Private

Gray, Nazaire

Service nummer G/57637

Overleden 1945-04-07

Leeftijd 23

The North Shore (New Brunswick) RegimentNazaire Gray werd geboren op 21 november 1921 als zoon van Francois en Emma Gray uit Lower Sapin, New Brunswick, Canada. Hij had 5 broers: Alban, Frank, Arthur, Nicholas en Romeo en één zus: Adrienne. Hij bezocht de plaatselijke school tot zijn 13de jaar, tot grade 5 en werkte daarna op een boerderij en in de bossen. Uiteindelijk besloot hij om visser te worden, net als al zijn broers. Nazaire sprak zowel Frans als Engels.
Op 21 juni 1940 werd in Canada de National Resources Mobilisation Act in het parlement aangenomen, een wet die het mogelijk maakte om een beroep te doen op middelen en persoonlijke inzet van het Canadese volk ten behoeve van de homedefence. Als gevolg hiervan werd Nazaire opgeroepen om zich op 15 mei 1942 te melden en kreeg hij zijn Basic- en Advanced training in Frederickton bij de St. John Fussiliers waar hij zich bekwaamde als Machine gunner.
Camile D. Cornier, pastoor en manager van de Fishersmen’s Coöperative Sociaty in Pointe Sapin N.B. deed 25 juni 1943 een schriftelijk verzoek om Nazaire samen met een aantal andere plaatselijke vissers voor de zomermaanden vrij te stellen van dienstplicht. Hij schreef letterlijk “het gezin Gray is beroofd van inkomsten en zij lijden erg onder de ontberingen” In de documentatie is niet terug te vinden of dit enig effect gehad heeft. 
Op 15 juni 1944 melde Nazaire zich vrijwillige om ingezet te worden in Europa. Inmiddels had Nazaire een relatie gekregen met Rita Dignam uit Chatham en het stel maakte plannen om te gaan trouwen. Maar zover mocht het niet komen.  Eind november vertrok Nazaire naar het Verenigd Koninkrijk. Hij werd op 8 janauari 1945 toegevoegd aan de algemene reserve in NW Europa en in februari geplaatst bij het North Shore Regiment dat onderdeel uitmaakt van de 3rd Canadian Infantry Division, 8th Canadian Infantry Brigade.


Zutphen
Het regiment, dat inmiddels in Nederland was aangekomen, vertrok op 5 april uit Doetinchem en concentreerde zich in de bossen tussen Zutphen en Almen.
De hoofdaanval op Zutphen werd in de vroege ochtend van 6 april 1945 ingezet vanaf de Kapperallee. Het Regiment de La Chaudiere leidde de aanval via de Voorsterallee en werd daarbij ondersteund door het 27e Canadian Armoured Regiment (het Sherbrooke Fusiliers Regiment) en op beide flanken door het North Shore Regiment (NSR). 
Er werd die dag flinke strijd geleverd door het NSR ten zuiden van het Twentekanaal en in het Deventerwegkwartier. Het Chaudiere regiment nam die avond verspreid over het Deventerwegkwartier posities in en volgens het oorlogsdagboek van het North Shore Regiment werd door het NSR ten noorden van de stad gewacht op de dingen die komen gingen.
Op 7 april werd in Zutphen om 13.00 uur aan aanval ingezet door het NSR bij de verwoeste brug aan de Deventerweg, wat nu de Canadezenbrug is. C-company stak de opgeblazen brug over met relatief weinig tegenstand en 10 minuten later volgde A-Company dat uitwaaierde naar de linker flank. De tegenstand werd heviger en om 15.00 uur werden beide companies tegengehouden door snipers en machinegeweervuur. Bij de gevechten op 7 april kwamen vijf leden van het North Shore Regiment om het leven, waaronder soldaat Nazaire Gray

Private Nazaire Gray werd tijdelijk begraven aan de Lochemse weg in Almen, tegenover het Waliën. Op 30 januari 1946 kreeg hij zijn definitieve rustplaats op de Canadian War Cemetery in Holten, graf I. H. 11.


Nazaire Gray was born on November 21, 1921 to Francois and Emma Gray of Lower Sapin, New Brunswick, Canada. He had 5 brothers: Alban, Frank, Arthur, Nicholas and Romeo and one sister: Adrienne. He attended the local school until he was 13, grade 5, and then worked on a farm and in the woods. Finally, he decided to become a fisherman, like all his brothers. Nazaire spoke both French and English.
On June 21, 1940, the National Resources Mobilization Act was passed in Parliament in Canada, a law that made it possible to call on the resources and personal commitment of the Canadian people for the home defence. As a result, Nazaire was called up to report on May 15, 1942 and received his Basic and Advanced training in Frederickton with the St. John Fussiliers where he qualified as a Machine gunner.
Camile D. Cornier, pastor and manager of the Fishersmen's Cooperative Society in Pointe Sapin N.B., made a written request on June 25, 1943 that Nazaire along with a number of other local fishermen be exempt from conscription for the summer months. He literally wrote “the Gray family has been deprived of income derived fishing and they are suffering greatly from the hardships.” The documentation does not indicate whether this had any effect.
On June 15, 1944, Nazaire volunteered to be deployed in Europe. By now, Nazaire had started dating Rita Dignam of Chatham and the couple made plans to get married. But it was not to come to that. At the end of November, Nazaire left for the United Kingdom. He was added to the general reserve in NW Europe on 8 January 1945 and posted in February to the North Shore Regiment, part of the 3rd Canadian Infantry Division, 8th Canadian Infantry Brigade.


Zutphen
The regiment, which had meanwhile arrived in the Netherlands, left Doetinchem on 5 April and concentrated in the woods between Zutphen and Almen.
The main attack on Zutphen was launched in the early morning of April 6, 1945 from the Kapperallee. The Regiment de La Chaudiere led the attack through the Voorsterallee, supported by the 27th Canadian Armored Regiment (the Sherbrooke Fusiliers Regiment) and on both flanks by the North Shore Regiment (NSR).
The North Shore Regiment was in a fierce fight south of the Twente Canal and in the Deventerwegkwartier on april 6. In the evening the Chaudiere regiment took up positions spread over the Deventerwegkwartier and, according to the war diary of the North Shore Regiment, the NSR was in position north of the city.
On April 7 an attack was launched in Zutphen at 1 pm at the destroyed bridge on the Deventerweg, which is now called “Canadian Bridge”. C-company crossed the demolished bridge with relatively little resistance and 10 minutes later A-Company followed and fanned out to the left flank. The resistance intensified and at 3 p.m. both companies were stopped by snipers and machine gun fire. 
Vife members of the North Shore Regiment were killed in the fighting on April 7, including Nazaire Gray

Private Nazaire Gray was temporarily buried at the Lochemseweg in Almen, opposite “Het Waliën” On January 30, 1946 he was given his final resting place at the Canadian War Cemetery in Holten, grave I. H. 11.