corporal

Bouchard, Stanley

Service nummer E/19037

Overleden 1945-04-06

Leeftijd 29

Le Régiment de la ChaudièreStanley Bouchard

werd geboren op 16 oktober 1915 in Quebec als zoon van Albert en Ale Bouchard en is de oudste in het gezin van zes kinderen. Hij verliet de school op 17-jarige leeftijd na het voltooien van de 6e klas in 11 jaar. Vader Albert had een restaurant en Stanley had hier 5 jaar als kok gewerkt. Hij was geïnteresseerd in worstelen, hockey, honkbal en schaatsen en las graag. In zijn beoordeling werd hij omschreven als een man met een goed geheugen, een bovengemiddelde intelligentie en een goed leervermogen. In januari 1941 nam hij dienst voor de militaire dienst en ontving zijn basisopleiding in Valcartier en werd geplaatst bij Le Voltigeur de Quebec, de Home Defense. Later werkte hij tot eind 1943 als hospik in het Megantic Militair Hospitaal.
Vader Albert kreeg het erg druk in zijn restaurant, een familiebedrijf waar naast zijn vrouw ook 5 dochters werkten. Begin maart 1944 schreef hij een brief waarin hij verklaarde ziek te zijn, last te hebben van hoge bloeddruk en de autoriteiten verzocht zijn zoon uit het leger vrij te laten zodat hij zijn vader in het restaurant kon helpen. Dit verzoek werd echter afgewezen en op 20 november 1944 vertrok Stanley naar Engeland om zich op 11 januari 1945 bij le Régiment de la Chaaudière aan te sluiten.

Zutphen
De hoofdaanval op Zutphen werd in de vroege ochtend van 6 april 1945 ingezet vanaf de Kapperallee. Het Regiment de La Chaudiere leidde de aanval via de Voorsterallee en werd daarbij ondersteund door het 27e Canadian Armoured Regiment (The Sherbrooke Fusiliers Regiment) en op beide flanken door het North Shore Regiment (NSR).
Zutphen werd fel verdedigd door leden van de 361e Volks Grenadier Divisie, leden van het 3e Fallschirmjäger Ersatz und Ausbildungs Regiment en Nederlandse SS-ers met machinegeweren, snipergeweren, mortieren en panzerfausten.
In het Deventerwegkwartier werd onder andere zwaar gevochten in de Schimmelpennincklaan, de Sloetstraat, de van der Capellenlaan, de Heeckerenlaan en de Gasthuiskamp. Het ging vaak van huis tot huis en vele woonhuizen werden verwoest of raakten in brand.
Korporaal Stanley Bouchard werd in deze strijd dodelijk getroffen. Hij werd tijdelijk begraven bij het huis "het Elger" in Almen en is op 28 januari 1946 herbegraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Holten, graf I.G. 10.

Hij wordt jaarlijks herdacht bij het monument aan de Dorpsstraat in Almen.

Stanley Bouchard

was born Oktober 16 1915 in Quebec to Albert and Ale Bouchard and is the oldest in the family of six children. He left school at the age of 17 after completing 6 grade in 11 years. Father Albert had a restaurant and Stanley had worked here as a cook for 5 years. He was interested in wrestling, hockey, baseball and ice skating and enjoyed reading. In his assessment he was described as a man with a good memory, an above-average intelligence and good learning potential. In January 1941 he enlisted to the military service and received his basic training in Valcartier and was posted to Le Voltigeur de Quebec, the Home Defense. He later worked as a medic at the Megantic Military Hospital until the end of 1943. 
Father Albert became now very busy in his restaurant, a family business where, in addition to his wife, also 5 daughters worked. At the beginning of March 1944 he wrote a letter in which he stated that he was ill, suffered from high blood pressure and asked the authorities to release his son from the army so that he could help his father in the restaurant. However, this request was rejected and on November 20, 1944, Stanley left for England to join le Régiment de la Chaudière on January 11, 1945.Zutphen
The main attack on Zutphen was launched in the early morning of April 6, 1945, from the Kapperallee Rd on the east side of the town. The Régiment de la Chaudière led the attack via the Voorsterallee Rd, supported by 27e Canadian Armoured Regiment (The Sherbrooke Fusiliers Regiment) and on both flanks by the North Shore (NB) Regiment, NS(NB)R.
Zutphen was fiercely defended by young and fanatical members of the 361st Volks Grenadier Division, members of the 3e Fallschirmjäger Ersatz und Ausbildungs Regiment (Paratrooper) regiment and Dutch SS men with machine guns, sniper rifles, mortars, and Panzerfausts.The regiment participated in heavy fighting, on the streets Schimmelpennincklaan, Sloetstraat, van der Capellenlaan, Heeckerenlaan and Gasthuiskamp, among others. They fought house to house and many homes were destroyed or went up in flames.

Corporal Stanley Bouchard was fatally hit in this battle. He was temporarily buried at the house "het Elger" in Almen and is reburied on January 28, 1946 at the Canadian War Cemeterie in Holten, grave I. G. 10.

Stanley Bouchard is yearly remembered at the monument at the Dorpsstraat in Almen.