sergeant

Hawkins, Alfred Walter

Service nummer C/79318

Overleden 1945-04-04

Leeftijd 23

The Stormont, Dundas and Glengarry HighlandersAlfred Walter Hawkins werd geboren op 26 april 1921 in Peterborough, Ontario als zoon van Alfred en Annie Hawkins. Hij had 3 broers: Albert Wilfred en Douglas en 3 zussen: Emilly, Clara en Jean. Alfred was een gemiddelde leerling en bezocht de openbare school tot zijn 14de. Hij werkte hierna anderhalf jaar in de houtskool productie in Peterborough, drie-en-een-half jaar op een boerderij in Springville, Ontario en voorafgaand aan zijn diensttijd werkte hij als elektricien en voorzag hij huizen van elektriciteitskabels en verrichtte reparaties.
Op 21 juni 1940 werd in Canada de National Resources Mobilisation Act in het parlement aangenomen, een wet die het mogelijk maakte om een beroep te doen op middelen en persoonlijke inzet van het Canadese volk ten behoeve van de homedefence.  
Alfred meldde zich  op  21 mei 1942 voor zijn dienstplicht in het Connaught Range Training Centre in Ottawa, Ontario.  Hij kreeg zijn opleiding bij het Lanark en Renfrew Scottish Regiment in Sussex en Dartmouth.


Zoon Peter Hawkins wijzend naar de naam van zijn vader op het monument aan de Kerkhofweg in Warnsveld.

Na 4 maanden training in Canada vertrok Alfred naar Engeland waar hij op 7 oktober 1942 aankwam en werd toegevoegd als versterking aan het regiment van de Stormont Dundas and Glengarry Highlanders, kortweg “de Glens”. Tijdens zijn verblijf in Engeland ontmoette hij Audrey Jean Hawtin en na een relatie van een jaar kreeg hij van Luitenant Colonel C. Petch officieel permissie om “op- of na 6 december 1943” te trouwen. Op 15 december 1943 werd het huwelijk officieel in Londen voltrokken. 
Op D-day, 6 juni 1944 landde  Alfred op het Juno Beach, het strand van Bernière sur Mere in Normandië en vocht zich met de Glens een weg door Europa tot men op 4 april 1945 aankomt in het buurschap Leesten iets ten zuidoosten van Zutphen. Het regiment van de Glens stuitte hier op zwaar verzet van de Duitse tegenstander, fanatieke leden van Fallschirmjäger Ersatz und Ausbildungs Regiment, jonge knapen van soms 15 - 16 jaar  die niets van overgave willen weten en vochten tot het bittere eind. 


Op deze kaart is de omgeving van de huidige Lansinkweg te zien en de plek waar Alfred Hawkins is gesneuveld.(foto: Harm Kuijper)

Sergeant Alfred Walter Hawkins sneuvelde bij deze gevechten op het erf van de boerderij “Klein Have” aan de Lansinkweg. Het werd een zwarte dag voor de Canadese bevrijders, naast Alfred sneuvelen er op 4 april nog eens 10 andere leden van het Glens regiment in Leesten. Zij worden allemaal herdacht op het monument aan de Kerkhofweg in Warnsveld en met straatnamen de naam van een brug in de nieuwbouw van Leesten Oost. 
Alfred werd tijdelijk begraven bij de RK kerk in Vierakker. Zijn definitieve rustplaats kreeg hij op 1 april 1946 op de Canadian War Cemetery in Holten, graf IX. G.1


Zoon Peter Hawkins werd op  21 februari 1945 geboren in Engeland. Alfred en Peter hebben elkaar nooit in levende lijve mogen zien. Als Peter in 1995 in Nederland is voor de 50 jarige herdenking en in Holten bij het graf van zijn vader staat voelt het toch als een ontmoeting. Op de begraafplaats werd hij door een paar veteranen geattendeerd op het monument in Warnsveld waar ze de naam van zijn vader hebben zien staan. Tot dan had Peter altijd gedacht dat zijn vader in Duitsland bij de oversteek van de Rijn was gesneuveld. Deze nieuwe informatie leidde tot een avontuurlijke autorit richting Warnsveld met allerlei wonderbaarlijke ontmoetingen en toevalligheden. Uiteindelijk ontmoette Peter een man uit Warnsveld die hem een portefeuille overhandigd met een kogelgat. In die portefeuille zit een ID kaart, de ID kaart van Alfred Hawkins. (zie foto).


Peter Hawkins met de protefeulle wijzend op het gat van de kogel die zijn vader dodelijk trof.

Plaquette
In 2018 wordt in het bijzijn van een groep (ex)-Glens, familie en vrienden van de Glens die op een pelgrimage in Europa zijn een plaquette onthult aan een van de huizen in de  Hawkinsstraat  ter nagedachtenis aan Alfred Hawkins.


De onthulling van de plaquette in de Hawkinsstraat tijdens het bezoek van de Glens Association.


Grafsteen
Bij mijn research in de archieven ontdekte ik in 2018 dat de leeftijd die weergegeven werd op de grafsteen en in de archieven van de CWGC, 22, niet correct was. Alfred was 23 toen hij stierf en zou 3 weken na zijn dood zelfs 24 geworden zijn. Na een melding aan de Wargrave commissie en het opsturen van de geboorte akte werd dit alsnog in de archieven gecorrigeerd. Tot mijn verbazing ontdekte ik bij een volgend bezoek aan de Holtense begraafplaats dat men zelfs na 72 jaar een nieuwe steen geplaatst heeft op het graf. 

Alfred Walter Hawkins was born on April 26, 1921 in Peterborough, Ontario to Alfred and Annie Hawkins. He had 3 brothers: Albert Wilfred and Douglas and 3 sisters: Emilly, Clara and Jean. Alfred was an average student and attended public school until the age of 14. He then worked in charcoal production in Peterborough for a year and a half, three and a half years on a farm in Springville, Ontario and prior to his military service he worked as an electrician, supplying homes with power cables and repairs.
On June 21, 1940, Canada passed the National Resources Mobilization Act in Parliament, a law that made it possible to call upon resources and personal commitment from the Canadian people for the home defense.
Alfred enlisted for military service at the Connaught Range Training Center in Ottawa, Ontario on May 21, 1942. He received training with the Lanark and Renfrew Scottish Regiment in Sussex and Dartmouth.


Alfred Hawkins' son Peter pointing at his father name on te monument in Warnsveld.


After 4 months of training in Canada, Alfred leaves for England where he arrived on October 7, 1942 and is added as reinforcement to the regiment of the Stormont Dundas and Glengarry Highlanders, or “the Glens” for short. During his stay in England he meets Audrey Jean Hawtin and after a relationship of a year he received from Lieutenant Colonel C. Petch official permission to marry “on or after December 6, 1943”. The wedding was officially celebrated in London on December 15, 1943.

On D-day, June 6, 1944, Alfred landed on Juno Beach, the beach of Bernière sur Mere in Normandy and fought his way through Europe with the Glens until on April 4, 1945, when they arrived in the neighborhood of Leesten, just southeast of Zutphen. The Glens regiment met heavy resistance here from the German opponent, fanatical Hitler Youth who did not want to surrender and fought to the bitter end.


This map shows the Lansinkweg as it looks today and the place where Alfred Hawkins was killed.(foto: Harm Kuijper)

Sergeant Alfred Walter Hawkins was killed in these battle on the yard of the “Klein Have” farm on the  Lansinkweg. It was a black day for the Canadian liberators, besides Alfred, 10 other members of the Glens regiment were killed in Leesten on April 4. They are all commemorated on the monument at Kerkhofweg in Warnsveld and with street names and the name of a bridge in the new residential area of Leesten Oost.
Alfred was temporarily buried at the Roman Catholic Church in Vierakker. He was given his final resting place on April 1, 1946 at the Canadian War Cemetery in Holten, grave IX. G.1

Son Peter Hawkins was born in England on February 21, 1945. Alfred and Peter were never allowed to see each other in person. When Peter was in the Netherlands in 1995 for the 50th anniversary and stood at the grave of his father in Holten, it still felt like a meeting. At the cemetery, a few veterans pointed out the monument in Warnsveld where they saw his father's name. Until then, Peter had always thought that his father had died crossing the Rhine in Germany. This new information led to an adventurous drive towards Warnsveld with all kinds of wonderful encounters and coincidences. Eventually Peter met a man from Warnsveld who handed him a wallet with a bullet hole. In that wallet was an ID card, Alfred Hawkins's ID card. 


Peter Hawkins showing his father's wallet and ID-card

Plaque
In 2018, in the presence of a group of (ex) Glens, family and friends of the Glens who are on a pilgrimage in Europe, a plaque in memory of Alfred Hawkins is unveiled at one of the houses in the Hawkins Street.


The unfeiling of the plaque in the Hawkinsstraat by the members of the Glens Tour 2018.

Tombstone
In my research in the archives, I discovered in 2018 that the age displayed on the gravestone and in the archives of the CWGC, 22, was not correct. Alfred was 23 when he died and would even have turned 24 3 weeks after his death. After a report to the Wargrave committee and the sending of the birth certificate, this was corrected in the archives. To my surprise, I discovered during one of my  visits to the Holten cemetery that even after 72 years a new stone had been placed on the grave with the right age.