Lieutenant

Higgins, Percy Dexter

Service nummer F/44932

Overleden 1945-04-04

Leeftijd 23

The North Nova Scotia HighlandersLieutenant Percy Dexter Higgins

werd geboren op 4 oktober 1921 in Stellarton, Pictou County, Nova Scotia. Hij was de zoon van  van Percy D. Higggins (1893-1944) en Evangeline Johnson (1903-1992)
Hij zit tot zijn 17de op school en na 4 jaar Highschool gaat hij werken als kantoorbediende.
Dexter wil graag het leger in en is op 28 juni 1938 zelfs bereid daarvoor te liegen over zijn leeftijd. Hij verklaart dan bij de aanmelding voor de “C” Compagny van de Pictou HIghlanders te zijn geboren op 4 oktober 1919, om zo 2 jaar ouder te zijn. Dit wordt niet bemerkt en zo treedt hij vrijwillig toe tot de Pictou Highlanders.
Op 26 oktober-1940 wordt hij toegevoegd aan de North Nova Scotia Highlanders die onderdeel uitmaken van de 3de Canadese Divisie en krijgt zijn basis training in Amherst, Nova Scotia.
Tot juli 1941 is hij gestationeerd in Amherst en stapt vervolgens via het transit kamp in Debert in Halifax op de boot naar Engeland. Daar komt hij op op 31 juli aan in Avonmouth, iets ten westen van Bristol. Drie maanden later wordt hij opgenomen in het No. 14 General Hospital in Pinewood waar hij een maand verblijft. De reden hiervoor is niet bekend.

Op 6 November 1943 trouwt hij in West Grinstead, Sussex met Eizabeth Mary Minihane en op 30 maart 1944 wordt dochter Carol Anne geboren.
Dexter gaat naar de officiers opleiding en rond deze op 16 november 1944 af waarna hij bevorderd wordt tot Leutenant. Hij volgt hierna een opleiding van 41 dagen aan de Wing Commander School of Infantry
Op 16 maart 1945 wordt hij toegevoegd aan de X4-(reserve) lijst van de North Nova Scotia Highlanders, waar hij zich op 26 maart bij aansluit. 

Op 4 april bevindt een peloton van de B Compagnie waar luitenant Higgins het bevel over heeft zich in de buurt van de Lochemse weg. Het is inmiddels donker en van de kant van het psychiatrisch ziekenhuis Groot Graffel horen zij veel schoten. Higgins wordt met zijn peloton op pad gestuurd om de A Compagnie te ondersteunen die op het aangrenzende kerkhof bij het ziekenhuis in een felle strijd verwikkeld is met de vijand. Door de weilanden bereiken zij zonder problemen de Vordenseweg en arriveren tegenover het hoofdgebouw van het Groot Graffel. Het gebouw heeft rode kruizen op het dak om het als een ziekenhuis herkenbaar te maken.
Higgins benadert met zijn manschappen het gebouw. Zij worden op de oprit  onder vuur genomen door een mitrailleur dat zich in het koekoeksraam op de derde verdieping bevindt. Higgins wordt dodelijk getroffen. *)
Een sergeant en een  korporaal achter hem raakten gewond en het peloton, nu zonder leider, trok zich terug bij de Vordenseweg in een droge sloot. Zij hervatten de aanval toen ook andere patrouilles het gebouw binnen gingen.


De hoofdingang van het psychiatrisch ziekenhuis Groot Graffel. Omcirkeld het raam in de koekoek van waaruit het vuur werd geopend op Higgins en zijn mannen (foto: Regionaal Archief Zutphen)

Tot zover het verhaal dat veteraan Vincent Hull aan Henk Dijkman vertelde op een reünie van de North Nova’s in Elora, Canada. Maar waarschijnlijk kende het verhaal een vervolg waar Vincent Hull niet over wilde spreken. Verpleegster Gerda Christie die die nacht dienst had in het hoofdgebouw verklaarde later in een brief  dat die morgen “verschillende” jonge Duitsers dood werden aangetroffen bij de ingang van het gebouw. Had de vijand zich over willen geven en had het peloton van Higgins de dood van hun leider willen wreken? Wij zullen het nooit zeker weten, maar hoewel in de officiële documenten hier niets over te vinden is heeft het er alle schijn van dat deze Canadezen die dag even geen krijgsgevangenen wilden maken. 


De vermoedelijke plaats waar Higgins sneuvelde

Lieutenant Percy Dexter Higgins werd tijdelijk begraven op de algemene begraafplaats in Warnsveld en kreeg zijn definitieve rustplaats op 30 januari 1946 op de Canadian War Cemetery in Holten, graf I. H. 5.

*) Will R. Bird geeft in zijn boek ‘No Retreating Footsteps een andere versie. Volgens hem werd Higgins dodelijk getroffen toen hij over een omheining sprong toen hij door de velden trok richting het ziekenhuis.

Lieutenant Percy Dexter Higgins was born on October 4, 1921 in Stellarton, Pictou County, Nova Scotia to Percy D. Higggins (1893-1944) and Evangeline Johnson (1903-1992)
He attended school until age 17 and after 4 years of high school he started working as an office clerk. Dexter liked to join the army and on June 28, 1938 he was even willing to lie about his age. He declared when registering for the “C” Company of the Pictou HIghlanders that he was born on October 4, 1919, in order to be 2 years older. This was not noticed and so he could voluntarily join the Pictou Highlanders.
On October 26, 1940, he was assigned to the North Nova Scotia Highlanders of the 3rd Canadian Division and received basic training in Amherst, Nova Scotia.
Until July 1941 he was stationed in Amherst and then boarded the boat to England via the transit camp in Debert and Halifax. There he arrived on July 31 in Avonmouth, just west of Bristol. Three months later he was included in No. 14 General Hospital in Pinewood where he stayed for a month. The reason for this is unknown.

On November 6, 1943, Higgins married Eizabeth Mary Minihane in West Grinstead, Sussex. 5 month later his daughter Carol Anne was born on March 30, 1944.
Dexter went to the officer training and completed it on November 16, 1944, after which he was promoted to Lieutenant. He then followed a 41-day training course at the Wing Commander School of Infantry
On March 16, 1945, he was added to the X4 (reserve) list of the North Nova Scotia Highlanders, which he joined on March 26.

On April 4, a platoon of Company B, commanded by Lieutenant Higgins, was located near the Lochemse weg. It was dark and they heard a lot of shooting from the side of the Groot Graffel psychiatric hospital. Higgins was sent out with his platoon to support A Company, which is engaged in a fierce battle with the enemy in the adjacent cemetery near the hospital. Through the fields they reach the Vordenseweg without any problems and arrive opposite the main building of the Groot Graffel. The building has red crosses on the roof to make it recognizable as a hospital. 
Higgins approached the building with his men. Suddenly a machinegun opened fire from the third floor of the hospital and Higgins was fatally wounded. *)
A sergeant and a corporal behind him were injured and the platoon, now leaderless, withdrew to a dry ditch at Vordenseweg. They resumed the attack when other patrols entered the building as well.


The main entrance of the psychiatric hospital and the position of the machine gun.

So much for the story that veteran Vincent Hull told Henk Dijkman at a reunion of the North Novas in Elora, Canada. But the story probably had a sequel that Vincent Hull did not wanted to talk about. Nurse Gerda Christie who was on duty that night in the main building later stated in a letter that on the morning of the 5th “several” young Germans were found dead at the entrance to the building. Had the enemy wanted to surrender and Higgins' platoon wanted to avenge the death of their leader? We will never know for sure, but although there is nothing to be found in the official documents, it seems that these Canadians did not want to take prisoners of war that day.


The suspected area where Higgins was killed.

Lieutenant Percy Dexter Higgins was temporarily buried in the general cemetery in Warnsveld and was given his final resting place on January 30, 1946 at the Canadian War Cemetery in Holten, grave I. H. 5.

*) Will R. Bird gives a different version in his book "No Retreating Footsteps". According to him, Higgins was fatally wounded by machinegun fire when he jumped over a fence as he moved on open ground towards the hospital.

Written by Harm Kuijper, Warnsveld, the Netherlands. harm.kuijper@gmail.com