Private

Raney, Richard Joseph

Service nummer F/32203

Overleden 1945-04-08

Leeftijd 21

The North Nova Scotia HighlandersRichard Joseph Raney

werd volgens zijn dossier geboren op 8 februari 1924 als zoon van Michael en Mary Raney in Point Michaud, Nova Scotia (N.S.), Canada. 
Hij genoot betrekkelijk weinig onderwijs en bezocht tot grade 6 de lokale lagere school. Hierna werkte hij vanaf zijn 16de twee jaar op een boerderij en in de visserij. 
Richard had vier broers en vier zussen. Twee van zijn broers kwamen niet door de keuring voor de militaire dienst vanwege lichamelijke klachten.


(Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

Richard kwam op 31 augustus 1942 in dienst in Sydney, Nova Scotia en kreeg zijn basis training in No.60 Basic Training Centre in Yarmouth, N.S. en een vervolg training in het A-23 Training Centre in Halifax. 


(foto: Canadian Virtual War Memorial)

Maar evenals zijn twee broers was Richard ook fysiek niet sterk en bleek bij diverse checks te licht van gewicht. Hij werd daarom in eerste instantie niet geschikt geacht voor inzet overzee. 
In januari 1943 werd hij gestationeerd bij de 103de kustbatterij van de Royal Canadian Artillary in St. John’s, Newfoundland waar hij als Gunner de basis bediening van het kanon deed. In November van dat jaar keerde hij terug naar Sydney N.S. en was hij gestationeerd  bij de 36ste en later bij de 6de Kustbatterij.

Gelogen over zijn leeftijd

Naar later zou blijken had Richard bij zijn aanmelding voor de militaire dienst gelogen over zijn leeftijd. Een achternicht van hem zou later in een interview met Pieter Valkenburg verklaren dat hij in werkelijkheid op 12 april 1926 was geboren en derhalve 16 jaar was bij zijn aanmelding en keuring in 1942.
Dit zou eveneens een verklaring kunnen zijn voor zijn gewichtsproblemen tijdens zijn diensttijd. Mogelijk was zijn lichaam nog niet volgroeid.

Inzet in Europa

Richard wilde graag bij de infanterie ingezet worden in Europa. Uiteindelijk lukte het hem om in april 1944 een verklaring van een dokter te krijgen dat hij voldeed aan de minimale gewichtseisen. Via een kort verblijf in Transit Camp Windsor N.S. volgde een infanterie training in Debert N.S.

Op 28 november 1944 kwam Richard aan in het Verenigd Koninkrijk. Na een verblijf van twee maanden in Engeland werd hij overgezet naar het Europese vasteland en kwam hij op de X4 lijst van de infanterie, de algemene reserve.
Op 28 maart 1945 werd hij toegevoegd aan de North Nova Scotia Highlanders, die zich op dat moment in Duitsland bevinden en op het punt staan om de grens naar Nederland over te steken.

Op 4 en 5 april 1945 werd er felle strijd geleverd op Warnsvelds grondgebied, even ten oosten van de stad Zutphen. Met name rond het psychiatrische ziekenhuis Groot Graffel en in de bossen bij huis ‘t Jachthuis werd zwaar gevochten en leed men flinke verliezen.
Op 7 april concentreerde het regiment van de NNSH zich iets ten noorden van het dorp Eefde, waarna het op 8 april 1945 samen met het regiment van de Highland Light Infantry optrok richting Bathmen om daar een bruggenhoofd te vormen bij de brug over de Schipbeek. 
Wederom raakten de NNSH in een felle strijd verwikkeld. Volgens het verslag in het oorlogsdagboek van het North Nova’s regiment vochten de Duitse tegenstanders vastberaden maar konden dit slecht een paar uur volhouden. Aan Duitse kant vielen ongeveer twintig doden en twintig gewonden. Aan Canadese zijde telde men negentien gewonden en sneuvelden vier soldaten. Eén van hen was Richard Raney.

Richard Raney werd tijdelijk begraven bij landhuis ‘t Waliën in het buurtschap Warken bij Warnsveld en kreeg zijn definitieve rustplaats op 30 januari 1946 op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Holten, graf I.H.13.

Richard Joseph Raney

was, according to his service files, born on February 8, 1924 to Michael and Mary Raney in Point Michaud, Nova Scotia (N.S.), Canada.
He received relatively little education and attended the local primary school until grade 6. After this he worked at farming and fishing for two years from the age of 16.
Richard had four brothers and four sisters. Two of his brothers were discharged from the Army for medical reasons.


(Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

Richard enlisted in Sydney, Nova Scotia on August 31, 1942 and received basic training at No. 60 Basic Training Center in Yarmouth, N.S. and advanced training at the A-23 Training Center in Halifax.


(foto: Canadian Virtual War Memorial)

But like his two brothers, Richard was also not physically strong and was found to be too light in various checks. He was therefore unsuitable for overseas service.
In January 1943 he was posted to the 103rd Coastal Battery of the Royal Canadian Artillary at St. John's, Newfoundland where he was employed on routine gun duties in his battery. In November of that year he returned to Sydney N.S. and was stationed with the 36th and later with the 6th Coastal Battery.

Lied about his age

As it turned out, Richard had lied about his age when he applied for military service. A great-niece of his would later state in an interview with Pieter Valkenburg that he was actually born on April 12, 1926 and was therefore 16 years old when he enlisted in 1942.
This could also explain his weight problems during his military service. Probably his body was not yet fully grown at the time.

Deployment in Europe

Richard wanted to be deployed in the infantry in Europe. He finally managed to get a certificate from a doctor in April 1944 that he met the minimum weight requirements. After a short stay at Transit Camp Windsor N.S. he attended infantry training in Debert N.S.

On November 28, 1944, he arrived in the United Kingdom. After a two month stay in England he was transferred to the European mainland and was placed on the X4 list of the infantry, the general reserve.
On March 28, 1945, he was added to the North Nova Scotia Highlanders, who were currently in Germany and about to cross the border into the Netherlands.

On April 4 and 5, 1945, fierce battles were fought on Warnsveld territory, just east of the city of Zutphen. Particularly around the psychiatric hospital Groot Graffel and in the woods near the house 't Jachthuis, there was heavy fighting and heavy losses were suffered.
On April 7, the NNSH regiment concentrated just north of the village of Eefde, after which it moved on April 8, 1945 together with the regiment of the Highland Light Infantry towards Bathmen to form a bridgehead at the bridge over the Schipbeek.
Once again the NNSH got into a fierce battle. According to the war diary of the North Nova's regiment, the German opponents fought determinedly and well but could only hold up for a few hours. On the German side, about twenty soldiers were killed and twenty wounded. On the Canadian side, nineteen were wounded and four soldiers were killed. One of them was Richard Raney.

Richard Raney was temporarily buried near country house 't Waliën in the hamlet of Warken near Warnsveld and was given his final resting place on 30 January 1946 at the Canadian War Cemetery in Holten, grave I.H.13.