Gunner

Temple, Leslie Philip Carl

Service nummer L/18488

Overleden 1945-04-13

Leeftijd 23

Royal Canadian ArtilleryLeslie Philip Carl Temple

werd geboren op 19 maart 1922 in Grenfell, Saskatchewan, Canada. Hij was de zoon van John en Katherine Temple en was de oudste in een gezin van vijf kinderen en had twee broers en twee zussen. Zijn broer Alvin diende tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Royal Winnipeg Rifles.


Medailles - Medals Leslie Temple (foto: Harm Kuijper)

Leslie verliet school toen hij 15 jaar was. Zijn hoogste opleiding was 1 jaar Highschool. Hij werkte drie jaar bij een boer en was kort werkzaam bij een vrachtwagenbedrijf. In zijn vrije tijd speelde hij graag honkbal. 
Toen hij zich op 11 maart 1941 meldde voor zijn diensttijd bij het No. 12 District Depot in Regina, de hoofdstad van de provincie Saskatchewan, was hij op dat moment werkloos. 


Oath Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947

Voor zijn aanmelding was hij sinds augustus 1940 actief geweest bij de plaatselijke militia van de 65e Field Battery van de Royal Canadian Artillery in Grenfell. Hij gaf bij zijn aanmelding te kennen dat hij zijn toekomst zag in het leger.
Leslie kreeg zijn basis training in het #120 Basic Training Centre in Regina en de vervolgtraining in het A4 Canadian Artillery Training Centre in Brandon, in de provincie Manitoba. Hij werd Lance Bombardier en vervolgens Acting Bombardier, maar in verband met ongeoorloofde afwezigheid werd hij na een detentie teruggezet naar de rang van Gunner.
Op 13 december 1941 vertrok hij vanuit Halifax naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij op 23 December 1941 aankwam in de Schotse havenplaats Gourock.

Tijdens zijn verblijf in het Verenigd Koninkrijk kwalificeerde Leslie zich in december 1943 voor Driver mechanic “C”, wat tevens een verhoging van zijn soldij betekende van 25 cent naar 1 dollar en 75 cent per dag. Leslie stuurde een gedeelte van zijn soldij naar zijn vader in Canada. Een ander gedeelte werd besteed aan zogenaamde Victory Loans. 

Victory Loans waren leningen die werden aangegaan door de Canadese overheid om de oorlog te bekostigen. Tussen juni 1941 en november 1945 werden 9 Victory Loans uitgeschreven voor een totaal van 12 miljard dollar. 52% werd bijeengebracht door bedrijven, en de rest door individuen, waaronder vele soldaten.

Op 14 april 1944 werd Leslie Temple toegevoegd aan het 3e anti tankregiment van de Royal Canadian Artillery. Met dit regiment  werd hij op 28 juni overgezet naar het Europese vasteland. Hoogstwaarschijnlijk kwam hij aan in de kunstmatige haven van Arromanches les Bains in Normandië, Frankrijk. Samen met de overige regimenten van de derde Canadese Infanterie Divisie vocht men noordwaarts tot men uiteindelijk in Nederland aankwam. 

Zutphen

Begin april 1945 kwam het regiment van Leslie aan in de omgeving van de stad Zutphen, in het oosten van Nederland. Het was hier ondersteunend voor de 8e en 9e Infanterie Brigade en het regiment had zich wijd verspreid over de omgeving. De 4e batterij, waar Leslie deel van uitmaakte, had de opdracht om de oostkant van de IJssel bij Bronkhorst te controleren en ondersteunend te zijn voor de Queen's Own Rifles of Canada. Ook werd van hieruit meegedaan aan een zogenaamde pepperpot barrage richting Zutphen. (Een Pepperpot is een massale beschieting uitgevoerd met diverse zware wapens, zoals kanonnen, tanks, mortieren, artillerie, enz, enz. en soms ook met vliegtuigen.)

Terwijl de Canadezen het gebied dat de 4e batterij moest controleren sinds 3 april in handen hadden, was de westelijke kant van de rivier de IJssel nog niet bevrijd.  De bevrijding van Kortenoever op 13 april werd pas mogelijk nadat op 11 april 1945 de Canadezen bij Gorssel de IJssel overstaken (Operatie Canon Shot) 
Waarschijnlijk hadden enkele Duitse soldaten op die 13e april kans gezien om de rivier over te steken, mogelijk om op die manier de Canadezen in Kortenoever te ontlopen.

Drama in schuur

Op boerderij ' 't Hammink' in Bronkhorst was alleen knecht Bruil nog aanwezig om voor het achtergebleven vee te zorgen. De eigenaar van de boerderij was bij het naderen van de geallieerde troepen gevlucht.
Vanuit het kelderraam zag Bruil Duitse soldaten de boerderij naderen, die vervolgens het achterhuis in gingen. Bruil wist ongemerkt de boerderij te verlaten en waarschuwde de Canadezen die ingekwartierd waren bij boerderij “de Halve Welle”. 
De Canadezen gingen vervolgens met een Valentine tank naar ' 't Hammink'. Aangekomen bij de boerderij ontstond in een schuur een vuurgevecht waarbij Gunner Leslie Temple en Gunner Omer Vincent om het leven kwamen. De boerderij werd vervolgens met de tank onder vuur genomen waarna het in vlammen opging. Over het lot van de Duitse soldaten wordt niets vermeld, maar waarschijnlijk laat dit zich raden. 

In de War Diary van het regiment staat het voorval als volgt beschreven (klik om te vergroten)

(Bron: Library and Archives Canada)
 


Omcirkeld de boerderij ' 't Hammink' waar Leslie Temple en Omar Vincent zijn gesneuveld en de boerderij 'De Halve Welle' waar zij tijdelijk zijn begraven. (klik op te vergroten)

Leslie Temple werd tijdelijk begraven op het erf van 'De Halve Welle' en kreeg op 1 april 1946 zijn definitieve rustplaats op het Canadese Oorlogskerkhof in Holten - Graf XI.F.16


Grafsteen – Headstone - Canadian War Cemetery Holten (foto: Peter ten Dijke – Lestweforget1945.org)

Bronnen: 
•    Canada, World War II Records and Service Files of War Dead, 1939-1947
•    Library and Archives Canada
•    The Canadian Encyclopedia
•    Canadianwargraves.nl/nl/levensverhalen
•    Commonwealth war graves commission
•    Historische vereniging Steenderen 

Leslie Philip Carl Temple

was born on March 19, 1922 in Grenfell, Saskatchewan, Canada. He was the son of John and Katherine Temple, was the eldest in a family of five children and had two brothers and two sisters. His brother Alvin served in the Royal Winnipeg Rifles during World War II.

Medals Leslie Temple (photo: Harm Kuijper)

Leslie left school when he was 15 years old, after public school and one year of Highschool. He worked for a farmer for three years and was briefly employed by a trucking company. In his spare time he enjoyed playing baseball.
Leslie was unemployed when he enlisted March 11, 1941 at  No. 12 District Depot in Regina, the capital of the province of Saskatchewan.

 Oath/Oath Source: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947

Before enlisting, he had been active since August 1940 in the local militia of the 65th Field Battery of the Royal Canadian Artillery in Grenfell. In one of his interviews he indicated that he saw his future in the army.
Leslie received his basic training at the #120 Basic Training Center in Regina and advanced training at the A4 Canadian Artillery Training Center in Brandon, Manitoba. He became Lance Bombardier and then Acting Bombardier, but due to unauthorized absences he was reversed to the rank of Gunner after a detention.
On December 13, 1941 Lelsie left Halifax for the United Kingdom, where he arrived in the Scottish port of Gourock on December 23, 1941.

During his stay in the United Kingdom, Leslie qualified as Driver Mechanic “C” in December 1943, which also meant an increase in his pay rate with 25 cents to a daily rate of 1 dollar and 75 cents. Leslie sent part of his wages to his father in Canada. Another part was spent on so-called Victory Loans.

Victory Loans were Canadian government appeals for money to finance the war effort in WWII.. Between June 1941 and November 1945, 9 Victory Loans were issued for a total of $12 billion. 52% was raised by companies, and the rest by individuals, including many soldiers.

On April 14, 1944, Leslie Temple was attached to the 3rd anti-tank regiment of the Royal Canadian Artillery. With this regiment he was transferred to the European mainland on June 28. Most likely he arrived at the artificial harbor of Arromanches les Bains in Normandy, France. Together with the other regiments of the third Canadian Infantry Division, they fought north until they finally arrived in the Netherlands.

Zutphen

While the Canadians had controlled the eastern side of the river IJssel near Bronkhorst since April 3, the western side of the river was still occupied by the Germans. The liberation of Kortenoever on April 13 only became possible after the Canadians crossed the IJssel river near Gorssel on April 11, 1945 (Operation Canon Shot).
Apparently some German soldiers had managed to cross the river on April 13, most likely to avoid the Canadians in Kortenoever.

At the farm ’ 't Hammink’ in Bronkhorst, only servant Bruil was still present to take care of the cattle that was left behind. The owner of the farm had fled when the allied troops approached.
From the cellar window, Bruil saw German soldiers approaching the farm, who then entered the the house at the back. Bruil managed to leave the farm unnoticed and warned the Canadians who were billeted at the 'de Halve Welle' farm.
The Canadians then went to ’ 't Hammink’ with a Valentine tank. When they arrived at the farm, a shooting took place in a barn in  which Gunner Leslie Temple and Gunner Omer Vincent were killed. The farm was then shot up with the tank, after which it went up in flames. Nothing is mentioned about the fate of the German soldiers, but one can probably guess.

The incident is described as follows in the regiment's War Diary (click to enlarge)

(Source: Library and Archives Canada)
 


Circled is the farm ‘ ‘t Hammink’, where Leslie Temple and Omar Vincent were killed and the farm ‘De Halve Welle’ where the soldiers were billeted and where both were temporarily buried. (click to enlarge)

Leslie Temple was temporarily buried in the yard of ‘De Halve Welle’. and was given his final resting place on April 1, 1946 at the Canadian War Cemetery in Holten - Grave XI.F.16


Grafsteen – Headstone - Canadian War Cemetery Holten (foto: Peter ten Dijke – Lestweforget1945.org)

Sources:
•    Canada, World War II Records and Service Files of War Dead, 1939-1947
•    Library and Archives Canada
•    The Canadian Encyclopedia
•    Canadianwargraves.nl/nl/levensverhalen
•    Commonwealth war graves commission
•    Historische vereniging Steenderen