private

Potts, John Elvin (Jack)

Service nummer C/40620

Overleden 1945-04-04

Leeftijd 27

The Stormont, Dundas and Glengarry HighlandersJohn Elvin (Jack) Potts

woonde in Port Hope, Ontario, Canada en was slager toen hij in oktober 1939 dienst nam in het leger. Hij werd geboren op 24 februari 1918 in Campbellford, Ontario, Canada als zoon van Walter en Maud Potts en had 2 broers en 1 zus, William, Max en Elsie. Beide broers van Jack dienden ook in het Canadese leger, broer Max bij de verbindingen bij de 4th Canadian Division en broer William Potts als soldaat bij de Royal Rifles of Canada. Helaas sneuvelde zijn broer William op 26 december 1941 in Hong Kong in gevechten tegen het Japanse leger.
Jack verliet school op 19-jarige leeftijd na 2 jaar op de middelbare school. Hij was sportief en hield van zwemmen, shaatsen, skiën en speelde graag een partij softbal.


Medailles - Medals (foto: Harm Kuijper)


Op 11 oktober 1939 nam hij dienst bij het Midland Regiment, in Lindsay, Ontario, waar hij al van 1933 tot 1937 in de militie had gediend, een lokaal georganiseerd vrijwilligersleger dat zich voornamelijk richtte op defensieve taken. Met dit regiment verbleef hij achtereenvolgens in Lindsay, St. John, Allanburg en Edmonton, Alberta. In augustus 1940 werd hij bevorderd tot korporaal, maar na een jaar werd hij op eigen verzoek weer tot de rang van soldaat teruggezet.
Op 1 mei 1942 vertrok Jack naar het Verenigd Koninkrijk waar hij op 12 mei aankwam. Hier werd hij toegevoegd aan de versterking van het Stormont Dundas & Glengarry Highlanders regiment.
Na meer dan 2 jaar in Engeland, werd hij per boot verscheept naar het Europese vasteland en arriveerde op 9 juli in de kunstmatige haven van Arromanches les Bains, Normandië. Op dat moment waren de Glens verwikkeld in een felle strijd bij Caen. De Glens worden later genoemd als het eerste Canadese regiment dat de stad Caen binnentrok. In Normandië werd Jack ingedeeld bij de scouts, een eenheid die te voet verkenningen doet. Op 27 augustus 1944, toen het regiment nog steeds in Normandië was, raakte Jack gewond bij Boisney. Hij zat op het linker voorspatbord van een carrier, een klein rupsvoertuig, en toen het voertuig plotseling naar rechts draaide, werd hij gelanceerd, landde met zijn gezicht naar beneden op de grond en werd overreden. Het zag er ernstig uit maar hij had geluk en met een groot aantal kneuzingen en een ernstige wond aan zijn linkerhand was hij nog redelijk gezond, maar moest toch nog een maand in het ziekenhuis blijven.


Op deze kaart is de omgeving van de huidige Lansinkweg te zien. Aan de noordkant van de N314 de plek waar vermoedelijk Jack Potts is gesneuveld.


Het zal tot begin april 1945 duren voordat de Glens in Leesten arriveren, 9 maanden waarin hevig is gevochten en het regiment zware verliezen heeft geleden. 
Op 4 april is Jack Potts omgekomen tijdens de gevechten in Leesten-West, vermoedelijk bij de boerderij "Het Bettink". In de huidige situatie is dat  nu op De Bosrand ter hoogte van nr. 70-72 (zie foto)
Hij werd samen met 10 kameraden van hetzelfde regiment tijdelijk begraven bij de Rooms-Katholieke Kerk tussen Vierakker en Wichmond. Op 1 april 1946 is hij herbegraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Holten, Graf XII.F.7.
Soldaat John Elvin (Jack) Potts wordt met zijn naam herdacht op het monument aan de Kerkhofweg in Warnsveld. In 2005 zijn 10 straten en een brug vernoemd naar de gevallen Glens. Een van de straten draagt de naam “Pottsstraat”. 

John Elvin (Jack) Potts lived in Port Hope, Ontario, Canada and earned his money as a butcher when he enlisted to the military in October 1939. He was born on February 24, 1918 in Campbellford, Ontario, Canada in the family of Walter and Maud Potts and has 2 brothers and 1 sister, William, Max and Elsie. Both Jack's two brothers served in the Canadian Army, brother Max as a signalman with the 4th Canadian Division and brother William Potts as a private with the Royal Rifles of Canada. Sadly his brother William was also killed in action on December 26, 1941 in Hong Kong when fighting against the Japanese army 
Jack left school at the age of 19 after 2 years at high school. He was athletic and loved to swim, skate, ski and play softball.


Medailles - Medals (foto: Harm Kuijper)

On October 11, 1939 he enlisted in the Midland Regiment, in Lindsay, Ontario, where he had already served from 1933 to 1937 in the militia, a locally organized volunteer army primarily focused on defensive tasks. In the regiment he stayed successively in Lindsay, St. John, Allanburg and Edmonton, Alberta. In August 1940 he was promoted to corporal, but after a year he was reverted to the rank of private at his own request.
On May 1, 1942, Jack left for the United Kingdom where he arrived on May 12. Here he was added to the reinforcement of the Stormont Dundas & Glengarry Highlanders regiment.
After more than 2 years in England, he embarked for the European mainland and arrived on July 9 in the artificial harbor of Arromanches les Bains, Normandy. At that time, the Glens were engaged in a fierce battle near Caen. The Glens are mentioned as the first Canadian regiment entering the city of Caen. 
In Normandy Jack was assigned to the scouts, a unit that does reconnaissance on foot. On 27 August 1944, when the regiment was still in Normandy, Jack was wounded near Boisney. He was sitting on the left front fender of a carrier, a small tracked vehicle, and when it suddenly turned to the right, he was launched off the vehicle, landed face down and was run over. It looked serious but he was lucky and with a large amount of bruises and a serious wound on his left hand he was still fairly well off but still had to stay in hospital for a month.


This map shows the area around the current Lansinkweg. On the north side of the N314, the site where Jack Potts is believed to have been killed.

It will take until the beginning of April 1945 before the Glens arrived in Leesten, 9 months in which fierce fighting took place and the regiment suffered heavy losses.
On April 4, Jack Potts was killed during the fighting in Leesten-West, presumably near the farm "Het Bettink". In the current situation this is now De Bosrand near numbers 70-72  He was temporarily buried together with 10 comrades-in-arms from the same regiment at the Roman Catholic  Church between Vierakker and Wichmond. 
On April 1, 1946, he was reburied at the Canadian War Cemetery in Holten, Grave XII.F.7.
Private John Elvin (Jack) Potts is commemorated with his name on the monument at the Kerkhofweg in Warnsveld. In 2005, 10 streets and a bridge are named after the fallen Glens. One of the streets bears the name “Pottsstraat”.