Sapper

Holbrook, Edward Frank

Service nummer B/110565

Overleden 1945-04-06

Leeftijd 37

Royal Canadian EngineersEdward Frank Holbrook

werd geboren op  31 mei 1907 in Vancouver British Columbia, Canada als zoon van Arthur Holbrook. In de service files staat vermeld dat zijn moeder is overleden maar er is geen naam bekend. 
Hij had uit de tweede relatie van zijn vader  2 half zussen en 2 stiefzussen. 
Edward was getrouwd met Laura Adele Holbrook en samen hadden zij een zoon, Ronald Frank Holbrook
Holbrook volgde 3 jaar High School op het Prince Edward College in Vancouver en had daarna verschillende banen. Hij was kunstzinnig en artistiek aangelegd en werkte onder andere 8 jaar als dansleraar en Vaudeville Performer (Vaudeville is een bepaalde theatervorm) in California en British Columbia. In de periode voor hij in dienst ging was hij actief als reclame schilder. 
Als hobby’s had Edward  muziek, acrobatics dansing, tap dancing, track and field athletics,  hockey, baseball en jagen.

Canadezen monument aan de Kerkhofweg in Warnsveld
Monument Kerkhofweg Warnsveld (foto: Harm Kuijper)

Holbrook meldde zich op 30 maart 1942 voor zijn diensttijd in Hamilton Ontario. Officieel woonde hij toen nog in de Bronx, NY, USA. Hij werd bij zijn keuring omschreven als een vriendelijk persoon die graag praatte over wat hij zoal had meegemaakt in zijn leven. Hij gaf aan  geïnteresseerd te zijn in eerste hulp en was in het bezit van een paar eerder behaalde St. John’s Ambulance certificaten en vertelde  in een fabriek dienst gedaan te hebben als eerste hulp 
Edward Holbrook kreeg zijn trainingen  bij het #10 Basic Training Centre in Kitchener Ontario en later in Camp Ipperwash,  Stratford en Patawawa. Hij werd opgeleid als “Sign painter”, een borden schilder en deed daarnaast ook werk als timmerman. 
Na een bootreis van 7 dagen kwam hij op 24 februari 1944 aan in het Verenigd Koninkrijk en werd vervolgens op 30 juli ingezet in Normandië, Frankrijk. Uiteindelijk duurde het nog tot 28 November eer hij toegevoegd werd aan de 18de Canadian Field Company van de Royal Canadian Engineers.

Op 4 april 1945 raakte Edward in het buurschap Warken bij Warnsveld zwaar gewond en werd hij overgebracht naar het Canadese noodhospitaal in het klooster van ’s Heerenberg.. Daar overleed hij 2 dagen later aan zijn verwondingen. In zijn dossier staat vermeld dat hij een schotwond had in de buik, de billen en linker pols.
Hij werd tijdelijke begraven op de begraafplaats in ’s Heerenberg en kreeg 22 januari 1946 zijn definitieve rustplaats op Canadian War Cemetery in Groesbeek, graf XVII. F. 10

Over de toedracht van het incident in Warken zijn meerdere beschrijvingen. 
In het oorlogsdagboek van het regiment wordt gesproken van geconcentreerd Duits granaatvuur waarbij meerdere slachtoffers zijn gevallen. 

Maar volgens Henk Dijkman, die als 11 jarige jongen de gevechten in Leesten van dichtbij had meegemaakt en het vastleggen en vertellen van de geschiedenis van deze strijd tot zijn levenswerk heeft gemaakt zijn de aantekeningen in de war diary niet juist. Er was volgens hem van geconcentreerd Duits granaatvuur geen sprake in het buurtschap. Ook Ernst Voss deelt hierin zijn mening. Ruim zestig jaar na de oorlog kwam Dijkman in contact met Voss die als lid van het 3e Fallschirmjäger Ersatz und Ausbildungs Regiment actief was in het gebied. Volgens Voss werd de vrachtwagen van de mannen uitgeschakeld door een pantservuist, afgevuurd door één van zijn strijdmakkers die hun aftocht moest dekken.

Edward Frank Holbrook Hamilton Ontario Canada 1945
De vrachtwagen van de geniesoldaten werd hier aangevallen op de Vordenseweg.Edward Frank Holbrook

was born May 31, 1907 in Vancouver British Columbia, Canada to Arthur Holbrook. The service files state that his mother has passed away, but no name is known.
He had 2 half sisters and 2 stepsisters from his father's second relationship.
Edward was married to Laura Adele Holbrook and together they had a son, Ronald Frank Holbrook.
Holbrook attended High School at Prince Edward College in Vancouver for 3 years and then held various jobs. He was artistically inclined and worked for 8 years as a dance teacher and Vaudeville Performer (Vaudeville is a certain theater form) in California and British Columbia. In the period before he entered service, he was active as an advertising painter.
His hobbies include music, acrobatics dancing, tap dancing, track and field,  hockey, baseball and hunting.

Canadezen monument aan de Kerkhofweg in Warnsveld
Monument Kerkhofweg Warnsveld (foto: Harm Kuijper)

Holbrook enlisted in Hamilton Ontario on March 30, 1942. Officially he still lived in the Bronx, NY, USA. He was described as a friendly person who liked to talk about what he had been through in his life. He indicated that he was interested in first aid and was in possession of a few previously obtained St. John's Ambulance certificates and said that he served as first aid in a factory
Edward Holbrook received his training at the #10 Basic Training Center in Kitchener Ontario and later at Camp Ipperwash, Stratford and Patawawa. He was trained as a sign painter and also worked as a carpenter.
After a 7-day boat trip, he arrived in the United Kingdom on 24 February 1944 and was subsequently deployed to Normandy, France on 30 July. Finally, it took until November 28th before he was assigned to the 18th Canadian Field Company of the Royal Canadian Engineers.

On April 4, 1945, Edward was seriously injured in the neighborhood of Warken near Warnveld and was transferred to the Canadian emergency hospital in the monastery of 's Heerenberg. He had a gunshot wound to the abdomen, buttocks and left wrist.  He died 2 days later from his injuries and was temporarily buried in the cemetery in ‘s Heerneberg. He received his final resting place January 22, 1946 at Canadian War Cemetery in Groesbeek, grave XVII. F. 10

There are several descriptions about the circumstances of the incident in Warken.
The regiment's war diary mentions concentrated German shellfire with several casualties. 

According to Henk Dijkman, who as an 11-year-old boy had experienced the fighting in Leesten up close and has made recording and telling the history of this battle his life's work, the notes in the war diary are not correct. According to him, there was no question of concentrated German shellfire in the hamlet. Ernst Voss also shares his opinion. More than sixty years after the war, Dijkman came into contact with Voss, who was active in the area as a member of the 3rd Fallschirmjäger Ersatz und Ausbildungs Regiment. According to Voss, the men's truck was knocked out by an panzerfaust, a German anti-tank weapon, fired by one of his comrades-in-arms to cover their retreat.

Edward Frank Holbrook Hamilton Ontario Canada 1945
The lorry of the sappers was attacked in this area.