Sergeant - Wireless Operator

Baker, Victor Charles Rudkin

Service nummer 1285545

Overleden 1942-03-26

Leeftijd 19

Royal Air ForceSergeant Victor Charles Rudkin Baker

was de zoon van  George Frederick Rudkin Baker en Ada Elsie Baker uit  Darthford, Kent, UK. Hij was een Wireless Operator / Air Gunner van het 115de Squadron, Royal Air Force Volunteer Reserve. 

Crash site Wichmond Vickers Wellington X-3604 ww2memorial.nl
Crash site Vickers Wellington Wichmond

Victor Baker maakte deel uit van een 6 koppige bemanning van een Wellington Mk III bommenwerper die op 26 maart 1942 even ten zuiden van Wichmond is neergestort. De impact van de klap was zo groot dat het niet mogelijk was om 3 van de bemanningsleden, waaronder Sergeant Baker,  te identificeren.  Zij liggen begraven in een gemeenschappelijk graf op de algemene begraafplaats in Wichmond. Het graf is herkenbaar aan de 3 grafstenen die dicht bij elkaar geplaatst zijn, Graf E.2-3 Victor Baker was met 19 jaar het jongste bemanningslid van het vliegtuig.
Sinds 2016 wordt jaarlijks op kerstavond een lichtje geplaatst bij de graven. 

Aircraft Research Group Achterhoek (ARGA) 
In 2007 werd door de leden van de Aircraft Research Group Achterhoek (ARGA) 35 % van het wrak teruggevonden. 

Het verhaal van de RAF Wellington Mk III 115 SQ, neergeschoten op 27-03-1942 nabij Wichmond door Manfred Meurer.
(Bron ARGA, Aircraft research Group Achterhoek)
Deze Wellington, met het serienummer X-3604, behoorde tot het 115e squadron met als basis Marham. In de nacht van 26 op 27 maart 1942 neemt dit squadron met 15 toestellen deel aan de aanval op de Duitse stad Essen in het Ruhrgebied. In totaal nemen 104 Wellington en 11 Stirling bommenwerpers deel aan deze aanval van het Bomber Command van de Royal Air Force. De Wellingtons van 115 squadron stijgen tussen 19.40 en 19.59 uur op van hun basis Marham. X-3604 stijgt om 19.54 uur op om enkele uren later haar einde te vinden even buiten het dorp Wichmond in de Gelderse Achterhoek
Als 115 squadron het doelgebied bereikt is het weer uitstekend en kan er op zicht worden gebombardeerd vanaf een hoogte tussen 14.000 en 18.000 voet. 1 of 2 beginnende branden worden waargenomen. Ook in de omgeving van het doel worden een aantal branden gezien door de bemanningen van 115 squadron. Het is echter de vraag of 115 squadron boven Essen is geweest. Het Bomber Command van de RAF geeft aan dat er hevig afweervuur boven Essen was, iets waar 115 squadron geen melding van maakt. De stad Essen maakt ook maar melding van 22 bominslagen. En ook maakt 115 squadron geen melding van de Duitse nachtjagers die er in slagen om deze nacht 10% van de aanvalsmacht neer te halen. 
10 Wellington bommenwerpers en 1 Stirling keren niet terug naar hun basis in Engeland. 
Of X-3604 het doel heeft gebombardeerd weten we niet, wat we wel weten is dat het toestel om even na middernacht wordt gevangen door het zoeklicht in het Gelderse Toldijk en even later wordt neergeschoten door een Duitse nachtjager.
De vliegbasis Twente is de thuisbasis van de 3e Gruppe van Nachtjachtgeschwader 1. Ook deze nacht staan de nachtjagers paraat als de Britse bommenwerpers het Nederlandse luchtruim binnendringen. Eén voor één kiezen ze het luchtruim als de bommenwerpers naderen. Onder hen piloot Manfred Meurer(re) en zijn marconist Uffz Gerhard Scheibe(li) die in een Messerschmitt Me110 opstijgen en door de grondofficier naar een Engels toestel in de buurt van Dieren worden geleid. Het is voor Meurer zijn eerste gevechtsmissie. Boven Dieren ziet hij zijn doel, een Wellington MkIII in een zoeklichtbundel gevangen. Het is een ongelijke strijd die snel door de boordwapens van de Messerschmitt word beslecht. Op de grond hoort gemeenteveldwachter van Hattem de Duitse boordwapens vuren en ziet hij een vlam met grote snelheid ter aarde stortten. Hij was getuige van het neerschieten van Wellington X-3604. Leutnant Meurer behaalde 
hiermee zijn eerste overwinning. In totaal zou hij 130 missies vliegen en 65 bommenwerpers neerhalen. Zowel Meurer als Scheibe ontvingen in 1943 het Ridderkruis, voordat ze zelf sneuvelen. Op 22 januari 1944 sneuvelen hij en zijn boordmarconist als de Heinkel He219 waarin ze dan vliegen in botsing komt met een RAF Lancaster.
De Wellington X-3604 stort brandend neer op ongeveer 1 kilometer van het dorp 
Wichmond, op enkele honderden meters afstand van de korenmolen van J.W vd Brink. De wrakstukken liggen verspreidt over de landerijen van A.Stoltenberg, C. Harmsen en H. Garritsen aan de huidige Polweg. De bemanning wordt tussen de wrakstukken gevonden door Duitse militairen van de stelling Toldijk. De 6 koppige bemanning wordt begraven op de Algemene Begraafplaats in Wichmond. 3 van hen konden niet individueel geïdentificeerd worden en rusten in een gezamenlijk graf, wat de ongelofelijke kracht van de impact aantoont. Tot op de dag van vandaag rust de bemanning van Wellington X-3604 in Wichmondse grond
Zij zullen nooit worden vergeten!Sergeant Victor Charles Rudkin Baker

was the son of George Frederick Rudkin Baker and Ada Elsie Baker of Dartford, Kent, UK. He was a Wireless Operator / Air Gunner of the 115th Squadron, Royal Air Force Volunteer Reserve.

Crash site Wichmond Vickers Wellington X-3604 ww2memorial.nl
Crash site Vickers Wellington Wichmond
Victor Baker was part of a crew of 6 on a Wellington Mk III bomber. The plane crashed March 26 1942, just south of Wichmond in the east of the Netherlands. The impact of the crash was so great that it was not possible to identify 3 of the crew members, including Victor Baker. He is buried in a communal grave that is recognizable by the 3 gravestones that are placed close to each other in the General Cemetery in Wichmond, Grave E.2-3. Victor Baker was the youngest crew member of the plane at the age of 19.

Since 2016, every year a candle is placed at the graves on Christmas Eve.

Aircraft Research Group Achterhoek (ARGA)
In 2007, 35% of the wreckage was recovered by the members of the Aircraft Research Group Achterhoek (ARGA).

The story of the RAF Wellington Mk III 115 SQ, shot down on 27-03-1942 near Wichmond by Manfred Meurer.
(Source ARGA, Aircraft research Group Achterhoek)
This Wellington, serial number X-3604, belonged to the 115th squadron based at Marham. In the night of 26 to 27 March 1942, this squadron with 15 aircraft participates in the attack on the German city of Essen in the Ruhr area. A total of 104 Wellington and 11 Stirling bombers participate in this attack by the Bomber Command of the Royal Air Force. The 115 squadron Wellingtons take off from their Marham base between 7:40 PM and 7:59 PM. X-3604 takes off at 7:54 PM to end a few hours later just outside the village of Wichmond in the East of the Netherlands
When 115 squadron reaches the target area, the weather is excellent and bombing can be sighted from an altitude between 14,000 and 18,000 feet. 1 or 2 incipient fires are detected. Also in the vicinity of the target a number of fires are seen by the crews of 115 squadron. However, it is questionable whether 115 squadron has been over Essen. RAF Bomber Command reports heavy anti-aircraft fire over Essen, something 115 squadron does not report. The city of Essen also only reports 22 bombings. And 115 squadron also makes no mention of the German night fighters that manage to take down 10% of the attack force that night.
10 Wellington bombers and 1 Stirling do not return to their base in England.
We do not know whether X-3604 bombed the target, what we do know is that the aircraft was caught by the searchlight in Toldijk in Gelderland just after midnight and shot down a little later by a German night fighter.
The Twente airbase is home to the 3rd Gruppe van Nachtjachtgeschwader 1. The night fighters are also ready this night when the British bombers penetrate Dutch airspace. One by one, they take to the skies as the bombers approach. Among them pilot Manfred Meurer(re) and his radio operator Uffz Gerhard Scheibe who take off in a Messerschmitt Me110 and are guided by the ground officer to an English aircraft near Dieren. It is Meurer's first combat mission. Above Dieren, he sees his target, a Wellington MkIII caught in a searchlight beam. It is an unequal battle that is quickly settled by the Messerschmitt's onboard weapons. On the ground, the municipal constable van Hattem hears the German guns firing and sees a flame plunge to the ground with great speed. He witnessed the shooting down of Wellington X-3604. Leutnant Meurer obtained his first win. In total, he would fly 130 missions and shoot down 65 bombers. Both Meurer and Scheibe received the Knight's Cross in 1943, before they were killed themselves. On January 22, 1944, he and his radio operator were killed when the Heinkel He219 in which they were flying collided with an RAF Lancaster.
The Wellington X-3604 crashes in flames about 1 kilometer from the village Wichmond, a few hundred meters away from the flour mill of J.W vd Brink. The wreckage is scattered over the lands of A. Stoltenberg, C. Harmsen and H. Garritsen on the current Polweg. The crew is found among the wreckage by German soldiers from the Toldijk position. The crew of 6 is buried in the General Cemetery in Wichmond. 3 of them could not be identified individually and rest in a collective grave, demonstrating the incredible power of the impact. To this day the crew of Wellington X-3604 rests in Wichmondse soil

They will never be forgotten!