Sapper

Fraser, Colin Keith

Service nummer D/129718

Overleden 1945-04-04

Leeftijd 23

Royal Canadian EngineersColin Keith Fraser

wordt geboren op 20 oktober 1921 in het gezin van George en Gladys Fraser uit Mount Bentinck op Saint Vincent, één van de bovenwindse eilanden. Hij heeft 3 broers en 5 zussen. Colin zit op school tot Grade 8 en werkt daarna in de landbouw bij een tropical farm in Trinidad als opzichter op een suiker plantage en later op een riet- en katoenplantage. Hij zit 1 jaar bij het Cadet Corps als corporaal en onderscheidt zich als een goed schutter op korte afstanden.

Colin meldt zich op 19 augustus 1942 voor zijn dienstplicht in Montreal South, Quebec. Hij wordt bij zijn eerste interview omschreven als een gemotiveerde, coöperatieve persoon met een sterk voorkomen die zich goed kan aanpassen aan omstandigheden. Hij is sociaal en houdt van party’s en dansen. Colin krijgt zijn basis training op TC41 in Huntingdon en Patawawa. Begin 1943 wordt hij per boot overgebracht naar het Verenigd Koninkrijk en toegevoegd aan de Engineer Reinforcement Unit en later als sapper (geniesoldaat) aan de 18th Field Company Royal Canadian Engineers.
Op D-day, 6 juni 1944, landt Colin op de stranden van Normandië en trekt met de 3de Canadese Infanterie divisie noordwaarts richting Nederland. |
Begin maart 1945 gaat hij voor 9 dagen met verlof naar Engeland.

De 18th Field Company heeft als taak de routes begaanbaar te maken, roadblocks te verwijderen, bruggen te bouwen en regimenten te voorzien van waterinstallaties.
Volgens de War diary* van het regiment gebeurde er op 4 het april het volgende: Terwijl een verkenning wordt uitgevoerd om verderop een onderkomen te vinden staat het 2de peloton op 4 april met een aantal voertuigen ergens geparkeerd in het buurschap Warken.. Zij worden ontdekt door de Duitsers en binnen vier seconden slaan vier granaten in en vallen er vele slachtoffers. Fraser  wordt hierbij dodelijk getroffen. Hij wordt overgebracht naar een verbandpost in Beek en aldaar tijdelijk begraven

Colin Keith Fraser krijgt  op 11 maart 1946 zijn definitieve rustplaats op de Canadian War Cemetery in Groesbeek, Graf XXII. D. 8.
Hij wordt herdacht op het monument aan de Kerkhofweg in Warnsveld.

*) Volgens Henk Dijkman, die als 11 jarige jongen de gevechten in Leesten van dichtbij had meegemaakt en het vastleggen en vertellen van de geschiedenis van deze strijd tot zijn levenswerk heeft gemaakt, zijn de aantekeningen in de war diary niet juist. Er was volgens hem van geconcentreerd Duits granaatvuur geen sprake in het buurtschap. Ook Ernst Voss deelt hierin zijn mening. Ruim zestig jaar na de oorlog kwam Dijkman in contact met Voss die als lid van het 3e Fallschirmjäger Ersatz und Ausbildungs Regiment actief was in het gebied. Volgens Voss werd de vrachtwagen van de mannen uitgeschakeld door een pantservuist, afgevuurd door één van zijn strijdmakkers die hun aftocht moest dekken.


De vrachtwagen van de geniesoldaten werd op deze plek aangevallen. 

Foto Colin Keith Fraser met dank aan Kristin Morrison gepubliceerd op Faces to Graves

Colin Keith Fraser

was born on October 20, 1921 to George and Gladys Fraser from Mount Bentinck on Saint Vincent, one of the Windward Islands. He had 3 brothers and 5 sisters. Colin attended school until Grade 8 and then worked in agriculture at a tropical farm in Trinidad as a supervisor on a sugar plantation and later on a cane and cotton plantation. He served 1 year with the Cadet Corps as a corporal and distinguishes himself as a good marksman at close range.Colin enlisted in Montreal South, Quebec, on August 19, 1942. At his first interview, he is described as a motivated, cooperative person with a strong appearance who can adapt well to circumstances. He is social and likes to party and dance. Colin gets his basic training at TC41 in Huntingdon and Patawawa. In early 1943 he was transferred by boat to the United Kingdom and assigned to the Engineer Reinforcement Unit and later as sapper to the 18th Field Company Royal Canadian Engineers.
On D-day, June 6, 1944, Colin landed on the beaches of Normandy and moves north towards the Netherlands with the 3rd Canadian Infantry Division. |
At the beginning of March 1945, he went on leave to England for 9 days.

The 18th Field Company was tasked with jobs like making the routes passable, removing roadblocks, building bridges and providing regiments with water installations.
According to the War diary* of the regiment, the following happened on April 4. 
While a reconnaissance was being carried out to find shelter further on, the 2nd platoon was parked with a number of vehicles somewhere in the neighborhood of Warken. They were discovered by the Germans and within four seconds four grenades hit and there were many casualties. Fraser was fatallly wounded. He was transferred to a dressing station in Beek and temporarily buried there.

Colin Keith Fraser was given his final resting place on 11 March 1946 at the Canadian War Cemetery in Groesbeek, Grave XXII. D. 8.
He is commemorated on the monument at the Kerkhofweg in Warnsveld.

*) According to Henk Dijkman, who as an 11-year-old boy had experienced the fighting in Leesten up close and has made recording and telling the history of this battle his life's work, the notes in the war diary are not correct. According to him, there was no question of concentrated German shellfire in the hamlet. Ernst Voss also shares his opinion. More than sixty years after the war, Dijkman came into contact with Voss, who was active in the area as a member of the 3rd Fallschirmjäger Ersatz und Ausbildungs Regiment. According to Voss, the men's truck was knocked out by an panzerfaust, a German anti-tank weapon, fired by one of his comrades-in-arms to cover their retreat.


The lorry of the sappers was attacked in this area. 

Photo Colin Keith Fraser courtesy to Kristin Morrison published on Faces to Graves