private

Lawes, Marshall Noah

Service nummer C/612664

Overleden 1945-04-04

Leeftijd 30

The Stormont, Dundas and Glengarry HighlandersMarshall Noah Lawes werd geboren op 27 januari 1915 in Frankford Ontario, Canada. Het gezin van vader Albert en moeder Bessie Lawes-Wannamaker bestond uit 5 zoons: Cecil, Douglas, Jack, Allen en Marshall. Vier van hen zouden later in het Canadese leger dienen waarvan er twee sneuvelden.


Op de foto Marshall Lawes met vier van zijn broers: v.l.n.r. Doug, Allen, Jack en Marshall. De foto werd genomen op 30 mei 1944 toen hun moeder Bessie werd begraven. Broer Cecil Albert was op dat moment met zijn regiment in Engeland.

Marshall ging  tot zijn 15de naar school en stopte na grade 8 omdat de thuissituatie verder leren niet toeliet.. Hij werkte 2 jaar als hulp op een korenmolen en 3 jaar op een papier molen. Vervolgens werkte hij 3 jaar bij O.E.Farran Grocer waar hij hielp in de kruidenierswinkel en bij het bezorgen van  boodschappen met de vrachtwagen. In zijn vrije tijd werkte hij daarnaast ook nog  bij Powells Garage in Frankford, Ontario.
Hij hield van jagen op klein wild, zwemmen, speelde baseball, hockey, was base drummer in de band van het Hastings and Prince Edward Regiment en drumde in de plaatselijke Frankford Citizens Band.

Marshall trouwde op 2 oktober 1937  met Norma Edith Clarke en samen kregen ze 2 kinderen, Albert Leroy en Glenn Allan.
Op 21 oktober 1943 meldde hij zich in Kingston Ontario toen hij werd opgeroepen voor zijn dienstplicht vanwege de National Resources Mobilisation Act. Hij kreeg zijn basic training in Cornwall en rondde deze in april 1944 af in Camp Borden, waarna hij werd toegevoegd aan de Dufferin and Haldimand Rifles of Canada. Met dit regiment was hij onder ander gelegerd in Sussex, Halifax, Dunburn en Regina.


Marshall, Norma en Glenn poseren voor een foto tijdens één van zijn verloven.

Van 30 december 1944 tot 10 januari 1945 maakte hij kortstondig onderdeel uit van de Oxford Rifles in London, Ontario tot hij op 3 januari 1945 per boot vertrok naar Engeland. Na een zeereis van 7 dagen kwam hij op 10 januari daar aan. Er volde wederom een training en op 26 maart werd hij per boot overgezet naar het Europese vasteland waar hij op 3 april als versterking toegevoegd aan het regiment van de Stormont, Dundas & Glengarry Highlanders (de Glens).

Marshall was slechts één dag een Glen toen hij op 4 april 1945 sneuvelde bij de gevechten in Leesten West. Hij werd samen met 10 strijdmakkers uit het zelfde regiment tijdelijk begraven bij de RK kerk tussen Vierakker en Wichmond. Op 1 april 1946 werd hij herbegraven op de Canadian War Cemetery in Holten, Graf XII.F.12. Zijn broer Cecil verdronk 3 weken later bij de oversteek van de Eems bij de Duitse plaats Leer. Ook hij ligt begraven in Holten, graf XI.D13

Private Marshall Noah Lawes wordt herdacht met zijn naam op het monument aan de Kerkhofweg in Warnsveld. In 2005 werden10 straten en een brug genoemd naar de gesneuvelde Glens. De brug kreeg de naam “Lawesbrug”.


Debbie Lawes en burgemeeser Arnold Gerritsen poserend bij de brug. Wat een feestelijke dag had moeten worden kreeg plotseling een dramatische wending.

Opening brug
De Lawesbrug is samengesteld uit delen van een oude brug die over het spoor lag iets voor de brug over het Twentekanaal tussen Zutphen en Eefde. Bij de bevrijding van Zutphen had het North Shore Regiment bij de brug zware strijd geleverd en de brug had op deze wijze een link met de Canadese bevrijders gekregen. Toen de brug vervangen moest worden werd hij tijdelijk opgeslagen en bij de ontwikkeling van de nieuwbouwplannen in Leesten kwam het idee op tafel om de brug een herbestemming te geven. Het duurde even voordat de brug op zijn nieuwe plek gelegd kon worden, maar uiteindelijk stond op 5 mei 2010 een feestelijke opening gepland in het bijzijn van Marshal Lawes zoon Leroy Lawes en kleindochter Debbie Lawes. De opening kreeg echter een droevige wending toen bleek dat zoon Leroy die nacht was overleden in zijn hotelkamer in Zutphen. Ondanks het overlijden van haar oom kon zijn nicht Debbie het opbrengen om een indrukwekkende toespraak te houden en samen met burgemeester Arnold Gerritsen de brug te openen. Na de opening werden de straatnaamborden uitgereikt aan familieleden en vertegenwoordigers van families de aanwezig waren. De overblijvende straatnaamborden werden op een later tijdstip in Cornwall, Canada uitgereikt door Wim Geerts, de Nederlandse ambassadeur in Canada.

Het bord van de Lawesbrug werd overhandigd aan kleindochter Debbie Lawes. Zij nam het mee naar Canada waar zij het aan haar vader Glen Lawes gaf. Hoewel hij het graag had gewild kon Glen helaas niet meekomen naar Nederland vanwege hartklachten. Opnieuw sloeg de tragedie toe toen in 2012 Glen Lawes omkwam bij een brand in zijn huis. Hierbij ging ook het straatbord verloren. Het was mij een eer om in 2013, toen we in Canada op vakantie waren, namens de gemeente Zutphen Debbie een nieuw straatbord te mogen overhandigen in Ottawa .


H.K.

Marshall Noah Lawes was born on January 27, 1915 in Frankford, Ontario, Canada. His family included father Albert and mother Bessie Lawes (Wannamaker) and 5 sons: Cecil, Douglas, Jack, Allen and Marshall. Four of them will later serve in the Canadian Army.


In the photo Marshall Lawes with four of his brothers: from left to right. Doug, Allen, Jack and Marshall. The photo was taken on May 30, 1944, at the funeral of their mother Bessie. Brother Cecil Albert was in England with his regiment at the time.

Marshall attended school until he was 15 and left after grade 8 because the home situation did not allow for further learning. He worked for 2 years as a helper on a flour mill and 3 years on a paper mill. He then worked 3 years at O.E. Farran Grocer helping in the store and delivering groceries by truck. In his spare time, he also worked at Powell’s Garage in Frankford, Ontario.
He enjoyed hunting small game, swimming, playing baseball and hockey. Marshall was also a base drummer in the band of the Hastings and Prince Edward Regiment and drummed in the local Frankford Citizens Band.

Marshall married Norma Edith Clarke on October 2, 1937 and together they had 2 children, Glen Allen and Albert Leroy.


Marshall Lawes with his wife Norma and son Glenn in front of their house, somewhere when on leave (foto: privé collectie)

On October 21, 1943, he reported to the base in Kingston Ontario when called up for military service under the National Resources Mobilization Act. He received his basic training in Cornwall and completed it in April 1944 at Camp Borden, after which he was assigned to the Dufferin and Haldimand Rifles of Canada. He was stationed with this regiment in Sussex, Halifax, Dunburn and Regina.
From December 30, 1944 to January 10, 1945, he was briefly part of the Oxford Rifles in London, Ontario, until he departed by boat for England on January 3, 1945. After a sea voyage of 7 days, he arrived on January 10. Another training followed and on March 26 he was transferred by boat to the European mainland. On April 3, he was added as reinforcement to the Stormont, Dundas & Glengarry Highlanders (the Glens) regiment.


Marshall was a Glen for only one day when he was killed in the fighting in Leesten West on April 4, 1945, leaving behind his widowed wife Norma and 5-year-old son Glen and 2-year-old son Leroy. He was temporarily buried together with 10 comrades-in-arms from the same regiment at the RC Church between Vierakker and Wichmond. On April 1, 1946, he was reburied at the Canadian War Cemetery in Holten, Grave XII.F.12. His brother Cecil drowned 3 weeks later when crossing the Ems near the German town of Leer. He is also buried in Holten, grave XI.D13

Private Marshall Noah Lawes is commemorated with his name on the monument at Kerkhofweg in Warnsveld. In 2005, 10 streets and a bridge were named after the fallen Glens. The bridge was named “Lawesbrug”.


Debbie Lawes and mayor Arnold Gerritsen posing at the bridge. What should have been a festive day suddenly took a dramatic turn.

Opening bridge
The Lawes Bridge is composed of parts of an old bridge that lay across the railway just before the bridge over the Twente Canal between Zutphen and Eefde. At the liberation of Zutphen, the North Shore Regiment passed under this bridge and the bridge had thus become linked to the Canadian liberators. 
The bridge was temporarily stored and during the development of the new construction plans in Leesten. An idea was then proposed to give the old bridge a new life. It took a while for the bridge to be put in its new place, but finally a grand opening was planned for May 5, 2010 in the presence of Marshal Lawes’ son Leroy Lawes and his granddaughter Debbie Lawes. However, the opening took a sad turn when Leroy died of a heart attack that night in his hotel room in Zutphen.
Despite the death of her uncle, his niece Debbie managed to deliver a heartfelt speech and open the bridge with Mayor Arnold Gerritsen. After the opening, the street signs were handed out to family members and representatives of families present. The remaining street signs were presented at a later date in Cornwall, Canada by Wim Geerts, the Dutch ambassador to Canada.

The Lawes Bridge sign was handed to granddaughter Debbie Lawes. She took it to Canada where she gave it to her father Glen Lawes. Although he would have liked to, Glen unfortunately could not come to the Netherlands due to health problems. Tragedy struck again when Glen Lawes was killed in a fire at his home in 2012. The street sign was also lost. It was an honor for me to hand over a new street sign to Debbie on behalf of the municipality of Zutphen in 2013 in Ottawa when we were on vacation in Canada. 


H.K.