Even voorstellen
Mijn naam is Harm Kuijper en ik ben geboren in 1955 in de stad Zutphen, in het oosten van Nederland en aldaar opgegroeid. Sinds 1983 woon ik samen met mijn vrouw Nina in het dorp Warnsveld, dat grenst aan Zutphen en in 2005 met deze stad werd samengevoegd.
De Tweede Wereldoorlog heeft altijd mijn interesse gehad, mede gevoed door de verhalen die ik van mijn ouders hoorde over deze tijd. Mijn vader moest in die tijd onderduiken om te voorkomen dat hij moest werken voor de Todt, de Duitse organisatie die net als elders in Europa overal versterkingen moest aanleggen tegen aanvallen van de geallieerden.
Op één van de kaarten waar ik nu over beschik ontdekte ik dat de boerderij waar hij zat ondergedoken, de Voorsterbouwhof aan het Kerkpad in Zutphen, op hemelsbreed 200 meter van een Duitse FLAK stond. Ook moet de hoofdaanval op Zutphen op 6 april 1945 langs deze boerderij zijn ingezet. Maar helaas heeft hij hier nooit iets over verteld.
Hoe graag had ik, met de kennis van nu, nog eens even met hem gepraat.

Normandië
In 1996 ging ik voor het eerst met mijn broer Hans naar Normandië voor de herdenkingen van D-day, 6 juni 1944. Hier kwamen wij in contact met Engelse Normandië veteranen, hetgeen uiteindelijk uitmondde tot een jarenlange vriendschap met bezoeken over en weer. Wij noemden ons de “NVAfriends” en ik maakte een website voor de Carlisle Branch van de Normandy Veterans Association, wat weldra de vraagbaak werd voor elke veteraan met een Normandië verleden in de UK, omdat er in die tijd simpelweg nog niets anders voorhanden was.
Ook organiseerden wij de zogenaamde “Holland Tours” waarin we, in overleg met de Carlisle Branch, bezoeken en activiteiten organiseerden. We gingen onder andere op bezoek bij Prins Bernhard op Paleis Soestdijk, liepen mee met het bevrijdingsdefilé in Wageningen, hadden ontvangsten op gemeentehuizen in Zutphen, Venlo en Tilburg. Als hoogtepunt organiseerden wij in 2010 een grote herdenking in Zutphen, inclusief kerkdienst, rondrit in legervoertuigen, warm- en koud buffet en entertainment in de Buitensociëteit in Zutphen met 350 gasten. Een dag om nooit te vergeten. Sinds 2009 mochten wij ons ook Honorary Member van de NVA noemen, een eer die ons werd toegekend tijdens een herdenking in White Hall, Londen.

NVAFRIENDS Harm Kuijper en Hans Kuijper Whitehall 2009 Honorary members NVADame Vera Lynn en Harm Kuijper - Worthing 2010
Foto links: Whitehall 2009 met rechts mijn broer Hans. Foto rechts:mijn ontmoeting met Dame Vera Lynn in 2010. Mooie herinneringen!

Canadezen
In 2005 kwam ik in contact met onze Canadese bevrijders die in Zutphen waren voor de onthulling van de straatnamen in de nieuwe wijk Leesten Oost. Ook dit leidde tot diverse vriendschappen.
Zo kwam ik in contact met Frank Periard, de broer van Aimé Periard die op 4 april 1945 gesneuveld is op de Looërenk in Leesten. Dat klikte zo goed dat we in 2007 samen naar Normandië gingen om daar te zien waar zijn broer op D-day geland was en om de route te volgen die hij had afgelegd naar Nederland. Een trip om nooit te vergeten.
Meer en meer kwam ik te weten over onze Canadese bevrijders en vanaf 2008 werd ik gevraagd om de pelgrimage van de Stormont Dundas and Glengarry Highlanders Association naar Europa bij hun bezoek aan Leesten en Holten te begeleiden. Ook dit leverde mooie vriendschappen op en nadat ik in 2008 “Friend of the Glens” was geworden werd ik in 2010 "Honorary Live Member" van de Glens Association. Een hele eer waar ik zeer trots op ben.

Graven in archieven en data
In 2017 werd ik door Alice van Bekkum van “Faces to Graves” gewezen op de mogelijkheid om informatie over gesneuvelde Canadese militairen te vinden in de archieven in Canada. Er ging een wereld voor mij open en dit was eigenlijk het begin van deze website. In de afgelopen 5 jaar heb ik duizenden servicefiles gedownload en begon meer en meer verbanden te zien. Ik voegde de data van de begraafplaatsen in Groesbeek en Holten samen in één grote spreadsheet waardoor ik een goed overzicht kreeg over de gesneuvelden in een bepaalde periode. Ik ontdekte ook Google Earth Pro waarmee ik de Amerikaanse stafkaarten uit  de tweede wereldoorlog en overlays over het huidige landschap  heen kon leggen. Met behulp van de coördinaten die genoemd worden in de oorlogsdagboeken kon ik bepalen waar regimenten zich bevonden en in enkele gevallen waar een soldaat gesneuveld was. Alles kwam als het ware als een grote puzzel samen.

Ruggespraak
De afgelopen jaren heb ik veel contact met dominee Henk Dijkman uit Canada die opgroeide in Leesten en op elfjarige leeftijd de gevechten aldaar in april 1945 van zeer dichtbij meemaakte. Na de oorlog maakte hij van de geschiedenis van de strijd rond Zutphen zijn levenswerk en in de vele dinsdagavonden dat wij “gezoomd” hebben bleek hij, naast een aimabel mens, een zo te spreken lopende encyclopedie, met een enorme feitenkennis. Ik ben hem dankbaar voor de informatie die hij met mij heeft willen delen.


Speciale dank aan Sander en Vincent 
Mijn speciale dank gaat uit naar mijn zoons Sander en Vincent die deze website hebben gebouwd. Vincent is naast zijn baan als programmeur bij Conrad-Electronic ook een zelfstandig ondernemer die onder de naam "Kuijper IT"  op kleine schaal websites bouwt. Top Gedaan!


En nu
2022 is een druk jaar. Naast de lancering van de website ben ik in maart met pensioen gegaan, ben ik toegetreden tot het Herdenkingscomité Warnsveld en lid geworden van de Royal Canadian Legion Branch 005 “The Liberation of the Netherlands”.Kortom: ik hoef me dus voorlopig niet te vervelen. 
In de komende tijd hoop ik nog meer biografieën te schrijven en mijn vergaarde kennis te delen, op deze website, maar ook door te geven aan de jeugd bij herdenkingen die we jaarlijks bij de monumenten houden.
Daarnaast heb ik een droom om alle huizen in de "Canadese straten" in Leesten Oost te voorzien van Canadese vlaggen, maar dit idee staat nog in zijn kinderschoenen en moet nog verder uitgewerkt worden. Ook zal ik hier financiële middelen voor moeten zoeken.


Opdat wij niet vergeten.

Harm Kuijper


Fragment uit de reling van de Larebrug bij de Laarstraat en de Warnsveldseweg. Hierboven wordt de bevrijding uitgebeeld met links de Canadese bevrijders en rechts de inwoners die weer uit de schuilplaatsen komen. Op de achtergrond de beschadigde watertoren en op de voorgrond een slachtoffer.

 

Who am I
My name is Harm Kuijper and I was born in 1955 and grew up in the city of Zutphen in the east of the Netherlands. Since 1983 I live with my wife Nina in the village of Warnsveld that borders Zutphen in the east and was merged with this city in 2005.
The Second World War has always interested me, partly fueled by the stories I heard from my parents about this time. At that time my father had to go into hiding at a farm to avoid having to work for the Todt, the German organization that, like elsewhere in Europe, had to build fortifications everywhere against Allied attacks. He told us now and again about this period, but how I would have loved to talk to him again, with the knowledge of now.
On one of the maps I now have I discovered that the farm where he was hiding was 200 meters as the crow flies from a German FLAK. The main attack on Zutphen must also have been launched on 6 April 1945 along this farm. Unfortunately, he never said anything about this.

Normandy
In 1996 I went to Normandy for the first time with my brother Hans for the commemorations of D-day, June 6, 1944. Here we came into contact with English Normandy veterans, which eventually resulted in many years of friendship with visits back and forth. We called ourselves the “NVAfriends” and I made a website for the Carlisle Branch of the Normandy Veterans Association which soon became the source of information for every veteran with a Normandy background.
We also organized the so-called “Holland Tours” in which we organized visits and activities in consultation with the Carlisle Branch. We visited Prince Bernhard at Soestdijk Palace, took part in the liberation parade in Wageningen, were invited for a reception at town halls in Zutphen, Venlo and Tilburg and as a highlight we organized a large commemoration in Zutphen in 2010, including church service, tour in army vehicles. , hot and cold buffet and entertainment in the Buitensociëteit in Zutphen with 350 guests. A day to never forget.
Since 2009 we were also made Honorary Member of the NVA, an honor that was awarded to us during a commemoration in White Hall, London.
NVAFRIENDS Harm Kuijper en Hans Kuijper Whitehall 2009 Honorary members NVA

Dame Vera Lynn en Harm Kuijper - Worthing 2010
Whitehall 2009 on the right my brother Hans. The other picture shows me meeting  Dame Vera Lynn in 2010. Good memories!

Canadians
In 2005 I came into contact with our Canadian liberators who were in Zutphen for the unveiling of the street names in the new Leesten Oost development. This also led to several friendships.
I came into contact with Frank Periard, the brother of Aimé Periard who was killed on April 4, 1945 at the Looërenk in Leesten. We clicked so well that in 2007 I took Frank to Normandy to see where his brother had landed on D-Day and to follow the route he had taken to the Netherlands. A trip never to forget.
I learned more and more about our Canadian liberators and from 2008 I was asked to accompany the pilgrimage of the Stormont Dundas and Glengarry Highlanders Association to Europe during their visit to Leesten and Holten. This also resulted in beautiful friendships and after becoming “Friend of the Glens” in 2008, I became an "Honorary Live Member" of the Glens Association in 2010. A great honor of which I am very proud.

Digging into archieves and data
In 2017 Alice van Bekkum from “Faces to Graves” explained me how to find information about fallen Canadian soldiers in the archives in Canada. A world opened up for me and this was actually the beginning of this website. In the past 5 years I have downloaded thousands of service files and started to see more and more connections. I merged the data from the cemeteries in Groesbeek and Holten into one large spreadsheet, which gave me a good overview of the fallen in a certain period. I also discovered Google Earth Pro which allowed me to overlay US WWII topographic maps and overlays over the current landscape. With the help of the coordinates mentioned in the war diary’s I was able to determine where regiments were located and in some cases where a soldier was killed. Everything came together like one big puzzle.

Consultation
In recent years I have had a lot of contact with Reverend Henk Dijkman from Canada, who grew up in Leesten and experienced the fighting there in April 1945 from very close by. After the war he made the history of the battle around Zutphen his life's work and in the many Tuesday evenings that we "zoomed" he turned out to be, in addition to being an amiable person, a running encyclopedia, so to speak, with an enormous knowledge of facts.


Special thanks to Vincent
My special thanks go to my sons Sander and Vincent who technically built this website. In addition to his job as a programmer at Conrad-Electronic, Vincent is also an independent entrepreneur who builds websites on a small scale under the name "Kuijper IT". Great Done!


And now..
2022 is/was a busy year. In addition to launching the website, I retired in March, joined the Warnsveld Memorial Committee and became a member of the Royal Canadian Legion Branch 005 “The Liberation of the Netherlands”. In short: I don't have to be bored for the time being.
In the near future I hope to write more biographies and share my acquired knowledge, on this website, but also to pass it on to the youth at commemorations that we hold annually at the monuments.
In addition, I have a dream to provide all houses in the "Canadian streets" in Leesten East with Canadian flags, but this idea is still in its infancy and needs to be further developed. I will also have to look for financial resources for this.

Lest we forget.

Harm Kuijper


Fragment from the railing of the Larebrug at Laarstraat and Warnsveldseweg. Above, the liberation is depicted with the Canadian liberators on the left and the inhabitants of the city on the right who come out of the hiding places. In the background the damaged water tower and on the bottom a victim.