Essex Scottish Regiment, R.C.I.C.

Het Canadese Essex Scottish Regiment uit Windsor, Ontario, was onderdeel van de 4e Canadese Infanterie Brigade van de 2e  Canadese Infanterie Divisie. 
Het regiment was onder andere betrokken bij de mislukte landing bij Dieppe in augustus 1942. Het leed naar verluidt de meeste verliezen van alle Canadese regimenten in de tweede wereldoorlog. Volgens cijfers van de Commonwealth War Graves Commission liggen er 562 leden van het regiment begraven in Europa, waarvan 216 in Nederland.


Deze foto van A-coy van het Essex Scottish Regiment werd in oktober 1940 gemaakt in Engeland. Velen van hen zijn waarschijnlijk gesneuveld of gewond geraakt bij de gevechten in Dieppe.


Het Essex Scottisch Regiment stak op 1 april 1945 de Duits Nederlandse grens over en kwam in de middag aan in de omgeving van Doetinchem, waar de vijand zich 6 uur ervoor uit had teruggetrokken. De volgende dag ging men verder in noordeljke richting en er werden verkenningen uitgevoerd naar de vijandelijke posities in de omgeving van Zutphen en gekeken naar de staat van de bruggen over de Berkel en het Twentekanaal. Kapitein R. Learn die op zoek was naar een observatiepost nam die middag 28 Duitsers gevangen. 
Op 3 april werd wederom een verkenning uitgestuurd richting Zutphen welke in de problemen kwam bij de Bruninkweerd. Lees meer hierover in de biografie van Patrick Morgan.
Het regiment leverde deze dagen strijd rond het Twentekanaal bij Almen. Uiteindelijk stak het in de nacht van 3 op 4 april het kanaal over en nam strategische posities in om het bruggehoofd te verdedigen. Verkenningen namen die dag 60 Duisters krijgsgevangen. In de daarop volgende dagen trok het regiment verder noordwaarts richting Nijverdal.

In de omgeving van Warnsveld sneuvelde één soldaat van dit regiment.

The Canadian Essex Scottish Regiment from Windsor, Ontario, was part of the 4th Canadian Infantry Brigade of the 2nd Canadian Infantry Division.
The regiment was involved in the failed landing at Dieppe in August 1942. It is believed they suffered the most losses of all Canadian regiments in the Second World War. According to figures from the Commonwealth War Graves Commission, 562 members of the regiment are buried in Europe, of which 216 are in the Netherlands.


This photo of A-coy of the Essex Scottish Regiment was taken in England in October 1940. Many of them probably died or got wounded in the fighting at Dieppe.


The Essex Scottish Regiment crossed the German-Dutch border on 1 April 1945 and arrived in the afternoon in the vicinity of Doetinchem, where the enemy had withdrawn 6 hours earlier. The next day they continued north and reconnaissance was made to the enemy positions in the vicinity of Zutphen and the condition of the bridges over the Berkel river and the Twente Canal. Captain R. Learn, who was looking for an observation post, captured 28 Germans that afternoon.
On April 3, another reconnaissance was sent to the vicinity of Zutphen, which ran into problems at the Bruninkweerd. Read more about this in Patrick Morgan's biography.
The regiment fought these days around the Twente Canal near Almen. Finally, on the night of April 3-4, it crossed the channel and took strategic positions to defend the bridgehead. Reconnaissance that day took 60 German prisoners of war. In the following days the regiment moved further north towards Nijverdal.

One soldier of this regiment was killed in the vicinity of Warnsveld.


 

Image Patrick Bryan Joseph
Corporal
Morgan, Patrick Bryan Joseph
Essex Scottish Regiment, R.C.I.C.
✝ 1945-04-04
Age 22