Sergeant

Bockner, Harry Jacob

Service nummer B/18604

Overleden 1945-04-11

Leeftijd 33

Royal Canadian Artillery                             

Harry Jacob Bockner

werd geboren op 27 november 1911 in Guelph, Ontario, Canada. Sergeant Bockner was de zoon van Mendel en Annie Bockner en broer van Chas en Maxwell Bockner, Rose Rotstein en Mollie Troster. Zijn beide ouders werden geboren in Oostenrijk.
Voordat hij in dienst kwam was Harry vrijgezel en werkte als verkoper.


Soldatenboekje -Soldiers Paybook (Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947) (klik om te vergroten)

Harry Bockner was voordat hij op 30 september 1941 in Toronto, Ontario in dienst trad een gekwalificeerde sergeant bij het 2nd Battalion Irish Regiment of Canada vanaf 28 juli 1940. Daarna stapte hij over naar de 30e Luchtafweerbatterij van de Royal Canadian Artillery. Na een opleiding aan de westkust van Canada ging hij in oktober 1942 naar het Verenigd Koninkrijk en werd hij toegevoegd aan een luchtafweereenheid. In de herfst van 1943 meldde Sergeant Bockner zich vrijwillig aan als waarnemer bij de 1st Canadian Division in Italië. Daar werd hij toegevoegd aan het 2de Light Anti  Aircraft Regiment - 54th batteriy en vocht hij de hele Italiaanse campagne door totdat de 1st Division naar het westfront werd overgebracht.


Sergeant Harry Bockner's medailles (photo: H.Kuijper)

Op 7 april 1945 verliet het regiment het concentratiegebied in Reichswald Forest en gingen in regimentskonvooi door Kleef en over de rivier de Rijn op een pontonbrug naar Emmerick. Daarna verlieten ze Duitsland over de Nederlandse grens via s-Heerenberg, Zeddam, Wehl, Laag Keppel, Hummelo naar een nieuw concentratiegebied in Baak. Na de lunch ging de 54 battery verder naar het noorden langs Zutphen, dat nog steeds bezet was door de Duitsers, over het Twentekanaal, door Eefde, en bereikte hun nieuwe concentratiegebied in het bos op de coördinaat 964013 (zie afbeeldingen), net iets ten oosten van het dorp Gorssel.
De volgende drie dagen werden besteed aan schoonmaak, onderhoud van het materiaal en training.

De “F-troop” van sergeant Bockner verliet het concentratiegebied op 11 april 1945 om 17.00 uur en ging richting de rivier. Een uur eerder begonnen de Canadezen  "OPERATION CANNON SHOT" met een groot  artillerievuur, inclusief een concentratie van rookgranaten, om de oversteek van de rivier de IJssel te dekken. 4 kanonnen van “F-troop” werden opgesteld op de oostelijke oevers van de rivier (zie kaart)
Positie "964013"  en de posities van de kanonnen van F-troop weergegeven op de kaart  van 1945 en in het huidige landschap. (klik om te vergroten)

Tijdens de eerste fase van de aanval was er een aanzienlijke hoeveelheid vijandelijke beschietingen. Terwijl de kanonnen 1-2-3 en 6 langs de rivier stonden opgesteld werden de nummers 4 en 5 waar Bockner zich bij bevond in reserve gehouden bij de boerderij ter hoogte van het voetveer. Harry en zijn manschappen hielden zich schuil in een veeschuur bij de boerderij. Volgens ooggetuigen werd hij bij deze schuur dodelijk getroffen door een granaat. Drie andere mannen in zijn detachement raakten gewond.


De schuur aan de Veerweg in Gorssel waar sergeant Harry Bockner sneuvelde.
Op deze foto van de RAF zijn ook duidelijk de vele loopgraven te zien. (klik op de foto om te vergroten)

Op 17 april 1945 ontving Harry Bockners' moeder het volgende telegram


(Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947) (klikom te vergroten)

De volgende dag, op 12 april 1945, werd sergeant Harry Jacob Bockner begraven op de tijdelijke begraafplaats bij landgoed “Het Waliën” in Warnsveld, ten oosten van Zutphen. 
Rabbi Rose begeleidde de ceremonie en zo'n 20 strijdmakkers waren aanwezig om de laatste groet te brengen.

Sergeant Bockner werd op 28 januari 1946 herbegraven op de Canadian War Cemetery in Holten, graf II.H.1.
 

                                 

Harry Jacob Bockner

was born November 27, 1911, in Guelph, Ontario, Canada. Sergeant Bockner was the son of Mendel and Annie Bockner and brother to Chas and Maxwell Bockner, Rose Rotstein and Mollie Troster. Both his parents were born in Austria. 
Before joining the army Harry was single and a salesman.


Soldatenboekje -Soldiers Paybook (Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947) (click to enlarge)

Harry Bockner was a qualified sergeant with the 2nd Battalion Irish Regiment of Canada from juli 28,  1940, till he enlisted on September 30, 1941 in Toronto, Ontario. He then transferred to the 30th Anti-Aircraft Battery of the Royal Canadian Artillery.  After training on the west coast of Canada he went overseas in October 1942 and was attached to an Anti-Aircraft unit. In the fall of 1943, Sergeant Bockner volunteered as an observer with the 1st Canadian Division in Italy. There he was attached to the 54th battery of the 2nd Light Anti Aircraft Regiment and fought through the entire Italian campaign until the 1st Division was transferred to the western front.


Sergeant Harry Bockner was entitled to these medals (photo: H.Kuijper)

On April 7 1945, 54 battery left the concentration area in Reichswald Forest and proceeded in regimental convoy through Cleve across the Rhine river on a pontoon bridge into Emmerick. Then they went out of Germany across the Dutch border trough s-Heerenberg, Zeddam, Wehl, Laag Keppel, Hummelo to a new concentration area in Baak. After lunch the battery continued North bypassing Zutphen, which was still occupied by the Germans. The route went, across the Twente Canal, through Eefde, and the convoy finaly reached their new concentration area in the wood at 964013, just a little East of the village of Gorssel.
The next three days were spend on cleaning, maintenance and training.
Position "964013"  and the positions of the guns of F-troop shown on the map  from 1945 and in the current landscape.(click to enlarge)

Sergeant Bockners’ F-troop left the concentration area on April 11 1945 at 17:00 hrs and preceded to approaches to the river. A terrific artillery barrage started including a concentration of smoke shells, to cover the crossing of the river IJssel, which started “OPERATION CANNON SHOT” just an hour before. 
4 guns of F-tp were set in position on the East banks of the river and two were held back in reserve.(see map)
During the first stages of the attack there was a considerable amount of enemy shelling. Harry and his men where hiding in a dairy barn at a farm near the foot ferry. 
He was killed near the barn by a shell and three other men in his detachment were wounded.


The barn near the foot ferry in Gorssel where sergeant Harry Bockner was killed. (click photo to enlarge)

On April 17 1945 Harry's mother received this telegram.

(Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947) (click to enlarge)

The next day, on april 12 1945, Sergeant Harry Jacob Bockner was buried at the temporary cemetery near the estate  “Het Waliën” in Warnsveld, East of Zutphen. Rabbi Rose was present and some 20 comrades in arms to give the last salute. 

Sergeant Bockner was reburied on January 28, 1946 at the Canadian War Cemetery in Holten, grave II.H.1