Private

Murphy, James Gordon

Service nummer F/42178

Overleden 1945-04-11

Leeftijd 20

West Nova Scotia Regiment



James Gordon Murphy

werd geboren op 27 oktober 1924 in Halifax, Halifax County, Nova Scotia, als zoon van Francis Patrick en Helen Murphy. Hij had één broer, John Francis, die ook diende in het Canadese leger, en één zus, Alice Margaret.
James ging 8 jaar naar school en moest toen van zijn vader aan het werk om de familie financieel te ondersteunen. Begin jaren dertig zat Canada in de Grote Depressie. Het waren moeilijke tijden door het ineenstorten van de economie in Amerika waar Canada ook in werd meegesleurd en gezinnen hadden het moeilijk om financieel rond te komen.
James begon als krantenjongen en werkte vervolgens als een kolenschepper, vis verkoper, en haven arbeider. In zijn vrije tijd beoefende hij diverse sporten, zoals hockey, baseball, rugby, football en ging hij graag naar de bioscoop.

Service Book James Gordon Murphy - WNSR
Soldatenboekje -Soldiers Paybook (Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

James Murphy meldde zich op 2 maart 1943 vrijwillig voor zijn diensttijd. Hij werd omschreven als een nette verschijning, een plezierige persoonlijkheid met een goede houding tot het leger. In het jaar voordat hij in dienst kwam werd hij twee keer geopereerd. Dit had invloed op zijn conditie en gaf af en toe problemen. James had geen vertrouwen in de legerdokters. Deze hadden zijn klachten niet serieus genomen en toen hij onwel werd op het paradeplein moest hij naar het ziekenhuis. 
Soldaat Murphy kreeg zijn opleiding in Aldershot en Farnham en werd eind november 1943 overgevaren naar het Verenigd Koninkrijk. Begin maart 1944 werd hij toegewezen aan het West Nova Scotia Regiment (WNSR) en werd hij ingezet bij de strijd in Italië. 
Op 20 maart 1945 vertrok het regiment uit Italië om zich aan te sluiten bij de Canadese troepen die op het punt stonden om Oost Nederland te bevrijden. Op 4 april 1945 kwam het regiment aan in het Duitse Reichswald waar het een week verbleef. De dagen werden gevuld met training en ontspanning. Sommigen maakten een uitstapje naar Nijmegen en in de avond werd “Hgh Sierra” vertoond, een film met Humphrey Bogard.  
Op 10 april 1945 trok het regiment de Nederlands-Duitse grens over en via een kort verblijf in Hummelo en Toldijk kwam het op 12 april aan bij boerderij ‘t Barge in Eefde waar kampement werd gemaakt. 
Bij het verlaten van de voertuigen sloeg voor James Murphy het noodlot toe. Toen pelotonscommandant McKenzie beval het voertuig te verlaten, viel het geweer van James Murphy uit de vrachtwagen. Het geweer viel op de kolf, waardoor een schot afging.
Soldaat James Murphy werd door de kogel dodelijk getroffen in zijn buik.  

Hij werd tijdelijk begraven bij ‘t Barge in Eefde en kreeg op 1 april 1946 zijn definitieve rustplaats op het Canadese Oorlogskerkhof in Holten, graf IX.G.3


Boerderij 't Barge in Eefde bij Zutphen

Het incident werd later onderzocht en er werden diverse getuigen gehoord. Men kwam tot de conclusie dat soldaat Murphy was overleden ten gevolge van een noodlottig ongeval. 

 

James Gordon Murphy

was born on October 27, 1924 in Halifax, Halifax County, Nova Scotia to Francis Patrick and Helen Murphy. He had one brother, John Francis, who was a trooper at Camp Borden, Ontario, and one sister, Alice Margaret.
James went to school for 8 years and then he had to work to support the family financially. In the early 1930s, Canada was in the Great Depression. Times were tough due to the collapse of the economy in America, which also dragged Canada into it, and families struggled to make ends meet financially.
James started out as a paperboy and then worked as a coal shoveler, fish handler, and stevedore. In his spare time he played various sports, such as hockey, baseball, rugby, football and he liked to go to the cinema.
Service Book James Gordon Murphy - WNSR
Soldatenboekje -Soldiers Paybook (Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

James Murphy volunteered for service on March 2, 1943. He was described as having a neat appearance, a pleasant personality with a good attitude towards the military. In the year before he came into service, he underwent two surgeries. This affected his condition and occasionally caused problems. James had no faith in the army medics. They had not taken his complaints seriously and when he became unwell on the parade square he had to go to hospital.
Private Murphy was trained in Aldershot and Farnham and embarked to the United Kingdom at the end of November 1943. In early March 1944, he was assigned to the West Nova Scotia Regiment (WNSR) and saw action in Italy.
On March 20, 1945, the regiment left Italy to join the Canadian troops who were about to liberate the eastern Netherlands. On April 4, 1945, the regiment arrived in the German Reichswald Forrest where it stayed for a week. The days were filled with training and relaxation. Some made a trip to Nijmegen and in the evening the film: “Hgh Sierra” with Humphrey Bogard was shown.
On April 10, 1945 the regiment crossed the border into the Netherlands and after a short stay in Hummelo and Toldijk they arrived on April 12 at “’t Barge”, a farmhouse in Eefde where the camp was set up.

Disaster struck James Murphy as he exited the vehicles. When platoon commander McKenzie ordered to debus, James Murphy's rifle fell out of the truck. The rifle hit the ground with the butt, causing the shot to go off. Tje bullet hit James Murphy fatallly in his abdomen.
Private James Gordon Murphy was temporarily buried at the the farm 't Barge in Eefde and was given his final resting place on 1 April 1946 at the Canadian War Cemetery in Holten, grave IX.G.3


The farm 't Barge in Eefde near Zutphen.

The incident was investigated and several witnesses were interviewed. It was concluded that Private Murphy had died as a result of a fatal accident.