Corporal

Campbell, Joseph William

Service nummer F/60646

Overleden 1945-04-08

Leeftijd 22

The North Nova Scotia HighlandersJoseph (Joe) William Campbell – Militaire Willems Orde

 

Militaire Willems Orde - Dutch Knighthood Order of William Joseph William Campbell Canada liberator of Bathmen
Medailles - Medals (foto: Harm Kuijper)

Joe Campbell werd geboren op 8 mei 1922 in Newport, Prince Edward Island, een provincie aan de oostkust van Canada, als zoon van Jerome Duncan en Mary Ellen Campbell - Murphy. Hij was het derde kind in een gezin van 9 en had vijf broers drie zussen. Twee broers van Joe dienden ook in het Canadese leger. 
Broer Vernon kwam op 8 augustus 1944 om het leven in Normandië toen zijn regiment (North Shore New Brunswick Regiment) abusievelijk door Amerikaanse B-29 bommenwerpers  werd gebombardeerd. Hierbij verloren 23 soldaten het leven en waren er 75 gewonden te betreuren.

Joe Campbell zat op school tot grade 8 en ging op 15 jarige leeftijd werken bij een boer. Hoewel Joe aardig goed kon leren lieten de economische omstandigheden dit waarschijnlijk niet toe. Canada zat midden in de Grote Depressie en gezinnen hadden het vaak moeilijk om rond te komen en in het gezin van Campbell waren vele monden te voeden. Tijdens zijn diensttijd verdiende Joe $ 1,50 per dag. Maandelijks stuurde hij $ 20 naar zijn moeder. 

   

Joe ging op 15 augustus 1940 in dienst in Charlottetown, Prince Edward Island. Om toegelaten te worden in het leger, en om in het buitenland ingezet te worden, loog hij over zijn leeftijd en deed zich een jaar ouder voor als dat hij werkelijk was. 
Hij werd omschreven als een lange, pezig gebouwde jongeman met een alert en vriendelijk voorkomen. Hij had een bovengemiddelde leercapaciteit en was enthousiast ten opzichte van het leger en wilde graag overzee. Men zag wel potentie in deze soldaat. Maar na drie jaar infanterie training had hij het nog prima naar zijn zin als rifleman en had hij niet echt behoefte aan een officiersopleiding. 
Joe Campbell kreeg zijn basic en advance training bij de Prince Edward Island Highlanders in Halifax, Valcartier en Botwood, Newfoundland, waar hij een winter training en battle drill kreeg. 
Voordat hij op 27 augustus 1943 naar het Verenigd Koninkrijk vertrok onderging hij aanvullende trainingen in Camp Sussex, New Brunswick en in het #14 Infanterie trainingscentrum in Aldershot, Nova Scotia.  

In Engeland werd hij toegevoegd aan de 4e Canadian Infantry Reinforcement Unit waarmee hij op 4 juli 1944 landde op de stranden van Normandië.
Op 15 mei 1944 werd Joe bevorderd tot corporaal, waarmee zijn soldij werd verhoogd naar $ 1,70 per dag. In december van datzelfde jaar werd dit, waarschijnlijk op eigen verzoek, teruggedraaid en werd hij teruggeplaatst naar de rang van soldaat. In diezelfde maand werd hij toegewezen aan het North Nova Scotia Highlanders regiment waar hij op 28 februari 1945 werd bevorderd tot section commander van de C-compagnie in de rang van corporaal.
Met het NNSH regiment leverde hij strijd in het Duitse Reichswald en het Hochwald alvorens de Rijn over te steken om noordwaarts te trekken richting Nederland.
Op 4 en 5 april 1945 werd er felle strijd geleverd op Warnsvelds grondgebied, even ten oosten van de stad Zutphen. Met name rond het psychiatrische ziekenhuis Groot Graffel en in de bossen bij huis ‘t Jachthuis werd zwaar gevochten en leed men flinke verliezen. 
Op 7 april concentreerde het regiment van de NNSH zich iets ten noorden van het dorp Eefde, waarna het op 8 april 1945 samen met het regiment van de Highland Light Infantry optrok richting Bathmen om daar een bruggenhoofd te vormen bij de brug over de Schipbeek. 
Aangekomen bij de Schipbeek stuitte men op felle tegenstand van de Duitsers. De sectie van C-compagnie geleid door Corporaal Campbell, moest de beek oversteken bij de vernielde “Koersenbrug”. Naast de kogelregen uit machinegeweren en mortiervuur van Duitse kant werd de toegang tot de omgeving van de brug bemoeilijkt door landmijnen. Corporaal Campbell ging voorop in de strijd en leidde zijn manschappen naar de overkant van de beek. Bij het daaropvolgende gevecht verloren 4 man van C compagnie het leven, waaronder Corporaal Joe Campbell. Hij bleek een inspirerend voorbeeld voor zijn mannen van C-compagnie, zonder vrees voor eigen leven.
Voor zijn heldendaden bij de brug in Bathmen werd hem door Koningin Wilhelmina op 8 december 1945 postuum de hoogste Nederlandse decoratie, de Militaire Willems Orde 4e klasse, toegekend. 

  
Corporaal Joseph William Campbell werd tijdelijk begraven bij landhuis ‘t Waliën in het buurtschap Warken bij Warnsveld en kreeg zijn definitieve rustplaats op 30 januari 1946 op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Holten, graf I.H.12.

 

Joseph (Joe) William Campbell – Military Order of William

Militaire Willems Orde - Dutch Knighthood Order of William Joseph William Campbell Canada liberator of Bathmen
Medailles - Medals (foto: Harm Kuijper)

Joe Campbell was born on May 8, 1922 in Newport, Prince Edward Island, a province on the east coast of Canada, to Jerome Duncan en Mary Ellen Campbell (née Murphy). He was the third child in a family of 9 and had five brothers and three sisters. Two of Joe's brothers also served in the Canadian Army.
Brother Vernon was killed in Normandy on August 8, 1944 when his regiment (North Shore New Brunswick Regiment) was mistakenly bombed by American B-29 bombers. 23 soldiers lost their lives and 75 were wounded.

Joe Campbell visited school until grade 8 and went to work on a farm at the age of 15. Although Joe could learn quite well, economic conditions probably wouldn't allow it. Canada was in the middle of the Great Depression and families often struggled to make ends meet and Campbell's family had many mouths to feed. During his service, Joe earned $1.50 a day. Every month he sent $20 to his mother.

     

Joe enlisted August 15, 1940 at Charlottetown, Prince Edward Island. In order to be accepted into the army, and to be deployed abroad, he lied about his age and pretended to be a year older than he really was.
He was described as a tall, wiry build young man with an alert and friendly appearance. He had an above-average learning capacity and was enthusiastic about the military and wanted to go overseas. They saw potential in this soldier. But after three years of infantry training, he was still enjoying himself as a rifleman and had no real need for NCO training.
Joe Campbell received his basic and advance training with the Prince Edward Island Highlanders in Halifax, Valcartier and Botwood, Newfoundland, where he received winter training and battle drill.
Before leaving for the United Kingdom on August 27, 1943, he underwent additional training at Camp Sussex, New Brunswick and at the #14 Infantry Training Center at Aldershot, Nova Scotia.

In England he was attached to the 4th Canadian Infantry Reinforcement Unit with which he landed on the beaches of Normandy on July 4, 1944.
On May 15, 1944, Joe was promoted to corporal, increasing his pay to $1.70 a day. In December of that same year he was reverted to private, probably at his own request to make a transfer to another unit easier. In the same month he was assigned to the North Nova Scotia Highlanders regiment where he was promoted to section commander of C-company on February 28, 1945 in the rank of corporal.
With the NNSH regiment he fought in the German Reichswald Forrest and Hochwald Forrest before crossing the Rhine to move north towards the Netherlands.

On April 4 and 5 1945 fierce battles were fought on Warnsveld territory, just east of the city of Zutphen. Particularly around the psychiatric hospital Groot Graffel and in the woods near the house 't Jachthuis, there was heavy fighting and heavy losses were suffered.
On April 7, the NNSH regiment concentrated just north of the village of Eefde, after which it moved on April 8, 1945 together with the regiment of the Highland Light Infantry towards the village of Bathmen to form a bridgehead at the bridge over the Schipbeek.
Arriving at the Schipbeek, they encountered fierce resistance from the Germans. Corporal Campbell’s section of C-coy had to cross the stream at the destroyed “Koersenbrug”. In addition to the hail of bullets from machine guns and mortar fire from the German side, access to the area around the bridge was made difficult by landmines. Corporal Campbell went in front and led his men across the stream. In the ensuing engagement, four C-company men lost their lives, including Corporal Joe Campbell. 

Cpl Campbell proved to be an inspiring example to his men of C Company, without fear for his own life.
For his heroic deeds at the bridge in Bathmen, Queen Wilhelmina posthumously awarded him on December 8, 1945, the highest Dutch decoration, the Knighthood of the Military Order of William 4th class.
Corporal Joseph William Campbell was temporarily buried at country house “ ’t Waliën” near Warnsveld and was given his final resting place on January 30, 1946, at the Canadian War Cemetery in Holten, grave I.H.12.