Private

Pageau, Herve

Service nummer D/147021

Overleden 1945-04-06

Leeftijd 19

Le Régiment de la ChaudièreHerve Pageau was een tweetalige (Frans en Engels)  Canadees uit Montreal, South Quebec. Hij werd geboren op 4 mei 1925 als zoon van Albert en Maria Pageau en had 1 broer, Leo. Herve zat op school tot zijn 14de jaar, nadat hij groep 9 had afgerond. Hij was een prima leerling die altijd bij de beste tien van de klas zat. Hoewel hij graag had doorgeleerd liet de financiële situatie van zijn ouders dit helaas niet toe. Zijn broer Leo studeerde chemie en voor een tweede studie was helaas geen ruimte. Maar voor Herve was dit geen probleem, hij droeg graag zijn steentje bij voor de studie van zijn broer.
Na zijn schoolperiode had hij verschillende baantjes, o.a. werkte hij  als bezorger bij een kruidenier, werkte als breier in twee verschillende breifabrieken en als verver in een katoenfabriek. 

Breien was in de oorlog van groot belang om de troepen te voorzien van warme kleding. De thuisblijvers werden dan ook opgeroepen middels pamfletten om hun steentje bij te dragen. Veelal werd het door vrouwen gedaan, maar kinderen werden hier ook voor ingezet. 

Pageau kwam In dienst op 12 juli 1944 in Montreal South Quebec, Canada. 
Bij zijn indiensttreding werd hij omschreven als een stevige rustige jongeman met een normale verschijning die bereid was om zijn steentje bij te dragen in het leger. Men acht hem bij de keuring geschikt voor de infanterie en Herve geeft aan graag met een geweer de strijd in te gaan. Tevens merkt men op dat hij meer capaciteiten heeft en met juiste begeleiding kan uitgroeien tot een goed soldaat.
Herve kreeg zijn trainingen in Saint Jerome, Farnham en tenslotte in Joliette bij de Sherbroooke Fuseliers.

Vanuit Camp Debert kwam Pageau na een boottocht van 7 dagen op 10 januari 1945 aan in  Engeland en werd hij toegevoegd aan de reserves van de infanterie. Eind februari werd hij overgezet naar het Europese vasteland en werd uiteindelijk op 3 maart toegevoegd aan Le Régiment de la Chadière.

Zutphen
De hoofdaanval op Zutphen werd in de vroege ochtend van 6 april 1945 ingezet vanaf de Kapperallee. Het Regiment de La Chaudiere leidde de aanval via de Voorsterallee en werd daarbij ondersteund door het 27e Canadian Armoured Regiment (The Sherbrooke Fusiliers Regiment) en op beide flanken door het North Shore Regiment (NSR).
Zutphen werd fel verdedigd door leden van de 361e Volks Grenadier Divisie, leden van het 3e Fallschirmjäger Ersatz und Ausbildungs Regiment en Nederlandse SS-ers met machinegeweren, snipergeweren, mortieren en panzerfausten.
In het Deventerwegkwartier werd onder andere zwaar gevochten in de Schimmelpennincklaan, de Sloetstraat, de van der Capellenlaan, de Heeckerenlaan en de Gasthuiskamp. Het ging vaak van huis tot huis en vele woonhuizen werden verwoest of raakten in brand.

Soldaat Herve Pageau sneuvelde in deze strijd. Hij werd tijdelijk begraven in de voortuin van “Het Elger” in Almen en werd op 28 januari 1946 herbegraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Holten, graf I. G. 13.

Herve Pageau wordt jaarlijks herdacht bij het monument aan de Dorpsstraat in Almen.


Herve Pageau was a bilingual (French and English) Canadian from Montreal, South Quebec. He was born on May 4, 1925 as son of Albert and Maria Pageau and had 1 brother, Leo. Herve attended school until he was 14, after completing 9th grade. He was a fine student who was always in the top ten of the class. Although he would have liked to continue learning, the financial situation of his parents did not allow this. His brother Leo studied chemistry and unfortunately there was no room for a second study. But this was no problem for Herve, he was happy to contribute to his brother's studies.
After graduating from school, he had various jobs, including working as a delivery boy at a grocery store, as a knitter in two different knitting factories and as a dyer in a cotton factory.

Knitting was of great importance in the war to provide the troops with warm clothing and turned out to a patriotic obsession, resulting in the creation of many thousands of needed items for the military, wounded, and refugees. With  pamphlets an appeal was made to the home front to do their part. (see photo) It was often done by women, but children were also used for this.

Pageau entered service on July 12, 1944 at Montreal South Quebec, Canada.
On enlistment, he was described as a stout, quiet young man of normal appearance who was willing to do his part in the military. At the inspection he was considered suitable for the infantry and Herve indicated that he liked to go into battle with a rifle. It was also noted that he had more abilities and with the right guidance could grow into a good soldier.
Herve received his training in Saint Jerome, Farnham and finally in Joliette with the Sherbroooke Fusiliers.

From Camp Debert, Pageau arrived in England on 10 January 1945 after a 7-day boat trip and was added to the infantry reserves. He was transferred to the European mainland  at the end of February and was finally added to Le Régiment de la Chadière on March 3rd.

Zutphen
The main attack on Zutphen was launched in the early morning of April 6, 1945, from the Kapperallee Rd on the east side of the town. The Régiment de la Chaudière led the attack via the Voorsterallee Rd, supported by 27e Canadian Armoured Regiment (The Sherbrooke Fusiliers Regiment) and on both flanks by the North Shore (NB) Regiment, NS(NB)R.
Zutphen was fiercely defended by young and fanatical members of the 361st Volks Grenadier Division, members of the 3e Fallschirmjäger Ersatz und Ausbildungs Regiment (Paratrooper) regiment and Dutch SS men with machine guns, sniper rifles, mortars, and Panzerfausts.The regiment participated in heavy fighting, on the streets Schimmelpennincklaan, Sloetstraat, van der Capellenlaan, Heeckerenlaan and Gasthuiskamp, among others. They fought house to house and many homes were destroyed or went up in flames.

Private Herve Pageau was killed in this battle. He was temporarily buried in the front yard of “Het Elger” in Almen and was reburied on January 28, 1946 at the Canadian War Cemetery in Holten, grave I. G. 13.

Herve Pageau is commemorated annually at the monument on the Dorpsstraat in Almen.