The North Nova Scotia Highlanders


 

The North Nova Scotia Highlanders was een Canadees infanterie regiment dat samen met de Highland Light Infantry of Canada en de Stormont Dundas and Glengarry Highlanders de 9e Brigade van de 3e Canadese Infanterie Divisie vormde. Het regiment had zijn basis in Amherst, Nova Scotia, Canada, en was één van de acht regimenten die de “Battle Honour Zutphen” toegekend kregen. De battle honour is een officiële erkenning dat het regiment een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de strijd rond de stad en geeft recht deze naam op de vlag, de zgn. Regimental Colour, van het regiment te tonen.
Nadat het overnacht had in de bossen ten noorden van Emmerich kwam het regiment op 1 april aan in ’s Heerenberg, de eerste Nederlandse stad boven de rivier de Rijn die bevrijd werd. De soldaten waren onder de indruk van de blijdschap die zij aantroffen bij de bevolking. Diezelfde dag gingen de North Nova’s door naar Beek, waar bleek dat de vijand zich kort voor hun komst had teruggetrokken. 
Op 3 april kreeg de 9de Canadese Infanterie Brigade de opdracht om noordwaarts te gaan richting Zutphen. Gelukkig was de brug over de Groote Beek tussen Hummelo en Toldijk nog intact waardoor de verplaatsing geen vertraging opliep. 


Nadat de NNSH Zutphen hadden verlaten trokken zij noordwaarts richting Bathmen. Deze foto is gemaakt door Luitenant Grant op de kruising van Kasteelweg en de Bathmenseweg in de Dortherhoek. (Bron: Library and Archives Canada)

A en B company trokken samen op met de tanks van de Sherbrooke Fusilliers en hadden ook een aantal wasps (carriers met vlammenwerpers) en anti tank kanonnen tot hun beschikking. 
Terwijl de A- en B company posities innamen bij Baak ging D-coy gesteund door een paar carriers naar Bronkhorst om daar de IJsseldijk aan te vallen en positie in te nemen bij het veerpont. Vanaf de andere kant van de IJssel werd men bestookt met machinegeweren en mortieren.
De strijd op de IJsseldijk ging in de nacht verder en D-coy kwam bij hun poging om de dijk helemaal te zuiveren uiteindelijk in de problemen ten noorden van de monding van de Baakse beek. Er ontstond een chaotische situatie waarbij zelfs een melding werd ontvangen van een omsingeling. Mogelijk is hier sprake geweest van ”friendly fire”,  beschietingen uit eigen gelederen. Het gevolg was dat de North Nova’s bij deze, volgens de war diary betrekkelijk eenvoudige, operatie twee doden en acht gewonden hadden te betreuren. Later die dag zouden nog eens twee gewonden aan hun verwondingen komen te overlijden in het ziekenhuis.

De bevrijding van Warnsveld
Op de ochtend van de 4e april kregen de NNSH de opdracht om het dorp Warnsveld (codenaam Daffodil) aan te vallen. ’s Middags om 13:45 uur vertrokken de North Nova’s vanuit Baak en via Wichmond reed men over de Kruisdijk naar de Vordenseweg, waar ter hoogte van het huis Hoekendaal de manschappen werden afgezet. 
 


Deze kaart toont de routes van A+C en B+D company op 4 april en de posities die op 4 t/m 8 april 1945 ingenomen werden.

A- company volgde de Vordenseweg richting het psychiatrisch ziekenhuis Groot Graffel op enige afstand gevolgd door C company. B en D company staken binnendoor naar de Lochemseweg. 
A company werd enige tijd opgehouden door een grote krater in de weg, maar toen deze om 17:30 uur gedicht was kon men verder optrekken. B company ondervond geen tegenstand op de rechtervleugel en maakte om 18:40 uur melding dat het bij reportline HAY(zie kaart) was aangekomen. A company kwam op de linkervleugel onder sniper vuur en kwam maar moeizaam vooruit. Zij bereikten na zware gevechten HAY om 19:30 uur

Die avond raakte A company in vel gevecht in de omgeving van het kerkhof en het psychiatrisch ziekenhuis Groot Graffel. B company, dat inmiddels bij reportline STRAW was aangekomen en nog steeds geen tegenstand had ondervonden, kreeg hierover een bericht en stuurde een peleton om A company te ondersteunen. Bij de gevechten die toen ontstonden kwam het peleton onder machinegeweervuur vanuit het psychiatrisch ziekenhuis te liggen en verloor zijn pelotonscommandant Luitenant Higgins.  Om 03:00 uur melde A coy dat het ziekenhuis en de bossen op het terrein in handen hadden (zie ook verhaal Russell Jackson). 
Op 5 mei werd in de bossen en in de omgeving van het Velde en het Jachthuis zwaar gevochten waarbij zogenaamde Engelse crocodilles, tanks met vlammenwerpers, werden ingezet. Uiteindelijk wisten de Canadezen de vaak zeer jonge tegenstanders hier te verslaan, maar de prijs was hoog. Er waren 4 doden te betreuren en 27 gewonden. Op 5 april werd het dorp Warnsveld bevrijd en de Canadezen konden zich richten op het volgende doel: de bevrijding van Zutphen.

Lees hier het verhaal over Russell "Stonewall" Jackson, over de gevechten op het kerkhof in Warnsveld en hoe de North Novas onbedoeld de eerste Canadezen in Zutphen werden.
 

Op 4 en 5 april 1945 sneuvelden bij gevechten in en rond de Zutphen en Warnsveld acht soldaten van de North Nova Scotia Highlanders en op 8 april 1945 vier bij de oversteek van de Schipbeek bij Bathmen.


The North Nova Scotia Highlanders was a Canadian infantry regiment that, along with the Highland Light Infantry of Canada and the Stormont Dundas and Glengarry Highlanders, formed the 9th Brigade of the 3rd Canadian Infantry Division. The regiment was based in Amherst, Nova Scotia, Canada, and was one of eight regiments to be awarded the Battle Honour Zutphen. The battle honour is an official recognition that the regiment has made an important contribution to the battle around the city and gives the right to display this name on the flag of the regiment, the so-called Regimental Colour.
After spending the night in the woods north of Emmerich, the regiment arrived on April 1 in 's Heerenberg, the first town above the river Rhine to be liberated. The soldiers were impressed by the joy they found among the population. That same day, the North Novas advanced to Beek, where it appeared that the enemy had withdrawn shortly before their arrival.
On April 3, the 9th Canadian Infantry Brigade was ordered to move north towards Zutphen. Fortunately, the bridge over the Groote Beek between Hummelo and Toldijk was still intact, so that the move was not delayed.


After the NNSH had left Zutphen, they moved north towards Bathmen. This photo was taken by Lieutenant Grant at the intersection of Kasteelweg and Bathmenseweg in the Dortherhoek.(Bron: Library and Archives Canada)

A and B company moved together with the tanks of the Sherbrooke Fusilliers and also had a number of wasps (carriers with flamethrowers) and anti-tank guns at their disposal.
While the A and B company took positions at Baak, D-coy, supported by a few carriers, went to Bronkhorst to attack the IJsseldijk and took up position at the ferry. From the other side of the IJssel they were bombarded with machine guns and mortars.
The battle on the IJsseldijk continued into the night and D-coy eventually ran into problems north of the Baakse beek in their attempt to clear the dike completely. A chaotic situation arose in which even a report of an encirclement was received. This may have been a case of “friendly fire”.  As a result, the North Novas suffered two dead and eight wounded in this operation, which was relatively simple according to the war diary. Later that day, two more men died in hospital from their injuries.

The liberation of Warnsveld
On the morning of April 4, the NNSH were ordered to attack the village of Warnsveld (code name Daffodil). In the afternoon at 13:45 hrs the North Novas departed from Baak and via Wichmond they drove over the Kruisdijk to the Vordenseweg, where the men were dropped off near the Hoekendaal house.


This map shows the route of A+C and B+D company on april 4 and the positions of the NNSH from April 4 to april 8, 1945.

A company followed the Vordenseweg towards the psychiatric hospital Groot Graffel, followed at some distance by C company. B and D company took the small road to the Lochemseweg.
A company was held up for some time by a large crater in the road, but when it was closed at 5:30 PM, they could continue their journey. B company encountered no resistance on the right wing and reported at 6:40 pm that it had arrived at reportline HAY (see map). A company came under sniper fire on the left wing and made slow progress. After heavy fighting, they reached HAY at 19:30 hrs

That evening A company got into a fight in the vicinity of the cemetery and the psychiatric hospital Groot Graffel. B company, which had meanwhile arrived at reportline STRAW and had still not encountered any opposition, was informed about this and a pletoon was instructed to support A company. During the fighting that ensued, B company came under machine gun fire from the psychiatric hospital and lost its platoon commander Lieutanant Higgins.  At 03:00 AM A coy reported that the hospital and the woods on the property were in control (see also Russell Jackson story).
On May 5, heavy fighting took place in the woods and in the vicinity of the castle “Huis ‘t Velde and the Hunting Lodge, in which so-called English crocodiles, tanks with flamethrowers, were deployed. In the end, the Canadians managed to beat the often very young opponents here, but the price was high: 4 men killed and 27 injured. On April 5, the village of Warnsveld was liberated and the Canadians could focus on the next goal: the liberation of Zutphen.
 

Read here the story about Russell "Stonewall" Jackson, about the battles in the cemetery in Warnsveld and how the North Novas inadvertently became the first Canadians in Zutphen.

On april 4 and 5 the regiment of the North Nova Scotia Highlanders lost eight members in the vicinity of Zutphen/Warnsveld and four at the crossing of the Schipbeek near Bathmen.

Image Joseph William
Corporal
Campbell, Joseph William
The North Nova Scotia Highlanders
✝ 1945-04-08
Age 22
Image Hilbert Stephen
private
Corbett, Hilbert Stephen
The North Nova Scotia Highlanders
✝ 1945-04-04
Age 37
Image Belton LaForrest
Lance Corporal
Cunningham, Belton LaForrest
The North Nova Scotia Highlanders
✝ 1945-04-04
Age 20
Image Percy Dexter
Lieutenant
Higgins, Percy Dexter
The North Nova Scotia Highlanders
✝ 1945-04-04
Age 23
Image Francis Earl
private
Lawless, Francis Earl
The North Nova Scotia Highlanders
✝ 1945-04-04
Age 20
Image John Charles
Private
McKinnon, John Charles
The North Nova Scotia Highlanders
✝ 1945-04-05
Age 32
Image James Gordon
Lieutenant
Murray, James Gordon
The North Nova Scotia Highlanders
✝ 1945-04-05
Age 28
Image John James
Sergeant
Murray, John James
The North Nova Scotia Highlanders
✝ 1945-04-05
Age 28
Image Richard Joseph
Private
Raney, Richard Joseph
The North Nova Scotia Highlanders
✝ 1945-04-08
Age 21