Sapper

Therrien, Lucien

Service nummer E/41426

Overleden 1945-06-10

Leeftijd 23

Royal Canadian EngineersLucien Therrien werd op 3 januari 1922 in Chicoutimi, Quebec, Canada geboren als zoon van David en Albertha Therrien. Hij had 3 broers en 7 zussen. 
Hij zat 9 jaar op school bij de Academie St. Michel in  Jonquiere, Quebec en had daarna diverse baantjes als dagloner.
Voordat zijn dienstplicht begon was hij vrijwillig actief bij Le Regiment de Saguenay
Op 24 mei 1941 kwam hij in dienst in Jonquieres, Quebec
Hij was bij zijn keuring lichamelijk, op het ontbreken van 3 tanden na, in goede conditie . 
Lucien kreeg zijn  trainingen in Lauzon en Petawawa en vertrok op 26-5-1942 naar het Verenigd Koninkrijk. Op 1 augustus 1944 wordt hij ingezet bij de strijd in Normandië.


Lucien Therrien tweede van links..foto met dank aan de familie Therrien

Tijdens zijn gehele diensttijd komt Lucien geregeld in de problemen. Hij neemt het niet zo nauw met de discipline, negeert orders, rijdt zonder toestemming in een voertuig en is veelvuldig voor korte- of langere duur ongeoorloofd afwezig. In twee gevallen spreekt men zelfs van desertie. Daarnaast valt op dat hij vaak in het ziekenhuis werd opgenomen en een lange periode op de X9 lijst staat. De X9 lijst was een reservelijst bedoeld voor militair personeel dat om de een of andere reden niet ingezet kon worden, of waar nog over beslist moest worden.  
Uiteindelijk wordt  Lucien op 12 april 1945 toegevoegd  als sapper, een soldaat die technische ondersteuning geeft,  aan de C company van het 2e Battalion van de Royal Canadian Engineers. 

Het is zondag 10 juni 1945. Ruim 2 maanden nadat Zutphen bevrijd is verblijven de Royal Canadian Engineers nog steeds in de stad om de verwoeste bruggen te helpen herstellen en zijn in afwachting op de terugkeer naar Canada.  Achter op het veld bij aan de Louisesingel tussen het park en de Grote gracht spelen een aantal Canadese militairen hun zo geliefde softbal. 


De Grote Gracht in Zutphen waar Lucien verdronken is. 

Rond 10 uur krijgt de bal een flinke mep en belandt in het water. De wind zorgt ervoor dat de bal steeds verder wegdrijft richting de Jacob Damsingel. Een aantal soldaten ziet dit gebeuren maar besluiten verder te gaan met het spel en willen de bal later aan de overkant weer uit het water vissen. Maar Lucien Therrien wil hier niet op wachten, ontbloot zijn bovenlijf, springt het water in en zwemt richting de bal. Lucien was een goede zwemmer, maar als hij 10 meter van de bal verwijderd is keert hij plotseling weer om. Op 40 meter van de kant roept hij 2 maal om hulp en verdwijnt onderwater. 
Als verder niemand actie onderneemt besluit sapper Rose een poging te wagen om Lucien te redden. Hij trekt zijn jas uit en zwemt naar de plek waar hij Lucien het laatst gezien heeft. Maar helaas. Na diverse duikpogingen beseft hij dat het geen zin heeft om verder te zoeken en dat hij aan zijn eigen veiligheid moet denken. De plaatselijke politie wordt gealarmeerd en er komt een bootje ter plaatse en men begint met dreggen. Om 12.10 uur wordt het levenloze lichaam van Therrien gevonden. Hij werd slechts 22 jaar oud.

Volgens informatie van de familie Therrien is Lucien op deze foto afgebeeld met de vrouw met wie hij 's middags, op de fatale zondag 10 juni 1945,  zou trouwen. Echter is hier niets over terug te vinden in zijn service files, terwijl normaliter de toestemming om te trouwen altijd vooraf verleend wordt en vermeld staat in een dossier. Of er op zondag in Zutphen huwelijken werden voltrokken is ook te betwijfelen.

foto met dank aan de familie Therrien

 

Lucien Therrien werd begraven op een tijdelijke begraafplaats bij het No.3 Casualty Clearing Station in het Jonkerbos in Nijmegen. Op 24 juli 1945 werd hij herbegraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek, Graf I.A.9

 
 

Lucien Therrien was born on January 3, 1922 in Chicoutimi, Quebec, Canada to David and Albertha Therrien. He had 3 brothers and 7 sisters.
He attended school for 9 years at the St. Michel Academy in Jonquiere, Quebec, and then held various jobs as a day laborer.
Before his military service began he was voluntarily active with Le Regiment de Saguenay
On May 24, 1941, he enlisted in Jonquieres, Quebec. He was in good physical condition, except for the lack of 3 teeth. Lucien received his training in Lauzon and Petawawa and left for the United Kingdom on Maly 26
 1942. On August 1, 1944 he was deployed in the battle in Normandy.


Lucien Therrien second on the left - photo courticy of  the Therrien familly

During his entire service, Lucien regularly gets into trouble. He is not very strict with the discipline, ignores orders, drives a vehicle without permission and is frequently absent without leave for short or longer periods. In two cases he was even convicted of desertion. In addition, it is striking that he was often hospitalized and that he was on the X9 list for a long period of time. The X9 list contains all personnel held at Base Reinforcement Units, who, for one reason or another, are not available as reinforcements and whose disposition is still to be decided. 
Finally, on April 12, 1945, Lucien is assigned as sapper, a soldier who provides technical support, to the C company of the 2nd Battalion of the Royal Canadian Engineers.

It was Sunday, June 10, 1945. More than 2 months after Zutphen was liberated, the Royal Canadian Engineers was still in the city to help repair the destroyed bridges and are awaiting their return to Canada. At the back of the field at the Louisesingel between the park and the Grote gracht, a number of Canadian soldiers played their much-loved softball.


The Grote Gracht in Zutphen where Julien drowned. 

Around 10 o'clock the ball got a good blow and ended up in the water. The wind caused the ball to drift further and further towards the Jacob Damsingel. A number of soldiers saw this happening but decided to continue the game and later wanted to fish the ball out of the water on the other side. But Lucien Therrien did not want to wait for this, bare his torso, jumped into the water and swam towards the ball. Lucien was a good swimmer, but when he was 10 meters from the ball he suddenly turned around. At 40 meters from the shore he called for help twice and disappeared underwater.
When no one else took action, Sapper Rose decided to make an attempt to rescue Lucien. He took off his coat and swam to the spot where he last saw Lucien. But unfortunately. After several diving attempts, he realized that there was no point in looking further and that he had to look after his own safety. The local police were alerted and a boat arrived at the scene and they start dredging. At 12.10 pm Therrien's body was found. He was only 23 years old.

According to information from the Therrien family, Lucien is depicted in this photo with the woman he was to marry in the afternoon, on the fatal Sunday, June 10, 1945. However, nothing about this can be found in his service files, while normally permission to marry is always granted in advance and stated in a file. It is also doubtful whether marriages took place in Zutphen on Sunday.

photo courticy of  the Therrien familly
 

Lucien Therrien was buried in a temporary cemetery at the No.3 Casualty Clearing Station in the Jonkerbos in Nijmegen. On 24 July 1945 he was reburied at the Canadian War Cemetery in Groesbeek, Graf I.A.9