Sekulich, Frank Nicholas

Service nummer K/50835

Overleden 1945-04-05

Leeftijd 27

The Regina Rifles RegimentFrank Nicholas Sekulich werd geboren op 3 maart 1918 in Kenaston, Saskatchewan, Canada, als zoon van Matt- en Eva Sekulich. Vader en moeder waren van Kroatische afkomst. Frank was het achtste kind uit een gezin van elf en had zeven broers en drie 3 zussen. Twee broers van hem zaten ook in het Canadese leger, vier broers werkten op de boerderij en één in de mijnbouw. 
Frank hield niet van school en stopte met leren na groep 8 op 15 jarige leeftijd.
Op school vond hij softbal wel leuk, maar hij was niet een fanatiek sporter. Ook had hij, behalve het lezen van fictie verhalen, geen uitgesproken hobby’s. 


Frank Nicholas Sekulich wordt samen met nog 61 andere militairen herdacht op de Cenotaph in Powell River, British Columbia, Canada.

Voordat Frank zich op 29 maart 1943 in Vancouver meldde voor zijn dienstlicht was hij ruim 9 jaar werkzaam geweest op de boerderij en had veel met paarden gewerkt. De laatste 6 maanden voor zijn diensttijd werkte hij op de papierfabriek van Powell River Pulp Paper in de “grinder room”, waar het hout vermalen werd voordat het verwerkt kon worden tot papier. In de laatste maand voor zijn diensttijd was hij actief bij de lokale militia eenheid in Powel River, E Company 2nd Battalion BC Regiment (DCOR). 
Frank wilde graag parachutist worden maar werd daar medisch niet geschikt voor gevonden vanwege een longaandoening (pleuritis) die hij in 1938 had doorgemaakt (hij moest toen 3 maanden bedrust houden) en de pijnklachten in de longen die zich tijdens de eerste 4 maanden van zijn diensttijd een aantal keren openbaarden. Hij kreeg vervolgens een advies om opgeleid te worden tot driver.
Frank kreeg zijn basistraining bij het #110 Canadian Army Basic Training Centre in Vernon, British Columbia, Canada en Wataskawin, Alberta en had vervolgtrainingen in Suffield, Winnipeg, Woodstock en Debert en reisde uiteindelijk af naar het Verenigd Koninkrijk waar op 4 september 1944 aankwam. In de tussentijd had hij zich  19 februari 1944 tijdens zijn verlof verloofd met Lorraine McNeil.
Eind September 1944 vertrok Frank naar Frankrijk waar hij op 9 oktober als versterking werd toegevoegd aan de Regina Rifles. Op 13 februari 1945 promoveerde hij tot Lance Corporal.

Frank Sekulich raakte op 22 februari 1945 gewond door een granaatscherf in zijn dij in de omgeving van Kalkar, Duitsland. Hij werd hiervoor behandeld in het No. 18 Canadian General  (Cherry Tree) Hoslpital in Stockport. Nadat de scherf succesvol was verwijderd en de wond was genezen keerde hij op 3 april weer terug bij zijn unit. Twee dagen later sneuvelde hij aan de noordkant van het Twentekanaal. Een andere man uit Kenaston, Bill Hobel, zat in hetzelfde regiment en stond vlak naast Frank toen hij op 5 april 1945 door sluipschutters werd gedood. Bill vertelde de familie dat hij op slag dood was, wat een troost was voor de familie, wetende dat hij niet leed . 
Hij werd tijdelijk begraven bij een boerderij aan de Zutphenseweg tussen Almen en Laren.
Op 23 januari 1946 werd hij herbegraven op de Canadian War Cemetery in Holten, graf II.E.6

 

Frank Nicholas Sekulich was born on March 3, 1918 in Kenaston, Saskatchewan, Canada, to Matt- and Eva Sekulich. Father and mother were of Croatian descent. Frank was the eighth child in a family of eleven and had seven brothers and three sisters. Two of his brothers were also in the Canadian Army, four brothers worked on the farm and one in the mining industry.
Frank disliked school and stopped learning after 8th grade at age 15.
At school he liked softball, but he was not a keen athlete. Besides reading fictional stories, he also had no particular hobbies.


Frank Nicholas Sekulich is commemorated along with 61 other servicemen on the Cenotaph in Powell River, British Columbia, Canada.

Before Frank enlisted in Vancouver on March 29, 1943, he had worked on the farm for over 9 years and a lot with horses. For the last 6 months before his military service, he worked at the Powell River Pulp Paper mill in the grinder room, where the wood was ground before it could be turned into paper. In the last month before his military service, he was active with the local militia unit in Powel River, E Company 2nd Battalion BC Regiment (DCOR).
Frank wanted to become a paratrooper, but was found medically unfit for this because of a lung disease (pleurisy) that he had suffered in 1938 (he was on bed rest for 3 months) and the pain in the lungs that manifested themselves a number of times during the first 4 months of his service. He was then advised to be trained as a driver.
Frank received his basic training at the #110 Canadian Army Basic Training Center in Vernon, British Columbia, Canada and Wataskawin, Alberta and continued training in Suffield, Winnipeg, Woodstock and Debert and eventually traveled to the United Kingdom arriving on September 4, 1944. In the meantime, he had become engaged to Lorraine McNeil while on leave on February 19, 1944.
At the end of September 1944 Frank left for France where he was added to the Regina Rifles as a reinforcement on 9 October. On February 13, 1945, he was promoted to Lance Corporal.

Frank Sekulich was wounded in his thigh on February 22, 1945, near Kalkar, Germany. He was taken to the No. 18 Canadian General Hospital (Cherry Tree) in Stockport for treatment. and after the shrapnel was successfully removed and the wound was healed, he returned to his unit on April 3. Two days later he was killed during a counter attack on the north side of the Twente Canal. Another man from Kenaston, Bill Hobel, was in the same regiment and was standing right next to Frank when he was killed by snipers on April 5, 1945. Bill told the family he died instantly, which was a comfort to the family knowing he was not suffering.
Frank was temporarily buried at a farm on the Zutphenseweg between Almen and Laren.
On January 23, 1946 he was reburied at the Canadian War Cemetery in Holten, grave II.E.6


Frank Nicholas Sekulich is commemorated along with 61 other servicemen on the Cenotaph in Powell River, British Columbia, Canada.