Essex Scottish Regiment, R.C.I.C.

Het Canadese Essex Scottish Regiment uit Windsor, Ontario, was onderdeel van de 4e Canadese Infanterie Brigade van de 2e  Canadese Infanterie Divisie. 
Het regiment was onder andere betrokken bij de mislukte landing bij Dieppe in augustus 1942. Het leed naar verluidt de meeste verliezen van alle Canadese regimenten in de tweede wereldoorlog. Volgens cijfers van de Commonwealth War Graves Commission liggen er 562 leden van het regiment begraven in Europa, waarvan 216 in Nederland.


Deze foto van A-coy van het Essex Scottish Regiment werd in oktober 1940 gemaakt in Engeland. Velen van hen zijn waarschijnlijk gesneuveld of gewond geraakt bij de gevechten in Dieppe.

Volgens de war diary stak het Essex Scottisch Regiment op 1 april 1945 de Duits Nederlandse grens over en kwam het in de middag aan in de omgeving van Doetinchem. Hier had de vijand zich 5 à 6 uur eerder uit teruggetrokken. Laat in de avond kwamen de commandanten van de brigade bij elkaar om de plannen door te nemen voor de volgende dagen. Hoofddoel werd de oversteek van het Twente Kanaal. 
Op 2 april vertrok het regiment in TCV’s (Troop Carrying Vehicles) in noordelijke richting. De opmars verliep langzaam en er werd onderweg vaak gestopt. Uiteindelijk arriveerden zij in de bosrijke omgeving van Zutphen. Volgens de coördinaten genoemd in de war diary van de 2e Canadese Infanterie Divisie General Staff was dit in het Warkense Veld, de bossen rond het landhuis “het Walien”.
Er werd die dag een verkenning uitgevoerd om een beeld te krijgen van de vijandelijke posities richting Zutphen en de staat van de bruggen over de Berkel en het Twentekanaal. Maar de patrouille kwam onder vuur te liggen, waarbij twee leden licht gewond raakten, en men moest zich terugtrekken. 
‘s middags ging mortier officier kapitein R. Learn samen met private Bill Whitworth op zoek naar een observatiepost toen hij de 17 jarige Mientje de Kroon werd aangesproken. Zij vertelde hem dat vijf Duitsers zich wilden overgeven die zich schuil hielden in de boerderij van Hissink, wat nu de Lage Lochemseweg 11 is. Eenmaal bij de boerderij aangekomen kwamen niet vijf maar 28 Duitse soldaten, veelal jonge jongens, met de handen omhoog naar buiten. 


Posities van het Essex Scottish Regiment zoals deze genoemd zijn in de Canadese oorlogsdagboeken (click om te vergroten)

Op 3 april werd wederom een verkenning uitgestuurd richting Zutphen welke in de problemen kwam bij de Bruninkweerd. Lees meer hierover in de biografie van Patrick Morgan.
Het regiment leverde deze dagen strijd rond het Twentekanaal bij Almen. Uiteindelijk stak het in de nacht van 3 op 4 april het kanaal over en nam strategische posities in om het bruggehoofd te verdedigen. Verkenningen namen die dag 60 Duisters krijgsgevangen. In de daarop volgende dagen trok het regiment verder noordwaarts richting Nijverdal.


Op 2 april 1946 werd door de bewoners van het buurtschap Warken de bevrijdingsboom geplant aan de Lage Lochemseweg. Het is een Canadese esdoorn die herinnert aan het Essex Scottish Regiment dat met behulp van de burgers zonder bloedvergieten het buurtschap Warken wist te bevrijden. (foto: Jan Woelders)

In 2002 keerden de Canadese veteranen Bill Whiteworth en Bob Learn terug naar Warken. In het gemeentehuis van Warnsveld werden zij vervolgens als helden ontvangen en geëerd.
 

In de omgeving van Warnsveld sneuvelde één soldaat van dit regiment.

The Canadian Essex Scottish Regiment from Windsor, Ontario, was part of the 4th Canadian Infantry Brigade of the 2nd Canadian Infantry Division.
The regiment was involved in the failed landing at Dieppe in August 1942. It is believed they suffered the most losses of all Canadian regiments in the Second World War. According to figures from the Commonwealth War Graves Commission, 562 members of the regiment are buried in Europe, of which 216 are in the Netherlands.


This photo of A-coy of the Essex Scottish Regiment was taken in England in October 1940. Many of them probably died or got wounded in the fighting at Dieppe.

According to the war diary, the Essex Scottisch Regiment crossed the German-Dutch border on April 1, 1945 and arrived in the afternoon near Doetinchem. Here the enemy had withdrawn 5 to 6 hours earlier. Late in the evening the commanders of the brigade met to discuss plans for the following days. The main goal was to cross the Twente Canal.
On 2 April, the regiment headed north in TCVs (Troop Carrying Vehicles). The advance was slow and there were many stops along the way. Finally they arrived in the wooded area of Zutphen. According to the coordinates mentioned in the war diary of the 2nd Canadian Infantry Division General Staff, this was in the Warkense Veld, the woods around the country house “het Walien”.
A reconnaissance was carried out that day to get an idea of the enemy positions in the direction of Zutphen and the condition of the bridges over the Berkel and the Twente Canal. But the patrol came under fire, with two members being slightly wounded, and one had to withdraw.
In the afternoon, mortar officer Captain R. Learn went with private Bill Whitworth to look for an observation post when he was approached by 17-year-old Mientje de Kroon. She told him that five Germans wanted to surrender who were hiding in the farm of the Hissink family, which is now Lage Lochemseweg 11. Once they arrived at the farm, not five but 28 German soldiers, mostly young boys, came out with their hands up.


Positions of the regiment as mentioned in the war diaries (click to enlarge)

On April 3, another reconnaissance was sent to Zutphen, which ran into problems at the Bruninkweerd. Read more about this in Patrick Morgan's biography.
The regiment fought these days around the Twente Canal near Almen. It finally crossed the channel on the night of 3/4 April and took up strategic positions to defend the bridgehead. Reconnaissance took 60 German prisoners of war that day. In the following days the regiment moved further north towards Nijverdal.


On April 2, 1946, the residents of the hamlet of Warken planted the liberation tree on the Lage Lochemseweg. It is a Canadian maple that recalls the Essex Scottish Regiment that managed to liberate the hamlet of Warken with the help of civilians without bloodshed. (photo: Jan Woelders)

In 2002, Canadian veterans Bill Whiteworth and Bob Learn returned to Warken. In the town hall of Warnsveld they were welcomed and honored as heroes.

 

One soldier of this regiment was killed in the vicinity of Warnsveld.


 

Image Patrick Bryan Joseph
Corporal
Morgan, Patrick Bryan Joseph
Essex Scottish Regiment, R.C.I.C.
✝ 1945-04-04
Age 22