Gunner

Vincent, Omer

Service nummer H/67097

Overleden 1945-04-13

Leeftijd 25

Royal Canadian ArtilleryOmer Vincent

was een Gunner, een kanonnier, bij het 3de Anti Tank Regiment van de 3de Canadese Infanterie divisie.
Hij werd geboren op 13 april 1920 in het gezin van Fortunat en Marie Louise Vincent uit St. George, Manitoba, Canada.
Omer was het vijfde kind uit een gezin van veertien kinderen. Twee zusjes en een broertje overleden voor hun derde levensjaar. Omer groeide op met 5 broers en vijf zussen. Na 8 jaar public school ging hij op vijftienjarige leeftijd werken bij zijn vader op de boerderij. In zijn vrije tijd speelde hij honkbal. 
 

Medailles - Medals Omer Vincent (foto: Harm Kuijper)

Diensttijd

Op 29 oktober 1941 kwam Omer in dienst en meldde zich bij het No.10 District Depot in Winnipeg, Manitoba. Na zijn basis en vervolg training in Chatham en Petawawa kreeg hij op 4 april 1942 tien dagen verlof, voordat hij afreisde naar het Verenigd Koninkrijk. Hier werd hij ter voorbereiding op de invasie verder getraind als kanonnier. 


 (Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

Op 17 augustus werd Omer overgezet naar het Europese vasteland en werd in Normandië op 23 augustus toegevoegd aan het 3e anti tankregiment van de Royal Canadian Artillery. In november 1944 verbleef Omer een week in het ziekenhuis. Een reden hiervoor wordt niet vermeld in zijn service files. 

Begin april 1945 kwam het regiment van Omer aan in de omgeving van de stad Zutphen, in het oosten van Nederland. Het was hier ondersteunend voor de 8e en 9e Infanterie Brigade en het regiment had zich wijd verspreid over de omgeving. De 4e batterij, waar Omer deel van uitmaakte, had de opdracht om de oostkant van de IJssel bij Bronkhorst te controleren en ondersteunend te zijn voor de Queen's Own Rifles of Canada. Ook werd van hieruit meegedaan aan een zogenaamde pepperpot barrage richting Zutphen. (Een Pepperpot is een massale beschieting uitgevoerd met diverse zware wapens, zoals kanonnen, tanks, mortieren, artillerie, enz, enz. en soms ook met vliegtuigen.)

Verjaardag

Het werd 13 april 1945, de dag dat Omer zijn 25e verjaardag mocht vieren. Die dag zou echter dramatisch verlopen.

Terwijl de Canadezen het gebied dat de 4e batterij moest controleren sinds 3 april in handen hadden, was de westelijke kant van de rivier de IJssel nog niet bevrijd.  De bevrijding van Kortenoever op 13 april werd pas mogelijk nadat op 11 april 1945 de Canadezen bij Gorssel de IJssel overstaken (Operatie Canon Shot) 
Waarschijnlijk hadden enkele Duitse soldaten op die 13e april kans gezien om de rivier over te steken, mogelijk om de Canadezen in Kortenoever te ontlopen.

Op boerderij ' 't Hammink' in Bronkhorst was alleen knecht Bruil nog aanwezig om voor het achtergebleven vee te zorgen. De eigenaar van de boerderij was bij het naderen van de geallieerde troepen gevlucht.
Vanuit het kelderraam zag Bruil Duitse soldaten de boerderij naderen, die vervolgens het achterhuis in gingen. Bruil wist ongemerkt de boerderij te verlaten en waarschuwde de Canadezen die ingekwartierd waren bij boerderij “de Halve Welle”. 
De Canadezen gingen vervolgens met een Valentine tank naar ' 't Hammink'. Aangekomen bij de boerderij ontstond in een schuur een vuurgevecht waarbij Gunner Omer Vincent en Gunner Leslie Temple om het leven kwamen. De boerderij werd vervolgens met de tank onder vuur genomen waarna het in vlammen opging. Over het lot van de Duitse soldaten wordt niets vermeld, maar waarschijnlijk laat dit zich raden. 

In de War Diary van het regiment staat het voorval als volgt beschreven (klik om te vergroten)

(Bron: Library and Archives Canada)

 


Omcirkeld de boerderij ' 't Hammink' waar Omar Vincent en Leslie Temple zijn gesneuveld en de boerderij 'De Halve Welle' waar zij tijdelijk zijn begraven. (klik op te vergroten)

Omer Vincent werd tijdelijk begraven op het erf van 'De Halve Welle' en kreeg op 1 april 1946 zijn definitieve rustplaats op het Canadese Oorlogskerkhof in Holten - Graf XII.F.1Grafsteen – Headstone - Canadian War Cemetery Holten (foto: Peter ten Dijke – Lestweforget1945.org)

Bronnen: 
•    Canada, World War II Records and Service Files of War Dead, 1939-1947
•    Library and Archives Canada
•    The Canadian Encyclopedia
•    Canadianwargraves.nl/nl/levensverhalen
•    Commonwealth war graves commission
•    Historische vereniging Steenderen 


 

Omer Vincent

was a Gunner with the 3rd Anti Tank Regiment of the 3rd Canadian Infantry Division.
He was born on April 13, 1920 to Fortunat and Marie Louise Vincent of St. George, Manitoba, Canada.
Omer was the fifth child in a family of fourteen children. Two sisters and a brother died before the age of three. Omer grew up with five brothers and five sisters.
After eight years of public school he started working on the farm of his father. He was fifteen at the time.. In his spare time he played baseball.

Medailles - Medals Omer Vincent (foto: Harm Kuijper)

Service time

On October 29, 1941, Omer enlisted at the No. 10 District Depot in Winnipeg, Manitoba and had basic and advanced training in Chatham and Petawawa. Before he left for the United Kingdom he was given ten days' embarkation leave on April 4, 1942. In the UK he was further trained as a gunner in preparation for the invasion. |


(Source: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

On August 17, Omer was transferred to the European mainland and was attached to the 3rd anti-tank regiment of the Royal Canadian Artillery in Normandy on August 23. In November 1944, Omer spent a week in hospital. A reason for this is not known.

At the beginning of April 1945, Omer's regiment arrived in the vicinity of the city of Zutphen, in the east of the Netherlands. The regiment was in support of the Canadian 8th and 9th Infantry Brigades and the regiment was widely spread throughout the area. The 4th battery was tasked to control the east bank of the river IJssel near a town called Bronkhorst and to support the Queen Own Rifles of Canada in the vicinity of Rha. From here they also participated in a so-called pepperpot barrage towards Zutphen. (A Pepperpot is a massive bombardment carried out with various heavy weapons, such as guns, tanks, mortars, artillery, etc., etc. and sometimes also with aircraft)
 

Birthday

It was April 13, 1945, the day that Omer celebrated his 25th birthday. However, that day would turn out dramatically.

While the Canadians had controlled the eastern side of the river IJssel near Bronkhorst since April 3, the western side of the river was still occupied by the Germans. The liberation of Kortenoever on April 13 only became possible after the Canadians crossed the IJssel river near Gorssel on April 11, 1945 (Operation Canon Shot).
Apparently some German soldiers had managed to cross the river on April 13, most likely to avoid the Canadians in Kortenoever.

At the farm ’ 't Hammink’ in Bronkhorst, only servant Bruil was still present to take care of the cattle that was left behind. The owner of the farm had fled when the allied troops approached.
From the cellar window, Bruil saw German soldiers approaching the farm, who then entered the the house at the back. Bruil managed to leave the farm unnoticed and warned the Canadians who were billeted at the 'de Halve Welle' farm.
The Canadians then went to ’ 't Hammink’ with a Valentine tank. When they arrived at the farm, a shooting took place in a barn in which Gunner Omer Vincent and Gunner Leslie Temple were killed. The farm was then shot up with the tank, after which it went up in flames. Nothing is mentioned about the fate of the German soldiers, but one can probably guess.

The incident is described as follows in the regiment's War Diary (click to enlarge)

(Source: Library and Archives Canada)
 


Circled is the farm ‘ ‘t Hammink’, where Omar Vincent and Leslie Temple were killed and the farm ‘De Halve Welle’ where the soldiers were billeted and where both were temporarily buried. (click to enlarge)

Omer Vincent was temporarily buried in the yard of ‘De Halve Welle’. and was given his final resting place on April 1, 1946 at the Canadian War Cemetery in Holten - Grave XII.F.1


Grafsteen – Headstone - Canadian War Cemetery Holten (foto: Peter ten Dijke – Lestweforget1945.org)

Sources:
•    Canada, World War II Records and Service Files of War Dead, 1939-1947
•    Library and Archives Canada
•    The Canadian Encyclopedia
•    Canadianwargraves.nl/nl/levensverhalen
•    Commonwealth war graves commission
•    Historische vereniging Steenderen