The Regina Rifles Regiment


De Regina Rifles hadden de bijnaam “de Johns” omdat de meeste mannen afkomstig waren uit de agrarische industrie waar “Farmer John” een bekend merk was.  Het Regina Rifle Regiment, zoals zij voluit heetten in WW2, had zijn barakken en hoofdkwartier in Regina, Saskatchewan, Canada.


De Regina Rifles bereiden zich voor op een aanval bij het bos van Moyland in de buurt van Calcar, Duitsland. (Bron: Library and Archives Canada, PA-177577)

Volgens het oorlogsdagboek had het Rigina Rifles Regiment op 5 april 1945 rond 08:20 uur posities ingenomen in Eefde. Het dorp Eefde grenst aan Zutphen, aan de noordkant van het Twentekanaal. 
Aanvankelijk was het plan dat het Regiment naar Deventer op zou trekken, maar de hevige tegenstand van de Duitse vijand in Zutphen deed de legerleiding anders besluiten. Het Regiment had begin april strijd geleverd in de omgeving van Wehl en is op de 5de april bij Almen het kanaal overgestoken en vervolgens westwaarts getrokken naar Eefde. Bij de gevechten die daarop volgden sneuvelden vijf leden uit het regiment. Drie van hen waren op slag dood en twee stierven later die dag aan hun verwondingen. 

Gasincident.
Uit documentatie blijkt dat die dag iets buiten het dorp Eefde, tussen de Hulzerdijk en de Wagenvoortsdijk een aanval werd ingezet op een boerderij. Met een WASP, een klein rupsvoertuig dat uitgerust was met een vlammenwerper, werd de boerderij in brand gezet. Plotseling hoorde men een kortdurend gesis en werd één van de mannen in het voertuig onwel en overleed vrijwel onmiddellijk. De overige inzittenden van de WASP overleefden deze gevaarlijke situatie door tijdig een gasmasker op te zetten of door hulp van anderen. Het voorval werd onderzocht door het Chemical Warfare Laboratorium van het Canadese leger en men kwam tot de conclusie dat gezien de symptomen hier sprake was van een  vergiftiging met waterstofcyanide, ook bekend als blauwzuur. Hoe dit gas was vrijgekomen kon men niet vaststellen en een eventuele betrokkenheid van de vijand kon niet bewezen worden.

Het Regina Rifles Regiment bleef slechts één dag in Eefde en vertrok de volgende dag richting Deventer.


De posities van de RRR in Eefde op 5 april 1945 
A- het "Elze", waar op 5 april zware gevechten plaats vonden. B-de plek waar het gas-incident plaats vond.

 

Op 5 april verloor het Regina Rifles Regiment 5 leden.


The Regina Rifles were nicknamed "the Johns" because most of the men came from the agricultural industry where "Farmer John" was a well-known brand. The Regina Rifle Regiment, as they were known in full during WW2, had their barracks and headquarters in Regina, Saskatchewan, Canada.


The Regina Rifles prepare for an attack at the Moyland Forest near Calcar, Germany. (Source: Library and Archives Canada, PA-177577)

According to the war diary, the Rigina Rifles Regiment had taken up positions in Eefde on April 5, 1945 around 08:20. The village of Eefde borders Zutphen, on the north side of the Twente Canal.
Initially, the plan was for the Regiment to move to Deventer, but the fierce resistance of the German enemy in Zutphen made the army leadership decide otherwise. The Regiment had fought in the vicinity of Wehl at the beginning of April and crossed the Twente Canal near Almen on the 5th of April and then moved along the canal west to Eefde. Five members of the regiment were killed in the fighting that followed. Three of them died instantly and two died of their injuries later that day.

Gas incident.
Documentation shows that on April 5, just outside the village of Eefde, between the Hulzerdijk and the Wagenvoortsdijk, an attack was launched on a farm. The farm was set on fire with a WASP, a small tracked vehicle equipped with a flamethrower. Suddenly a brief hiss was heard and one of the men in the vehicle became unwell and died almost immediately. The other occupants of the WASP survived this dangerous situation by donning a gas mask in time or with the help of others. The incident was investigated by the Canadian Army Chemical Warfare Laboratory and it was concluded that the symptoms indicated poisoning with hydrogen cyanide. It was not possible to determine how this gas was released and possible involvement of the enemy could not be proven.

The Regina Rifles Regiment stayed in Eefde only for one day and left for Deventer the next day.


The positions of the regiment on april 5 1945.  A -  the house "Elze", where heavy fighting took place on April 5, 1945.
On the other side of the railway line B: the position where, according to the war diary, the gas incident took place

On April 5  five members of this regiment were killed.
 

Image Pius
rifleman
Babeckis, Pius
The Regina Rifles Regiment
✝ 1945-04-05
Age 40
Image James Alland
Lance Corporal
Froom, James Alland
The Regina Rifles Regiment
✝ 1945-04-05
Age 24
Image Frank Nicholas
Sekulich, Frank Nicholas
The Regina Rifles Regiment
✝ 1945-04-05
Age 27
Image Edward Stanley
Warrant officer / Sergeant Major
Tenklei, Edward Stanley
The Regina Rifles Regiment
✝ 1945-04-05
Age 26
Image Joseph Alphonse
Corporal
Valliere, Joseph Alphonse
The Regina Rifles Regiment
✝ 1945-04-05
Age 34