Sapper

Hebblethwaite, David Alfred

Service nummer B/27086

Overleden 1945-04-04

Leeftijd 27

Royal Canadian EngineersDavid Alfred Hebblethwaite

wordt geboren op 2 februari 1918 in Ridgetown, Ontario als zoon van James en Sarah Hebblethwaite uit Chatham, Ontario. Hij heeft één broer, Charles Hebblethwaite.. Beide ouders komen oorspronkelijk uit Whales, Verenigd Koninkrijk.

David gaat 6 jaar naar de public school en werkt daarna 4 jaar als helper bij Smith Parcel Delivery in Hamilton. Van 1936 tot 1940 is hij taxi- en vrachtwagenchauffeur. David trouwt in 1940 met Mildred Hebblethwaite en ze  gaan wonen in Chatham, Ontario. Het huwelijk is geen succes en hoewel zij nooit officieel uit elkaar gegaan zijn leven ze wel gescheiden. In al die tijd dat David in dienst was heeft hij nooit iets van haar vernomen, reden voor hem om zijn moeder weer op te geven als “next of kin”.


Handtekening – Signature (Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

Op 3 juni 1940 begint zijn diensttijd in Hamilton, Ontario en start hij bij de 18th field coy Royal Canadian Engineers als geniesoldaat. Hij vertrekt op 21 juni 1941 met het schip HMT Britannic vanuit Halifax naar Europa en komt op 30 juni aan in het Schotse Gourock. Van daar gaat hij naar Aldershot, een grote legerplaats in het zuiden van Engeland en daar bekwaamt hij zich als timmerman en krijgt hij zijn verdere trainingen.
De 18th Field Company heeft als taak de routes begaanbaar te maken, roadblocks te verwijderen, bruggen te bouwen en regimenten te voorzien van waterinstallaties.
Volgens de War diary* van het regiment gebeurde er op 4 het april het volgende: Terwijl een verkenning wordt uitgevoerd om verderop een onderkomen te vinden staat het 2de peloton op 4 april met een aantal voertuigen ergens geparkeerd in het buurschap Warken.. Zij worden ontdekt door de Duitsers in een tijdsbestek van vier seconden slaan vier granaten in en vallen er vele slachtoffers. Hebblethwaite wordt hierbij dodelijk getroffen. Hij wordt overgebracht naar een verbandpost in Beek en aldaar tijdelijk begraven.

Sapper David Alfred Hebblethwaite krijgt op 11 maart 1946 zijn definitieve rustplaats op de Canadian War Cemetery in Groesbeek, Graf XXII. D. 7.

Hij wordt herdacht op het monument aan de Kerkhofweg in Warnsveld

*) Volgens Henk Dijkman, die als 11 jarige jongen de gevechten in Leesten van dichtbij had meegemaakt en het vastleggen en vertellen van de geschiedenis van deze strijd tot zijn levenswerk heeft gemaakt zijn de aantekeningen in de war diary niet juist. Er was volgens hem van geconcentreerd Duits granaatvuur geen sprake in het buurtschap. Ook Ernst Voss deelt hierin zijn mening. Ruim zestig jaar na de oorlog kwam Dijkman in contact met Voss die als lid van het 3e Fallschirmjäger Ersatz und Ausbildungs Regiment actief was in het gebied. Volgens Voss werd de vrachtwagen van de mannen uitgeschakeld door een pantservuist, afgevuurd door één van zijn strijdmakkers die hun aftocht moest dekken.


De plek op de Vordenseweg waar de vrachtwagen van de geniesoldaten werd aangevallen. 


David Alfred Hebblethwaite

was born February 2, 1918 in Ridgetown, Ontario to James and Sarah Hebblethwaite of Chatham, Ontario. He had one brother, Charles Hebblethwaite. Both parents were originally from Whales, United Kingdom.

David attended public school for 6 years and then worked as a helper at Smith Parcel Delivery in Hamilton for 4 years. From 1936 to 1940 he was a taxi and truck driver. David married Mildred Hebblethwaite in 1940 and they lived in Chatham, Ontario. The marriage was not a success and although they never officially divorced, they lived separately. In the period David was in the army, he never heard from her, which prompted him to list his mother as “next of kin” again.


Handtekening – Signature (Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

On June 3, 1940, his military service began in Hamilton, Ontario and joined the 18th field coy Royal Canadian Engineers as a sapper. He embarked on June 21, 1941 with the HMT Britannic from Halifax for Europe and arrived in Gourock, Scotland on June 30. From there he went to Aldershot, a large army camp in the south of England, where he became skilled as a carpenter and received further training.
The 18th Field Company was tasked with making the routes passable, removing roadblocks, building bridges and providing regiments with water installations.
According to the War diary* of the regiment, the following happened on April 4: 
While a reconnaissance was  being carried out to find shelter further on, the 2nd platoon was parked with a number of vehicles somewhere in the neighborhood of Warken. They were discovered by the Germans and in a few seconds time four grenades hit and made many casualties. Hebblethwaite is mortally wounded. He is transferred to a dressing station in Beek and temporarily buried there
Sapper David Alfred Hebblethwaite was reburied  March 11, 1946 at the Canadian War Cemetery in Groesbeek, Grave XXII. D. 7.

He is commemorated on the monument at the Kerkhofweg in Warnsveld

*) According to Henk Dijkman, who as an 11-year-old boy had experienced the fighting in Leesten up close and has made recording and telling the history of this battle his life's work, the notes in the war diary are not correct. According to him, there was no question of concentrated German shellfire in the hamlet. Ernst Voss also shares his opinion. More than sixty years after the war, Dijkman came into contact with Voss, who was active in the area as a member of the 3rd Fallschirmjäger Ersatz und Ausbildungs Regiment. According to Voss, the men's truck was knocked out by an panzerfaust, a German anti-tank weapon, fired by one of his comrades-in-arms to cover their retreat.


The lorry of the sappers was attacked in this area.