Seaforth Highlanders of Canada

 

The Seaforth Highlanders of Canada was een infanterie regiment uit Vancouver, British Columbia. Het vormde samen met de Princess Patricia Canadian Light Infantry en de Loyal Edmonton Regiment de 2de brigade van de 1e Canadese Infanterie Divisie. Voordat het regiment de Hoven, het gedeelte van Zutphen dat aan de westkant van de IJssel ligt, kwam bevrijden had het 3 dagen daarvoor de rivier aan de noordkant overgestoken. Deze oversteek staat bekend als “Operation Canon Shot”. De operatie begon met het overzetten van manschappen van de Princess Patricia’s Canadian Light Infantry Regiment op de rechter- en de Seaforth Highlanders of Canada op de linker flank in 27 zogenaamde buffalo’s, amfibische rupsvoertuigen waar men nog amper ervaring mee had opgedaan.


Canadese soldaten steken bij Gorssel de iJssel over met Buffalo's tijdens Operation Canon Shot.(foto: regionaal archief Zutphen)

Exercise Noisy
Enkele dagen voor Operation Canon Shot hadden de Canadezen met buffolo´s kunnen oefenen en had men iets ten zuiden van Zutphen met de oefening “Noisy” op 10 april getracht de Duitsers op het verkeerde been te zetten door de indruk te wekken dat aldaar de oversteek zou plaats vinden. Ten zuiden van het buurtschap de Bronsbergen werd de rivier over een lengte van 3 kilometer met rookgeneratoren onttrokken aan het zicht van de Duitse tegenstanders. De stank van de rook was tot ver in de omtrek waar te nemen.

Bevrijding de Hoven
Omdat de terugtrekkende Duitsers de IJsselbrug daags voor de bevrijding van de stad Zutphen hadden opgeblazen konden de Canadezen de Hoven pas bevrijden nadat zij op 11 april bij Gorssel-Wilp de rivier waren overgestoken. De oversteek verliep zonder al te grote problemen maar weldra stuitte men op zware tegenstand, onder andere bij slot Nijenbeek, dat door de Canadese artillerie vrijwel volledig verwoest werd.

In de eerste twee dagen na de oversteek verloor het regiment 14 man. Eén van hen was majoor Haworth Lang Glendinning, D.S.O, hij sneuvelde op 11 april door granaatvuur. Glendinning was 2 dagen ervoor teruggekeerd van verlof in Engeland en was net een week geleden getrouwd. 


Major Haworth Lang Glendinning, DSO

Op 13 april om half twee ‘s middags ging C-coy op patrouille en bij de steenfabriek kwamen zij in vuurgevecht met de vijand. Zij kregen de situatie niet onder controle en keerden om negen uur ‘s avonds terug naar hun basis, twee kilometer ten noorden van de steenfabriek, voor een warme maaltijd, wat rust en om plannen te maken voor de aanval de volgende dag.


Op deze kaart is goed te zien dat de Duitsers de aanval vanuit het westen hadden verwacht. Op basis van luchtopnames en informatie uit het verzet zijn de Duitse stellingen ingetekend. De hakenkruizen geven de posities aan die in de War Diary van de SFH staan vermeld. De rode lijnen zijn de loopgraven en de lijn met haaientanden tankgrachten.
 


De posities van de Seaforth Highlanders of Canada op 14 en 15 april 1945. In het rood de codenamen die werden gebruikt met de bijbehorende coördinaten.

In ochtend van de 14de april om 06.15 uur meldde de C-coy dat zij hun positie bij de steenfabriek stevig in handen hadden en dat D-coy kon doorstoten naar de kruising Weg naar Voorst / Hoendernesterdijk (Vliegendijk). D- coy kwam echter onder hevig vuur te liggen uit de loopgraven, halverwege de steenfabriek en de eerder genoemde kruising en hadden weinig dekking. Zij riepen de hulp in van een WASP, een carrier voorzien van een vlammenwerper. Maar deze had onvoldoende brandstof en moest eerst bijtanken voordat deze D-coy te hulp kon schieten. Gelukkig kon de artillerie D-coy te hulp schieten waardoor zij hun positie konden behouden tot de WASP van C-coy weer gevuld was en de loopgraven kon bestoken met zijn vlammen. Hierop renden de Duitse soldaten door de loopgraven en vluchten in de huizen aan het andere uiteinde van de loopgraaf. Hierna kon D-coy doorstoten naar de kruising en nam vervolgens posities in bij de brug.
A-coy, dat ook door de beschietingen uit de loopgraven was opgehouden, kon na de actie van de WASP nu ook verder oprukken richting het huis waar de Duitse vijand was ingevlucht.
Toen A-, B- en D-coy de posities stevig in handen hadden kon C-coy doorsteken naar het zuid-oostelijke gedeelte van de Hoven 
Op 15 april ging B-coy verder zuidwaarts en bezette het spoorknooppunt op de splitsing Brummen/Vooorst.
De Hoven was bevrijd en de mannen hadden tijd voor een warme maaltijd, een douche en schone kleren. Om 10 uur gingen de Seaforth Highlander of Canada richting Empe om het Loyal Edmonton Regiment af te lossen.
 


Meisjes uit de Hoven poseren samen met de Canadese bevrijders op een kangaroo, 14 april 1945 (foto: G. van Beek)
 

Op 14 april 1945 sneuvelden bij gevechten in en rond de Hoven-Zutphen de volgende 4 soldaten van de Seaforth Highlanders of Canada:

 

The Seaforth Highlanders of Canada was an infantry regiment from Vancouver, British Columbia. Together with the Princess Patricia Canadian Light Infantry and the Loyal Edmonton Regiment, it formed the 2nd Brigade of the 1st Canadian Infantry Division. Before the regiment came to liberate the Hoven, the part of Zutphen that lies on the west side of the IJssel, it had crossed the river on the north side three days earlier. This crossing is known as “Operation Canon Shot”. The operation began with the transfer of troops from the  Princess Patricia's Canadian Light Infantry Regiment on the right- and the Seaforth Highlanders of Canada on the left flank in 27 so-called buffalo’s, amphibious tracked vehicles with which they had hardly gained any experience.


Canadian soldiers cross the river IJssel at Gorssel with Buffalo’ss during Operation Canon Shot.(photo: Zutphen regionaal archief)


Exercise Noisey
A few days before Operation Canon Shot, the Canadians had been able to practice with buffalo’s and with the exercise “Noisy”  on April 10 they had tried to mislead the Germans by giving the impression that the crossing would take place a little south of Zutphen . South of the Bronsbergen (neighbourhood) the river was hidden from view of the German opponents for a length of 3 kilometers with smoke generators. The stench of the smoke was perceptible far and wide.


Liberation of the Hoven
Because the retreating Germans had blown up the bridge over the IJssel river the day before the liberation of the city of Zutphen, the Canadians were only able to liberate the Hoven after they had crossed the river at Gorssel-Wilp on  April 11. The crossing went without major problems, but soon they encountered heavy resistance, including at Nijenbeek Castle, which was almost completely destroyed by the Canadian artillery. The regiment lost 14 members in the first two days after the crossing. One of them was Major Haworth Lang Glendinning, D.S.O, who was killed by shellfire. Glendinning had returned only 2 days earlier from leave in England and had just been married a week ago.


Major Haworth Lang Glendinning, DSO

At 13:30 hrs on April 13, C-coy went out on patrol and at the brick factory they got into a contact with the enemy. Unable to control the situation, they returned to their base two kilometers north of the brick factory at 9:00 pm for a hot meal, some rest and to plan for the attack the next day.


This map clearly shows that the Germans had expected the attack from the west. The German positions were drawn on the basis of aerial photos and information from the resistance. The swastikas indicate the positions listed in the SFH War Diary. The red lines are the trenches and the shark-toothed lines are tank ditches.


The positions of the Seaforth Highlanders of Canada on April 14 and 15, 1945. In red the code names used with the corresponding coordinates.

The next morning, on April 14 at 06.15 am, the C-coy reported that they had firmly held their position at the brick factory and gave green light for D-coy to push through to the junction Weg naar Voorst / Hoendernesterdijk (Vliegendijk). D-coy, however, came under heavy fire from the trenches, halfway between the brick kiln and the objective and had little cover. They called in the help of a WASP, a carrier equipped with a flamethrower. But the flamethrower had insufficient fuel and had to refuel. Fortunately, the artillery was able to give D-coy's some support, allowing them to hold their position until C-coy's WASP was refilled and the trenches could be filled with its flames. The German soldiers ran through the trenches and fled into the houses at the other end of the trench. Now D-coy was able to push through to the intersection and then took up positions at the bridge.
After the action of the WASP A-coy, which had also been held up by the shooting from the trenches, could now also advance further towards the house where the German enemy had fled and dealt with them.
When A-, B- and D-coy firmly held their positions, C-coy was able to push through to the south-eastern part of the Hoven
On April 15, B-coy continued south and occupied the rail junction at the Brummen/Voorst junction. De Hoven was liberated and the soldiers had time to have a warm meal, a shower and clean clothes. At 10 am the Seaforth Highlander of Canada headed for Empe to relieve the Loyal Edmonton Regiment.
 


Girls from de Hoven pose together with the Canadian liberators on a kangaroo, April 14, 1945 (photo: G. van Beek)
 
On April 14, 1945, four members of The Seaforth Highlanders of Canada were killed the vicinity of de Hoven - Zutphen.

Image Leonard Alfred
private
Berg, Leonard Alfred
Seaforth Highlanders of Canada
✝ 1945-04-14
Age 20
Image Thomas Albert Paul
private
Briggs, Thomas Albert Paul
Seaforth Highlanders of Canada
✝ 1945-04-14
Age 28
Image Arthur Agustus
private
Clarke, Arthur Agustus
Seaforth Highlanders of Canada
✝ 1945-04-14
Age 19
Image Robert Storie
Private
May, Robert Storie
Seaforth Highlanders of Canada
✝ 1945-04-14
Age 35