Private

Fuller, Vernon Winfield

Service nummer M/103474

Overleden 1945-04-14

Leeftijd 27

Loyal Edmonton Regiment, R.C.I.C.Vernon Winfield Fuller werd geboren op 15 februari 1918 in Edmonton, Alberta, Canada als zoon van Winfield S. en Minerva A. Fuller.
Vernon was Engelstalig. Hij had drie broers en één zus. Broer Walter Fuller diende in het grondleger, Charles Fuller bij de marine en Arthur Fuller bij de Royal Canadian Air Force. 
Vernon volgde 8 jaar onderwijs op de public school en 2 jaar High school en ging op 17 jarige leeftijd werken. Voordat hij het leger in ging was hij vrachtwagen chauffeur en bezat hij een eigen truck.
Hij trouwde op  21 juni 1941 met Elizabeth Mary (Bessie) Smith en samen kregen zij 2 kinderen Gary Bennett Fuller en Gail Barbara Fuller. 

Op 15 augustus 1942 ging Vernon in Edmonton in dienst en kreeg zijn opleidingen onder ander in, Camrose, Calgary en Red Deer. Na zijn basic- en advanced training kreeg hij een chauffeurs en technische opleiding en classificeerde zich uiteindelijk tot Driver/Mechanic Class 1, een technisch onderlegd  chauffeur die voertuigen op wielen mocht besturen.
Op 28 december 1943 vertrok Vernon naar het Verenigd Koninkrijk waar hij na een boottocht van 7 dagen hij op3 januari 1944 arriveerde.
Eind januari 1945 werd hij met het Loyal Edmonton Regiment verscheept naar Italie waar hij tot half maart bleef;, het regiment vertrok toen weer naar Frankrijk waar het vervolgens noordwaarts ging richting Nederlad 

Op 11 april werd door de Candezen de IJssel overgestoken bij Gorssel (Operatie Canonshot) waarna het Loyal Edmonton Regiment op 12 en 13 april in de omgeving van kasteel Nijenbeek en Wilp actief was. 

Op 14 april 1945 kreeg het Loyal Edmonton Regiment (LER) opdracht om de Seaforth Highlander of Canada te ondersteunen bij de aanval op de Hoven, het gedeelte van Zutphen dat aan de westelijke kant van de IJssel ligt. 
Het oorlogsdagboek van de LER vermeldt posities in de omgeving van Empe en het is niet helemaal duidelijk hoever het regiment richting Zutphen is opgetrokken op de 14de. 
Op 15 april worden posities langs de Kanonsdijk en in de Hoven zelf vermeld. Vanwege de overlijdensdatum en het feit dat het regiment ondersteunend was aan de gevechten bij de Hoven worden drie gesneuvelde soldaten van het LER op deze website herdacht. 
Een van hen is Vernon Winfield Fuller. Hij kreeg een tijdelijk graf aan de west kant van de IJssel ter hoogte van Gorssel. Op 4 januari 1946 werd hij herbegraven op de Canadian War Cemetery in Holten, graf II.C.14.

Memorial Cross 
Het Memorial Cross (vaker aangeduid als het Zilveren Kruis) werd toegekend aan moeders en weduwen (nabestaanden) van Canadese soldaten die stierven in actieve dienst.
De kruisen werden automatisch verzonden naar moeders en echtgenotes die hiervoor in aanmerking kwamen. Het kruis was gegraveerd met de naam, rang en dienstnummer van de zoon of echtgenoot. Ook Bessie Fuller ontving dit kruisje dat ze dagelijks aan een kettinkje om haar hals droeg ter nagedachtenis aan haar Vernon. Groot was dan ook het verdriet toen zij ontdekte dat zij het kruisje bij het zwemmen had verloren. Gelukkig kreeg zij een nieuw exemplaar nadat zij hier een verzoek voor had ingediend (zie briefje)


Vernon Winfield Fuller was born on February 15, 1918 in Edmonton, Alberta, Canada to Winfield S. and Minerva A. Fuller.
Vernon was English speaking. He had three brothers and one sister. Brother Walter Fuller served in the Army, Charles Fuller in the Navy and Arthur Fuller in the Royal Canadian Air Force.
Vernon attended public school for 8 years and high school for 2 years and went to work at the age of 17. Before joining the army he was a truck driver and owned his own truck.
He married Elizabeth Mary (Bessie) Smith on June 21, 1941 and together they had 2 children Gary Bennett Fuller and Gail Barbara Fuller.

On August 15, 1942, Vernon enlisted in Edmonton and was trained in Camrose, Calgary, and Red Deer, among others. After his basic and advanced training, he received driver and technical training and eventually classified as Driver/Mechanic Class 1, a technically skilled driver who was allowed to drive vehicles on wheels.
On December 28, 1943, Vernon left for the United Kingdom, arriving on January 3, 1944, after a 7-day boat trip.
At the end of January 1945 he was shipped with the Loyal Edmonton Regiment to Italy where he remained until mid-March; the regiment then left for France where it then headed north towards the Netherlands.

The Canadians crossed the river IJssel at Gorssel (Operation Canonshot) on 11 April, after which the Loyal Edmonton Regiment was active on 12 and 13 April in the vicinity of castle Nijenbeek and Wilp.
On April 14, 1945, the Loyal Edmonton Regiment (LER) was ordered to support the Seaforth Highlander of Canada in the attack on the Hoven, the part of Zutphen on the western side of the river IJssel.
The war diary of the LER mentions positions in the Empe area and it is not entirely clear how far the regiment moved towards Zutphen on the 14th.
On April 15, positions along the Kanonsdijk and in the Hoven itself are mentioned. Due to the date of death and the fact that the regiment was supportive of the fighting at the Hoven, three fallen soldiers of the LER are commemorated on this website.
One of them is Vernon Winfield Fuller. He was given a temporary grave on the west side of the river IJssel near Gorssel. On January 4, 1946 he was reburied at the Canadian War Cemetery in Holten, grave II.C.14.

Memorial Cross
The Memorial Cross (more commonly referred to as the Silver Cross) was awarded to mothers and widows of Canadian soldiers who died on active duty.
The crosses were automatically sent to eligible mothers and wives. The cross was engraved with the name, rank and service number of the son or husband. Bessie Fuller also received this cross that she wore daily on necklace in memory of her Vernon. Great was therefore the grief when she discovered that she had lost the cross while swimming. Fortunately she received a new copy after she had submitted a request for this (see note)