Lieutenant

Prior, Samuel George Leslie

Service nummer 316591

Overleden 1945-04-06

Leeftijd 42

Royal Army Service CorpsSamuel George Leslie Prior

was de zoon van Alfred en Annie Priscilla Prior en echtgenoot van Irene Alice Prior uit Leicester, England. 
Prior was een luitenant bij het Royal Army Service Corps, een Brits legeronderdeel dat een ondersteunende functie had aan andere legereenheden zoals transporttaken, bevoorrading, administratieve taken, voeding, etc.etc. Een legeronderdeel dat je niet meteen aan de frontlinie zou verwachten en het is daarom ook een raadsel hoe twee voertuigen van dit onderdeel op 6 april 1945 waarschijnlijk niets vermoedend vanuit Warnsveld richting Zutphen reden. 

Huize Alpha in Warnsveld.Vanaf de eerste etage zagen de Canadezen hoe de twee voertuigen onder vuur werden genomen vanaf het kerkhof in Zutphen (foto:Regionaal Archief Zutphen)

Het voorval werd door Canadezen waargenomen 
Op 6 april 1945 hadden de North Nova Scotia Highlanders een positie ingenomen in Huize Alpha, een statige villa op de hoek van de Rijksstraatweg en het Bonendaal in Warnsveld. Een dag eerder hadden zij Warnsveld bevrijd en ze bereiden zich nu voor op de aanval op Zutphen. Vanaf de bovenste verdieping hadden zij goed zicht op het kerkhof aan de Warnsveldseweg, aan de rand van Zutphen. Hier bevonden zich loopgraven die soms dwars door graven liepen en waar de veelal jonge Duitse tegenstanders de stad uit alle macht probeerden te verdedigen. De Canadezen zagen hoe sluipschutters actief waren en hoe enkele burgers werden geraakt. Plotseling zagen zij een legertruck, een zogenaamde “fifteen hundred weight” en een jeep vanuit Warnsveld langs de barricade op de hoofdweg richting Zutphen rijden. Beide voertuigen werden meteen vanaf het kerkhof onder vuur genomen waarbij zes soldaten gewond raakten en luitenant Prior, die in de jeep zat, dodelijk werd getroffen. 


Luitenant Prior is gesneuveld op de Rijsstraatweg tussen Warnsveld en Zutphen.

Luitenant Prior werd tijdelijk begraven aan de Lochemseweg tegenover het Waliën en kreeg op 28 januari 1946 zijn definitieve rustplaats op de Canadian War Cemetery in Holten, graf IV.A.3


Samuel George Leslie Prior wordt herdacht op het monument aan de Kerkhofweg in Warnsveld. 

Samuel George Leslie Prior was the son of Alfred and Annie Priscilla Prior and husband of Irene Alice Prior of Leicester, England.
Prior was a lieutenant in the Royal Army Service Corps, a British army unit that had a support function to other army units such as transport tasks, supplies, administrative tasks, food, etc.etc. An army unit that you would not immediately expect on the front line and it is therefore a mystery how two vehicles of this part probably drove unsuspectingly from Warnsveld towards Zutphen on 6 April 1945.


Huize Alpha in Warnsveld. From the first floor, the Canadians saw how the two vehicles were under fire from the cemetery in Zutphen (photo: Regional Archive Zutphen)

The incident was observed by Canadians
On April 6, 1945, the North Nova Scotia Highlanders had taken up a position in Huize Alpha, a stately villa on the corner of Rijksstraatweg and Bonendaal in Warnsveld. The day before they had liberated Warnsveld and they are now preparing for the attack on Zutphen. From the top floor they had a good view of the cemetery on the Warnsveldseweg, on the edge of Zutphen. The enemy had made trenches that sometimes ran straight through graves and where the mostly young German opponents tried to defend the city with all their might. The Canadians saw how snipers were active and how some civilians were hit. Suddenly they saw an army truck, a so-called “fifteen hundred weight” and a jeep from Warnsveld driving past the barricade on the main road towards Zutphen. Both vehicles came under fire immediately from the graveyard, wounding six soldiers and fatally wounding Lieutenant Prior, who was in the jeep.


The Rijksstraatweg between Warnsveld and Zutphen, the road where Lieutenant Prior was killed.

Lieutenant Prior was temporarily buried at the Lochemseweg opposite the Waliën and was given his final resting place on January 28, 1946, at the Canadian War Cemetery in Holten, grave IV.A.3

Samuel George Leslie Prior is commemorated on the memorial at the Kerkhofweg in Warnsveld.