The Highland Light Infantry of Canada

De Highland Light Infantry of Canada is één van de acht regimenten die de “Battle Honour Zutphen” toegekend kregen. De battle honour is een officiële erkenning dat het regiment een balangrijke bijdrage heeft geleverd aan de strijd rond de stad en geeft recht deze naam op de vlag, de zgn. Regimental colour, van het regiment te tonen. 
Samen met de North Nova Scotia Highlanders en de Stormont Dundas and Glengary Highlanders vormde de HLI of Canada de negende brigade van de derde Canadese infanterie divisie.

Op 1 april 1945 hielp het HLI of Canada ’s Heerenberg bevrijden waarbij onder andere hevige tegenstand werd ondervonden bij kasteel Bergh, een van de grootste kastelen van Nederland en een kerk aan de zuidkant van de stad. 

Kasteel Huis Bergh (foto: Natuurlijk Achterhoek)

Juist toen men dacht het hoofdkwartier in het in het mooie kasteel uit de 12de eeuw te kunnen vestigen kreeg men opdracht om door te trekken naar Elten. Dit betekende een teleurstelling voor het regiment, omdat Elten Duits gebied was waardoor “Fraternizing”, bevriend worden met de plaatselijke bevolking, weer “Verboten” werd zoals het in de war diary staat opgetekend. 

Op twee april had het regiment een rustdag en bleef in Elten
In de ochtend van de 3de april werden de details besproken voor “operation Ship”. Voor de 9de brigade hield dit in dat zij de 2e infanterie divisie zouden ondersteunen op de linker flank bij de aanval op Zutphen. Om 14.00 uur vertrok de HLI uit Elten en ging noordwaarts zonder noemenswaardige incidenten. De manschappen werden iets voorbij Toldijk met vrachtwagens afgezet en trokken te voet noordwaarts richting de oostelijke oever van de rivier de IJssel. Bij “de Elter” stuitte men op hevige tegenstand en men besloot om daar posities in te nemen en werden de kracht van de vijand in kaart gebracht met verkenningen.


Zoals getoont op de kaart heeft het regiment zich in de periode van 3 t/m 7 april hoofdzakelijk aan de zuidkant van Zutphen opgehouden.

De volgende dag, 4 april, werden vroeg in de morgen in de omgeving van de Disselwaard een paar Duitsers krijgsgevangen genomen maar de rest van de dag kwam de opmars maar moeizaam op gang. Dit kwam enerzijds door de sterke posities die de tegenstanders innamen maar ook door de hinder die zij ondervonden doordat diverse bruggen waren opgeblazen. Zo kon de hevig stromende Vierakkerse laak pas aan het eind van de middag worden overgestoken, mede door de zich fel verdedigende Duitsers aan de ander oever van de laak. Pas nadat de hulp van de artillerie dit verzet had gebroken was men in staat de oversteek te maken. 
De daaropvolgende dagen  bleef het regiment ten zuiden van Zutphen waar het op 7 april de laatste weerstand in de Bronsbergen doorbrak en aan het eind van de middag met voertuigen en te voet Zutphen verliet en om zich te vestigen in de omgeving van Eefde.

In de omgeving van Zutphen verloor het regiment van The Highland Light Infantry of Canada de onderstaande soldaten

The Highland Light Infantry of Canada (HLI of C) is one of eight regiments awarded the “Battle Honour Zutphen”. The battle honour is an official recognition that the regiment has made an important contribution to the battle around the city and gives the right to display this name on the flag of the regiment, the so-called regimental colour. 
Together with the North Nova Scotia Highlanders and the Stormont Dundas and Glengarry Highlanders, the Highland Light Infantry of Canada formed the Ninth Brigade of the Third Canadian Infantry Division.

On April 1, 1945, the HLI of C helped to liberate the town of ‘s Heerenberg, which included fierce resistance at Bergh Castle, one of the largest castles in the Netherlands, and a church on the south side of the city.


Castle Huis Bergh (foto: Natuurlijk Achterhoek)

Just after headquarters was set up  in the beautiful castle which dates from the 12th century, they were ordered to continue to Elten. This was a disappointment for the regiment, because Elten was German territory, so "Fraternizing", befriending the local population, became "Verboten" again, as it was recorded in the war diary.

On April 2nd, the regiment had a rest day and stayed in Elten
In the morning of the 3rd April, the details for “operation Ship” were given. For the 9th Brigade this meant that they would support the 2nd Infantry Division on the left flank in the attack on the city of Zutphen. At 2 p.m., the HLI of C. departed Elten and headed north without significant incident. The men were dropped off with trucks just past Toldijk and moved north on foot towards the eastern bank of the river IJssel. At “de Elter” they encountered heavy resistance and it was decided to take positions there and the enemy's strength was mapped out with reconnaissance.


On the map the positions of the HLI of Canada form 3 to 8 april 1945.

Early in the morning the next day, 4 April, a few Germans were taken prisoner in the vicinity of the Disselwaard, but the rest of the day they advance was slow. This was partly due to the strong positions taken by the opponents, but also to the hindrance they experienced because various bridges had been blown up. The fast running stream of the Vierakkerse laak could only be crossed at the end of the afternoon, partly because of the fiercely defending Germans on the other bank of the stream. Only after the artillery had broken this resistance it was made possible to make the crossing.
The following days the regiment remained south of Zutphen where it broke through the last resistance in the Bronsbergen on April 7 and left Zutphen at the end of the afternoon with vehicles and on foot to settle in the vicinity of Eefde.

In the vicinity of Zutphen the regiment lost 4 members.

Image Renato Attilio
Corporal
Granziol, Renato Attilio
The Highland Light Infantry of Canada
✝ 1945-04-04
Age 21
Image Ronald Edward
Private
Mastine, Ronald Edward
The Highland Light Infantry of Canada
✝ 1945-04-05
Age 23
Image Leo Joseph
Private
Pare, Leo Joseph
The Highland Light Infantry of Canada
✝ 1945-04-04
Age 26
Image Donald Cecil William
Corporal
Walker, Donald Cecil William
The Highland Light Infantry of Canada
✝ 1945-04-04
Age 24