rifleman

Babeckis, Pius

Service nummer M107494

Overleden 1945-04-05

Leeftijd 40

The Regina Rifles RegimentPius Babeckis

werd geboren op 27 augustus 1904 in Litouwen. Hij was in 1928 alleen naar Canada geëmigreerd en had zijn familie in Litouwen achtergelaten. Hij woonde in Falun, een klein gehucht tussen Edmonton en Red Deer, in de provincie Alberta, Canada.
Pius had 7 jaar basis onderwijs gehad in Litouwen maar aan zijn schooltijd kwam een einde door het uitbreken van de eerste wereldoorlog. In Canada heeft hij verder geen onderwijs gevolgd en leerde zichzelf de Engelse taal. In Litouwen was hij opgegroeid op een boerderij hetgeen hem in Canada ook goed van pas kwam. Hij werkte in de wintermaanden in de steenkoolmijnen in Nova Scotia en Edmonton en in de zomermaanden werkte hij op een boerderij.
In Litouwen had Pius 2 jaar bij de cavalarie gediend en had de rang van sergeant bereikt. 

Hij maakte bij zijn keuring een gezonde indruk, had algemene kennis van wat er in de wereld gebeurde, kon eenvoudige tekst lezen en begreep de Engelse taal voldoende. Hij sprak met een behoorlijk accent maar dat hinderde hem niet in de omgang met anderen en was vriendelijk in gesprekken.
Hoewel hij weinig opleiding had genoten en enigszins taalproblemen had achtte men hem wel in staat om een normale training te volgen en aangezien hij sergeant bij het Litouwse leger was geweest zag men zeker een bruikbare soldaat in hem.

Pius kwam in dienst op 2 april 1943 in Edmonton, Alberta en begon met een basis opleiding A/A (Anti Aircraft) bij de Royal Canadian Artillery in Camrose, Alberta. Hierna kreeg hij een vervolg training in Elkins Barracks, Eastern Passage, Nova Scotia, die hij op 3 oktober 1943 afrondde.
Na zijn artillerie opleiding maakte hij een overstap naar de Royal Canadian Army Medical Corps (RCAMC) en sloot op 12 mei 1944 zijn basis training af bij het #32 Training Centre in Peterborough, Ontario.
In juni 1944 kreeg hij vanwege een voetblessure een medische keuring. Men zag geen reden om hem te ontslaan maar achtte hem niet geschikt om dienst te doen aan het front. Gezien zijn hogere leeftijd, hij was inmiddels 40, werd hij wel geschikt geacht om dienst te doen als hospik in een ziekenhuis bij een buitenlandse missie. Hierna volgde hij met succes de vervolg opleiding en sloot deze af als een getrainde verpleger.
Eind september 1944 werd hij verscheept naar het Verenigd Koninkrijk waar hij op 5 oktober aankwam. Diezelfde maand werd hij overgeplaatst van de RCAMC naar het infanterie regiment van de Rocky Mountain Rangers.
Eind januari werd hij overgezet naar Nederland waar hij op 24 februari aansloot bij de Regina Rifles.

Pius Babeckis - regio overlijden - killed here
Waarschijnlijk is Pius Babeckis in dit gebied gesneuveld.

Rifleman Pius Babeckis sneuvelde op 5 april 1945 bij gevechten tussen Almen en Eefde, aan de noordkant van het Twentekanaal. Hij werd tijdelijk begraven in Laag Keppel en op 24 januari 1946 herbegraven op het Canadese Oorlogskerkhof in Groesbeek, graf XIX.C.13

.

Pius Babeckis

was born on August 27, 1904 in Lithuania. He had emigrated to Canada in 1928, leaving his family behind in Lithuania. He lived in Falun, a small hamlet between Edmonton and Red Deer, in the province of Alberta, Canada.
Pius had 7 years of primary education in Lithuania, but his school days came to an end with the outbreak of the First World War. In Canada he received no further education and taught himself the English language. In Lithuania he had grown up on a farm, which also served him well in Canada. He worked in the winter months in the coal mines in Nova Scotia and Edmonton and in the summer months on a farm.
In Lithuania, Pius had served in the cavalry for 2 years and had reached the rank of sergeant.

He made a healthy impression in his selection interview, had general knowledge of what was happening in the world, could read simple statements and understood the English language sufficiently. He spoke with a decent accent but conversed freely and in a friendly manner.
Although he had had little training and had some language problems, he was considered capable of normal training and, having been a sergeant in the Lithuanian army, he was certainly seen as a useful soldier.

Pius entered service on April 2, 1943 in Edmonton, Alberta and began basic A/A (Anti Aircraft) training with the Royal Canadian Artillery in Camrose, Alberta. He then received further training at Elkins Barracks, Eastern Passage, Nova Scotia, which he completed on October 3, 1943.
After his artillery training he transferred to the Royal Canadian Army Medical Corps (RCAMC) and completed his basic training on May 12, 1944 at the #32 Training Center in Peterborough, Ontario.
In June 1944 he received a medical examination due to a foot injury. They saw no reason to dismiss him, but he was not considered suitable for service at the front. Given his advanced age, he was now 40, he was considered suitable to serve as a medic in a hospital overseas. After this he successfully completed further training and completed it as a trained nurse.
At the end of September 1944 he was shipped to the United Kingdom where he arrived on  October 5. That same month, he was transferred from the RCAMC to the Rocky Mountain Rangers infantry regiment.
At the end of January he was transferred to the Netherlands where he joined the Regina Rifles on February 24, 1945.

Pius Babeckis - regio overlijden - killed here
It is likely that Pius Babeckis was killed in this area.

Rifleman Pius Babeckus was killed in action on April 5, 1945 between villages of Almen and Eefde, on the north side of the Twente Canal. He was temporarily buried in Laag Keppel and reburied on January 24, 1946 in the Canadian War Cemetery in Groesbeek, grave XIX.C.13.