Shore Regiment from New Brunswick (NS(NB)R in short) was an infantry regiment that, together with Le Régiment de la Chaudière and the Queens Own Rifles of Canada, formed the 8th Infantry Brigade of the 3rd Canadian Infantry Division. 
It departed for the United Kingdom on July 18, 1941 and landed on June 6, 1944 at Juno Beach in Normandy, France. The regiment fought in Europe until May 8, 1945, VE-day, the day the war in Europe officially ended.
The price the regiment paid for the freedom of Europe was high. According to official figures from the Common Wealth Wargraves Commission, 385 people died as a result of the war, of which 90 are buried in the Netherlands.


Father Hickey
The horrors of war were poignantly described by Msgr (Major) Raymond Myles Hickey, MC, referred to as “Father Hickey” by the ranks. He was a chaplain to the North Shore Regimenet, assisting both Roman Catholic and Protestant soldiers in difficult moments and presided over mass.
On D-day (June 6 1944), Father Hickey landed with the regiment at St. Aubin-sur-Mer, Normandy. In his description of the landing Hickey wrote : There was a long fifty yards of wide, open beach between the water’s edge and the cement wall….but, ah, so many of our fine young men didn’t make it. There on the open beach, they lay dead or dying. It was our duty to get to them, so, with our stretcher-bearers and first aid men Doctor Patterson and I crawled back again across the fifty yards of hell… The noise was deafening; you couldn’t even hear our huge tanks that had already landed and were crunching their way through the sand; some men, unable to hear them were run over and crushed to death.”
On July 4, 1944, the men of the NS(NB)Regiment took part in “Operation Windsor”, the attack on Carpiquet, the airport of the city of Caen. It lost 130 men here of which 46 men died and Father Hickey later referred to it as "the regiment's cemetery".Late in the evening following the first day of fighting Hickey and Major Lockwood led a burying party back to the battlefield. Hickey describes the wheat fields as “Trampled into earth; the ground torn with shell holes and everywhere you could see the pale upturned faces of the dead….that night alone we buried forty. ”The regiment repelled repeated German counterattacks and Hickey wrote “I saw reinforcement come up to us in the evening and I would bury them in the morning” After five days the Germans withdraw.
In 1987, Father Hickey returned to Carpiquet and, along with several other veterans, unveiled a memorial there. Sadly he died that same evening in Normandy at the age of 82.


"Chaplain"-jeep at the bridge on the Deventerweg in Zutphen, the current Canadian bridge, which could have been  "Father Hickey's"Jeep.

After Normandy, the North Shore Regiment fought near the Scheldt, in Germany in the Rhineland and the Hochwald.
In Zutphen the NS(NB)R became involved in fighting that was perceived as the heaviest in an urban area since Caen. Together with the Chaudieres and the Sherbrooke Fusiliers, they launched the main attack on the town on April 6, 1945, where fierce resistance was encountered  by members of the 3rd Fallschirmjäger Ersatz und Ausbildungs Regiment, the 361st Volks Grenadier Division, and Dutch SS men.


The main attack on Zutphen from the east of the city on April 6, 1945.


Canadezenbrug (Canadian Bridge) today and on April 7 1945 Men of the North Shore Regiment crossing the bridge (foto: Harm Kuijper/Regionaal Archief Zutphen)

This photos show how a carrier of the North Shore Regiment has taken up position near the bridge, in front of the house at Deventerweg 20.


This photo shows the men walking on de Deventerweg towards the destroyed bridge (foto: Harm Kuijper/Video fragment)


North Shore Regiment positions on April 5, 6, 7 and 8, 1945.


Finally, after 3 days with the regiment losing 14 members, they managed to take the city.
During their stay in Zutphen, the North Shore Regiment had found accommodation in School A, the later Jan Ligthart School on the Leeuweriklaan. This could be traced from maps in the war diary.


The still burning school A at the Leeuweriklaan in Zutphen

Father Hickey was also in Zutphen and refers to the stay in the school in his book The Scarlet Dawn: “I buried over twenty men at Zutphen and most of them had been picked off by German snipers... Next morning, I said Mass for the men in the remains of a schoolhouse in Zutphen... and as men came up to Holy Communion, in each war weary face, I could read my own fondest hope, the hope that the end was near."
 

The following members of the North Shore (NB) Regiment were killed in- and near Zutphen:

Image James William
private
Boyle, James William
The North Shore (New Brunswick) Regiment
✝ 1945-04-06
Age 19
Image Peter Allister
private
Cavanagh, Peter Allister
The North Shore (New Brunswick) Regiment
✝ 1945-04-06
Age 29
Image John Patterson
corporal
Cleveland, John Patterson
The North Shore (New Brunswick) Regiment
✝ 1945-04-07
Age 20
Image Ernest Edwin
Lieutenant
Finley, Ernest Edwin
The North Shore (New Brunswick) Regiment
✝ 1945-04-07
Age 29
Image Emile George
Corporal
Frenette, Emile George
The North Shore (New Brunswick) Regiment
✝ 1945-04-06
Age 27
Image Nazaire
Private
Gray, Nazaire
The North Shore (New Brunswick) Regiment
✝ 1945-04-07
Age 23
Image Otto
Private
Helmer, Otto
The North Shore (New Brunswick) Regiment
✝ 1945-04-05
Age 26
Image Edward Carl
Private
Jewett, Edward Carl
The North Shore (New Brunswick) Regiment
✝ 1945-04-06
Age 21
Image Alphonse Joseph
Lance Corporal
Leger, Alphonse Joseph
The North Shore (New Brunswick) Regiment
✝ 1945-04-06
Age 26
Image David Francis
Private
Maguire, David Francis
The North Shore (New Brunswick) Regiment
✝ 1945-04-06
Age 19
Image Percy James
Lance Corporal
Robicheau, Percy James
The North Shore (New Brunswick) Regiment
✝ 1945-04-06
Age 27
Image Reginald Alastair
Corporal
Shepherd, Reginald Alastair
The North Shore (New Brunswick) Regiment
✝ 1945-04-06
Age 31
Image James Robert
Private
Thomson, James Robert
The North Shore (New Brunswick) Regiment
✝ 1945-04-09
Age 30
Image Lionel
Private
Valley, Lionel
The North Shore (New Brunswick) Regiment
✝ 1945-04-07
Age 19
Image Joseph Millerand
Private
White, Joseph Millerand
The North Shore (New Brunswick) Regiment
✝ 1945-04-07
Age 24